تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024

بایگانی‌های گزارش خبری ورزشی - مجله خبری این هفته

۰۳خرداد
شکست تیم ملی شطرنج ایران در قهرمانی آسیا
قطع برق در تهران باعث شد؛

شکست تیم ملی شطرنج ایران در قهرمانی آسیا

قطع برق در ایران باعث شکست شطرنج‌ بازان این کشور در جریان مسابقات اینترنتی قهرمانی آسیا شده است.

۲۱خرداد
حال ورزش بانوان ایران خوب نیست

حال ورزش بانوان ایران خوب نیست

بانــوان نیمــه گمشــده ورزش ایــران هســتند و در حالی کــه معاونــت بانــوان در وزارت ورزش و جوانــان داریــم و در هــر یــک از فدراســیونها نایــب رییــس بانــوان هســت امــا عمــلا کمتــر از ده درصــد بانــوان بــه نســبت آقایــان در ورزش قهرمانــی فعالیــت دارنــد و در ورزش همگانــی هــم واقعــا آمارهــا ناراحــت کننــده و تاســف بــار […]