تاریخ : یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ Sunday, 14 April , 2024
9

چرا و چگونه کارآفرین شویم

 • کد خبر : 660
 • ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
چرا و چگونه کارآفرین شویم

گاهــی اوقــات، ممکــن اســت افــراد بــه دلایــل مختلفــی از شــرایط کاری خــود ناراضــی باشــند و بــا توجــه بــه آن، چشــم انداز روشــنی را پیــش روی خــود نبیننــد. همچنیــن یــک شــرکت تجــاری، ممکــن اســت بــه دلیــل برخــورد بــا موانــع مختلــف، در شــرایط بحرانــی قــرار گرفتــه باشــد. در چنیــن شــرایطی، کارآفرینــی می توانــد چاره ســاز باشــد. از […]

 • گاهــی اوقــات، ممکــن اســت افــراد بــه دلایــل مختلفــی از شــرایط کاری خــود ناراضــی باشــند و بــا توجــه بــه آن، چشــم انداز روشــنی را پیــش روی خــود نبیننــد. همچنیــن یــک شــرکت تجــاری، ممکــن اســت بــه دلیــل برخــورد بــا موانــع مختلــف، در شــرایط بحرانــی قــرار گرفتــه باشــد. در چنیــن شــرایطی، کارآفرینــی می توانــد چاره ســاز باشــد. از جملــه مزایایــی کــه کارآفرینــی بــه همــراه دارد، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

  * تصمیم گیرنــده اصلــی، خــود کارآفریــن اســت. او می توانــد تصمیــم بگیــرد کــه بــا چــه کســانی همــکاری کنــد، چــه مقــدار کار کنــد و چــه زمانــی بــه اســتراحت بپــردازد. * یــک کارآفریــن می توانــد درآمــد بســیار بیشــتری در مقایســه بــا کار کــردن بــرای دیگــران (اســتخدام) داشــته باشــد.

  * کارآفرینــی ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا فــرد در تمامــی مراحــل کســب وکار، از ایده پــردازی تــا طراحــی و از فــروش تــا فرآیندهــای کســب وکار و بازخــورد مشــتریان، نقشــی فعــال داشــته باشــد.

  * کارآفرینــی می توانــد دســت فــرد بــرای حفــظ کســب وکار، فــروش آن بــه دیگــران و یــا حتــی ادامــه در نســل های بعــدی را بــاز بگــذارد. * کارآفرینــی می توانــد فرصــت مشــارکت بــا دیگــر افــراد را ایجــاد نمایــد.

  * بســیاری از کارآفرینــان، بــه اقتصــاد محــل زندگــی خــود، کشــور، منطقــه و حتــی جهــان، کمــک می کننــد. به عنــوان مثــال، عنــوان مؤســس اپــل، از جملــه کارآفرینانــی بــود «اســتیو جابــز» به کــه باعــث تحــول در صنعــت کامپیوترهــای رومیــزی و صنایــع ارتباطــی در کل جهــان شــد.

  چرا و چگونه کارآفرین شویم

  چرا و چگونه کارآفرین شویم

  هیچ کــدام از مــوارد فــوق، بــه تنهایــی نمی تواننــد تضمین کننــده موفقیــت باشــند؛ بــا ایــن حــال، می تــوان گفــت کــه اشــتیاق ریــزی بــرای شــروع یــک کســب وکار، ایده هــای خــوب، برنامه محافظه کارانــه و تــاش زیــاد، می توانــد منجــر بــه یــک ســرمایه گذاری موفــق و ســودآور شــود. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه داشــتن ویژگی هایــی نظیــر خاقیــت، تــاش، عــزم جــدی، انعطاف پذیــری، رهبــری، اشــتیاق، نفــس و هــوش، می توانــد افــراد را بــه کارآفرینانــی موفــق اعتمادبه تبدیــل نمایــد. خاقیــت، جرقــه ای اســت بــرای توســعه محصــولات و خدمــات جدیــد و ایده هــای نــو بــرای راه انــدازی کســب وکار و بــه همیــن دلیــل، بزرگ تریــن نقــش را در موفقیــت کارآفرینــی خواهــد داشــت. تــاش از دیگــر محرک هــای کلیــدی در کارآفرینــی اســت. تعــداد ســاعات کاری زیــاد، بــه خصــوص در ابتــدای کار، می توانــد نقشــی حیاتــی داشــته باشــد. عــزم را می تــوان تشــنه کســب موفقیــت دانســت. بــرای یــک کارآفریــن، بســیار مهــم اســت کــه از شکســت دلســرد نشــود. می تــوان گفــت کــه بــرای یــک کارآفریــن واقعــی، موفقیــت نقشــی انگیزشــی خواهــد داشــت و پــول و منافــع مالــی، پــاداش کارآفریــن خواهــد بــود. همچنیــن لازم اســت کــه یــک کارآفریــن، نســبت بــه تغییــرات نیازهــای بــازار، انعطاف پذیــر بــوده و قــادر بــه پاســخگویی ســریع بــه ایــن تغییــرات باشــد. رهبــری از دیگــر ویژگی هــای کارآفرینــان موفــق اســت کــه آن را می تــوان در توانایــی فــرد بــرای وضــع قوانیــن و تعییــن اهــداف خاصــه کــرد. اشــتیاق نســبت بــه کار، باعــث می شــود تــا فــرد ضمــن عاقــه شــخصی نســبت بــه انجــام کار خــود، دیگــران را نیــز جــذب آن نمایــد. نقــش اعتمادبه نفــس در تصمیمــات بلندپروازانــه و سرشــار از ریســک های کارآفرینــی، از دیگــر مــواردی اســت کــه یــک کارآفریــن بــه آن نیــاز دارد. البتــه اخــذ تصمیمــات انتزاعــی و بــدون توجــه بــه واقعیــات بیرونــی، بســیار خطرنــاک اســت کــه می توانــد ناشــی از اعتمادبه نفــس زیــاد کارآفرینــان باشــد. در مجمــوع، ســعی کنیــد تــا بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و جمــع آوری اطاعــات کافــی، عــدم قطعیت هــای محیطــی را کاهــش داده و ریســک کارآفرینــی را بــه حداقــل برســانید.

  دکتر میثم شــکری ساز : مدرس کارآفرینی

  این هفته | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=660

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.