تاریخ : دوشنبه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 17 June , 2024

بایگانی‌های تحلیل اقتصاد - مجله خبری این هفته

۰۴اردیبهشت
کارنامه ای با نمرات ناپلئونی ۹۹
نگاهی گذرا به اقتصاد سالی که گذشت

کارنامه ای با نمرات ناپلئونی ۹۹

دریا قدرتی پور- يکسال ديگر گذشت . سالی که با مرگ غير منتظره و بهت آور اقتصاد ایران همراه بود. کوید 19 از یک طرف و تحریم ها از سویی دیگر به اقتصاد ایران به جای نمره 20 صفر داد تا سال 99 برای مردم ایران، سالی سراسر از مشکلات اقتصادی باشد.

۲۰آذر
کوپنیسم
بررسی مصوبه تامین کالا های اساسی

کوپنیسم

۰۲آذر
جنگ با گلوله های بیصدا
جنگی که اقتصاد را گیج کرده است

جنگ با گلوله های بیصدا

۱۳مهر
آيا ۴۰۵ يک سدان اسپرت تلقی ميشود؟

آيا ۴۰۵ يک سدان اسپرت تلقی ميشود؟

در مـورد اکثـر گونه هـای 405 کـه شـامل نمونـه اصلـی بـازار کشـورمان (GLX و GL )نیـز میشـود، پاسـخ بـه ایـن سـوال منفـی اسـت.

۱۳مهر
خودرويی که ملی نشد

خودرويی که ملی نشد

در سـال ۷۲ مرکـز تحقیقـات و خدمـات خودکفایی ایــران در مجموعــه ســازمان گســترش و نوســازی صنایـع ایـران مأمـور شـد تـا در چهارچـوب یـک برنامـه تحقیقاتـی، بـر پایه مهندسـی معکـوس برای اولیـن بـار در سـاختار صنعـت خودروسـازی ایران، فراینـد طراحـی و سـاخت خـودرو به شـیوه مقرون بـه صرفـه را طراحـی و تعریـف کنـد.

۱۳مهر
قاتل زنجيره ای جاده ها از نفس افتاد

قاتل زنجيره ای جاده ها از نفس افتاد

پیکـر سـفید پـوش صامـت، خوابیـده کنـار جـاده، جسـد سـوخته ای اسـت، بـرای نقطـه پایانـی سـفری کـه هیچوقـت بـه سـرانجام نرسـیده. بدرقـه ای بـرای مصیبـت زدگان بـی بازگشـت ونمایی از یـک تصـادف، بـا خـودروی مـرگ .

۱۳مهر
فرسوده هايی که با گرانی وصله شده اند

فرسوده هايی که با گرانی وصله شده اند

ایـن روزهـا اسـتقبال از ماشـین هـای دسـت دوم و چـپ کـرده، بـازار ایـن خودروهـا را گـرم کـرده اسـت. واقعیـت تلخـی کـه خودروهـای تصادفـی را بـر کرسـی گرانـی نشـانده تـا بهانـه اش گرانـی ارز و دلار باشـد.

۱۳مهر
۵۰ ساله هايی که نه بوق دارند و نه صندلی

۵۰ ساله هايی که نه بوق دارند و نه صندلی

پیرمردهایـی کـه هنـوز خیابـان هـا را گـز مـی کننـد. خودروهـای فرسـوده ای کـه بـا اینکـه وقـت خوابیدنشـان شـده، امـا همچنـان بیدارنـد و مثـال ماشـین هـای مشـدی ممدعلـی هسـتند کـه نـه بـوق دارنـد و نـه صندلـی . زهـوار دررفتـه هـای دودزا یـی کـه هنـوز در خیابـان هـا جـولان مـی دهنـد.

۱۳مهر
چرا لگن سوار می شويم؟

چرا لگن سوار می شويم؟

در ایـران بـه جـای واژه بلند خـودروی گـران قیمـت و کم کيفيت داخلـی« میگوییـم لگـن»! و سالهاسـت کـه مـا همیشـه از خـود می پرســیم کــه چــرا کار مــا بــه لگــن کشــید؟

۱۳مهر
روزگار زوال صنعت خـودرو سازی
دبیر انجمن صنایع خودرو و نیروی محرکه اصفهان گفت:

روزگار زوال صنعت خـودرو سازی

صنعتـی کـه شـروع قدرتمنـدی داشـت، حـاال پـس از گذشـت بیـش از 50 سـال بدتریـن روزهـای خـود را سـپری مـی کنـد. روزهایـی کـه شـاید در گام هـای نخسـتین آن را متصـور هـم نبـود. صنعـت خـودرو کـه طـی سـالیان گذشـته بـا افـت و خیزهـای زیـادی روبـه رو بـود، هـم اکنـون روزگار زوال را پشـت سـر مـی گـذارد.

۱۳مهر
لطفاً سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تحويل دهيد
فرهنگ مدیریت مصرف آب برای جامعه از شعار به شعور تبدیل شده است

لطفاً سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تحويل دهيد

دوســتی مــی گفــت: در شــرایطی کــه در برخــی اســتانهای کشــور حتــی نمــی تــوان شــدت زیــاد فشــار آب را تنظیــم کــرد، تعییــن تکلیــف هــای ســالیانه بــرای مــردم اصفهـان، بـه منظـور مصـرف کمتـر، بـه راسـتی عجیـب!! و پایبنـدی اصفهانـی هـا بـه ایـن موضـوع صرفـه جویـی در مصـرف آب هـم خـودش الگویـی بـرای تمامـی مـردم کشـور شـده اسـت.