تاریخ : پنج شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۱ 26 صفر 1444 Thursday, 22 September , 2022

بایگانی‌های تحلیل سینما - مجله خبری این هفته

13مهر
تخته گاز تا سـینما
«فورد در برابر فراری»تلفیق موفق دیگری از دو صنعت پولدار و پول ساز

تخته گاز تا سـینما

سـینما ماهیـت عجیبـی دارد. هـر جـا بـوی پـول بیایـد، صنعـت سـینما از راه میرسـد. ایـن را در همـه حرفه هـا و مشـاغلی کـه تبدیـل بـه کارخانه هـای پول سـازی شـدند؛ بــه وضــوح میبینیــم.

چیزی یافت نشد !