تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

بایگانی‌های تحلیل اقتصاد - مجله خبری این هفته

04اردیبهشت
کارنامه ای با نمرات ناپلئونی ۹۹
نگاهی گذرا به اقتصاد سالی که گذشت

کارنامه ای با نمرات ناپلئونی ۹۹

دریا قدرتی پور- يکسال ديگر گذشت . سالی که با مرگ غير منتظره و بهت آور اقتصاد ایران همراه بود. کوید 19 از یک طرف و تحریم ها از سویی دیگر به اقتصاد ایران به جای نمره 20 صفر داد تا سال 99 برای مردم ایران، سالی سراسر از مشکلات اقتصادی باشد.

20آذر
کوپنیسم
بررسی مصوبه تامین کالا های اساسی

کوپنیسم

02آذر
جنگ با گلوله های بیصدا
جنگی که اقتصاد را گیج کرده است

جنگ با گلوله های بیصدا

13مهر
آيا ۴۰۵ يک سدان اسپرت تلقی ميشود؟

آيا ۴۰۵ يک سدان اسپرت تلقی ميشود؟

در مـورد اکثـر گونه هـای 405 کـه شـامل نمونـه اصلـی بـازار کشـورمان (GLX و GL )نیـز میشـود، پاسـخ بـه ایـن سـوال منفـی اسـت.

13مهر
خودرويی که ملی نشد

خودرويی که ملی نشد

در سـال ۷۲ مرکـز تحقیقـات و خدمـات خودکفایی ایــران در مجموعــه ســازمان گســترش و نوســازی صنایـع ایـران مأمـور شـد تـا در چهارچـوب یـک برنامـه تحقیقاتـی، بـر پایه مهندسـی معکـوس برای اولیـن بـار در سـاختار صنعـت خودروسـازی ایران، فراینـد طراحـی و سـاخت خـودرو به شـیوه مقرون بـه صرفـه را طراحـی و تعریـف کنـد.

13مهر
قاتل زنجيره ای جاده ها از نفس افتاد

قاتل زنجيره ای جاده ها از نفس افتاد

پیکـر سـفید پـوش صامـت، خوابیـده کنـار جـاده، جسـد سـوخته ای اسـت، بـرای نقطـه پایانـی سـفری کـه هیچوقـت بـه سـرانجام نرسـیده. بدرقـه ای بـرای مصیبـت زدگان بـی بازگشـت ونمایی از یـک تصـادف، بـا خـودروی مـرگ .

13مهر
فرسوده هايی که با گرانی وصله شده اند

فرسوده هايی که با گرانی وصله شده اند

ایـن روزهـا اسـتقبال از ماشـین هـای دسـت دوم و چـپ کـرده، بـازار ایـن خودروهـا را گـرم کـرده اسـت. واقعیـت تلخـی کـه خودروهـای تصادفـی را بـر کرسـی گرانـی نشـانده تـا بهانـه اش گرانـی ارز و دلار باشـد.

13مهر
۵۰ ساله هايی که نه بوق دارند و نه صندلی

۵۰ ساله هايی که نه بوق دارند و نه صندلی

پیرمردهایـی کـه هنـوز خیابـان هـا را گـز مـی کننـد. خودروهـای فرسـوده ای کـه بـا اینکـه وقـت خوابیدنشـان شـده، امـا همچنـان بیدارنـد و مثـال ماشـین هـای مشـدی ممدعلـی هسـتند کـه نـه بـوق دارنـد و نـه صندلـی . زهـوار دررفتـه هـای دودزا یـی کـه هنـوز در خیابـان هـا جـولان مـی دهنـد.

13مهر
چرا لگن سوار می شويم؟

چرا لگن سوار می شويم؟

در ایـران بـه جـای واژه بلند خـودروی گـران قیمـت و کم کيفيت داخلـی« میگوییـم لگـن»! و سالهاسـت کـه مـا همیشـه از خـود می پرســیم کــه چــرا کار مــا بــه لگــن کشــید؟

13مهر
روزگار زوال صنعت خـودرو سازی
دبیر انجمن صنایع خودرو و نیروی محرکه اصفهان گفت:

روزگار زوال صنعت خـودرو سازی

صنعتـی کـه شـروع قدرتمنـدی داشـت، حـاال پـس از گذشـت بیـش از 50 سـال بدتریـن روزهـای خـود را سـپری مـی کنـد. روزهایـی کـه شـاید در گام هـای نخسـتین آن را متصـور هـم نبـود. صنعـت خـودرو کـه طـی سـالیان گذشـته بـا افـت و خیزهـای زیـادی روبـه رو بـود، هـم اکنـون روزگار زوال را پشـت سـر مـی گـذارد.

13مهر
لطفاً سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تحويل دهيد
فرهنگ مدیریت مصرف آب برای جامعه از شعار به شعور تبدیل شده است

لطفاً سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تحويل دهيد

دوســتی مــی گفــت: در شــرایطی کــه در برخــی اســتانهای کشــور حتــی نمــی تــوان شــدت زیــاد فشــار آب را تنظیــم کــرد، تعییــن تکلیــف هــای ســالیانه بــرای مــردم اصفهـان، بـه منظـور مصـرف کمتـر، بـه راسـتی عجیـب!! و پایبنـدی اصفهانـی هـا بـه ایـن موضـوع صرفـه جویـی در مصـرف آب هـم خـودش الگویـی بـرای تمامـی مـردم کشـور شـده اسـت.