تاریخ : دوشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 10 June , 2024

بایگانی‌های آرشیو مجله - مجله خبری این هفته

۰۵اردیبهشت
مجله خبری هفته نامه شماره ۲۰

مجله خبری هفته نامه شماره ۲۰

چیزی مهم تر از باور داشتن داریم که اسم آن عمل و اقدامه! دنیـا پـر از آدم هایـی اسـت کـه رویـا پردازنـد، امـا تعـداد اندکـی از آنهـا هسـتند کـه هـدف دارنـد و پیـش مـی روند.اقـدام مـی کننـد و قدمهایـی اسـتوار بـرای تحقـق رویاهایشـان و رسـیدن بـه اهـداف خـود برمـی دارنـد

۲۷دی
مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۴

مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۴

در این مجله می خونیم : -پایتان را از کفش اصفهان در آورید، -نخری ، میخرن، نخوری ، میخورن، -لایک کنید و کامنت بگذارید تا میلیونر شوید

۲۰آذر
مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۲

مجله خبری هفته ‌نامه‌ شماره ۱۲

- نه میخرند ، نه میبرند و نه حتی می دزدند - دولت چاق مردم لاغر - بخریم یا نخریم

۳۰مرداد
این هفته شماره ۹