تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

بایگانی‌های آرشیو مجله - مجله خبری این هفته

05اردیبهشت
مجله خبری هفته نامه شماره ۲۰

مجله خبری هفته نامه شماره ۲۰

چیزی مهم تر از باور داشتن داریم که اسم آن عمل و اقدامه! دنیـا پـر از آدم هایـی اسـت کـه رویـا پردازنـد، امـا تعـداد اندکـی از آنهـا هسـتند کـه هـدف دارنـد و پیـش مـی روند.اقـدام مـی کننـد و قدمهایـی اسـتوار بـرای تحقـق رویاهایشـان و رسـیدن بـه اهـداف خـود برمـی دارنـد

27دی
مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۴

مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۴

در این مجله می خونیم : -پایتان را از کفش اصفهان در آورید، -نخری ، میخرن، نخوری ، میخورن، -لایک کنید و کامنت بگذارید تا میلیونر شوید

20آذر
مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۲

مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۲

- نه میخرند ، نه میبرند و نه حتی می دزدند - دولت چاق مردم لاغر - بخریم یا نخریم

30مرداد
این هفته شماره ۹