تاریخ : دوشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 10 June , 2024
4

آزمون فراگير کارشناسی ارشد پيام نور در آينده نزديک

 • کد خبر : 2544
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹
آزمون فراگير کارشناسی ارشد پيام نور در آينده نزديک
تــو رو خــدا پیگیــری کنیــد آزمــون برگــزار بشــه! ایـن همـه برنامـه ریـزی کردیـم و وقــت گذاشـتیم! در ضمـن خیلـی هـا مثـل مـن بـه سیسـتم مجـازی و غیـر حضـوری بـودن پیـام نـور نیازدارنـد. حضـوری بــودن و رفــت و آمــد بــرای مــن بــه دلیــل مشــکل جسـمانی بسـیار سـخت مـی باشـد.
 • ایـن گوشـه ای از صحبـت هـای یکـی از دانـش پذیـران دوره هـای فراگير دانشـگاه پیـام نـور اسـت کـه اعـام ناگهانـی لغــو آزمــون، وی را اینگونــه بــه ســخن گفتــن، واداشــته اســت.

  خبر غافلگیرکننده

  در آخریـن روزهـای مـرداد امسـال، دانشـگاه پیـام نوربـا انتشــار خبــری رســمی گفــت: کــه آزمون فراگير کارشناســی ارشــد ســال ۹۹ برگــزار نخواهــد شــد و تنهــا افــراد شــرکت کننــده در آزمــون سراســری ارشــد مـی تواننـد، دانشـگاه پیـام نـور را بـرای ادامـه تحصیـل انتخــاب کننــد.
  ایــن خبــر موجــی از نگرانــی و اضطــراب و نهایتــا مخالفـت را در بیـن داوطلبـان آزمون فراگير پیـام نـور ایجــاد کــرد. تعــداد زیــادی از داوطلبــان بــه امیــد آزمــون فــوق، در آزمـون سراسـری شـرکت نکـرده بودنـد و برخـی نیـز، بـرای آمادگـی آزمـون از مـدت هـا قبـل شـروع بـه مطالعـه و حتـی هزینـه کـرده بودنـد. ایـن خبـر ماننـد آب سـردی بـود بـر سـر ایـن افـراد.

  شــاید یکــی از دالیــل لغــو آزمــون ارشــد توســط پیــام نــور، غلبــه بــر تبلیغــات بــه دور از واقعیــت برخــی از موسســات بــود کــه بــا اســم پیــام نــور در پــی کســب ســود بودنــد. علــت دیگــری کــه مــی تــوان اشــاره کــرد، شــیوع بیمــاری کروناســت کـه برگـزاری آزمـون هـای سراسـری را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت. تـا حـدی کـه تـا همیـن مدتـی پیـش خبـر لغـو آزمـون سراسـری هـم شـنیده مـی شـد.

  ورود مجلس به ماجرا

  همزمـان گفتـه مـی شـدکه سـتاد ملـی کرونـا بایـد در خصــوص زمــان کنکــور ارشــد تصمیــم گیــری کنـد. امـا ظاهـرا در پـی اعتـراض داوطلبـان، مجلـس شـورای اسـامی نیـز بـه موضـوع ورود کـرد. چنــدی بعــد، منــادی رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس اعــام کردکــه در صــورت تصویــب ایــن طـرح، ممکـن اسـت تکمیـل ظرفیـت ارشـد مدنظـر قــرار گیــرد. امــا در حــال حاضــر احتمــال لغــو کنکــور ارشــد بســیار پاییــن اســت.

  در ایـن میـان بعضـی کارشناسـان حقوقـی نیـز عقیده دارنـد؛ اعـام توقـف پذیـرش از طریق آزمـون فراگیر بــه جهــت حقــوق مکتســبه فاقــد وجاهــت قانونــی اسـت. بـا توجـه بـه نظـر کارشناسـان میتـوان نتیجـه گرفــت کــه اعــام تصمیــم لغــو، پــس ازبرگــزاری آزمـون سراسـری و از دسـت رفتـن فرصـت شـرکت در آزمــون سراســری بــه معنــای محــروم کــردن دانشـجویان از ادامـه تحصیـات عالیـه اسـت و ایـن ســوال را بوجــود مــی آورد کــه آیــا چــه کســی مســئولیت ایــن محرومیــت را مــی پذیــرد.

  برگزاری نشست فوق العاده پیام نور

  بعـد از انتشـار اولیـه، خبـر لغـو آزمون فراگير سـال ۹۹ تعـداد زیـادی از افـراد بـا ارسـال پیـام و نامـه مبنی بـر مطالعـه و آمادگـی دانشـجویان و متضـرر شـدن آنها در صــورت لغــو آزمــون و هزینــه هایــی کــه بابــت آمادگــی آزمــون کــرده بودنــد، مخالفــت خــود را بــا ایـن تصمیـم بیـان کردنـد. تمامـی ایـن اعتراضـات از طـرق مختلـف بـه گـوش مسـئولین پیـام نـور رسـید وً نهایتـا مسـئولین ایـن دانشـگاه مردمـی، درصـدد رفـع ایـن مشـکل، پـا پیـش نهـاده انـد.

  وقتـی مدیـر روابـط عمومـی پیـام نور، بـا قـول هرگونه همـکاری جهـت تعییـن تکلیـف نهایـی کنکـور ارشـد فراگير سـال ۹۹ بـا ایـن اعتراضـات اظهـار همـدردی کــرد! خیــل بســیاری از دانــش پذیــران بــه برگــزاری آزمون فراگير در آینـده ای نزدیـک امیـدوار شـدند. نهایتــا، ایــن اعتراضــات و تالشــها نتیجــه داد و دانشــگاه پیــام نــور طــی نشســتی فــوق العــاده بررســی برگــزاری آزمــون فراگیر ارشــد ســال ۹۹ را مــورد بررســی مجــدد قــرار داد.

  اخبار امیدوارکننده

  پــس از برگــزاری نشســت فــوق، اخبــار امیــدوار کننــده ای از طــرف مســئولین پیــام نــور بــه گــوش رسـید و روابـط عمومـی پیـام نـور در جـواب یکـی از داوطلبــان کــه پرســیده بــود: آیــا آزمون فراگير ارشـد سـال ۹۹ پیـام نـور برگـزار مـی شـود و آیـا بــه مطالعــه دروس ادامــه بدهیــم؟ گفــت: مطالعــه کنیــد.

  ایـن جـواب بـا توجـه بـه اظهـار نظـر سـایر افـراد شــرکت کننــده کــه گفتــه بودنــد: »بــا تدابیــری انشــاله آزمون فراگير ســال ۹۹ پیــام نــور بــرای مقطـع ارشـد برگـزار خواهـد شـد«. نـور امیـدواری را در افـرادی کـه بـا زحمـات بسـیار، خـود را بـرای آزمــون کارشناســی ارشــد فراگير پیــام نــور آمــاده کــرده بودنــد، روشــن ســاخت.

  برگشت فرصت ادامه تحصیل برای همه

  بـا توجـه بـه اینکـه، دوره هـای فراگير دانشـگاه پیـام نور بــا چشــم اندازهــای روشــنی چــون، پرداخــت شــهریه کمتـر نسـبت بـه دانشـگاه آزاد، امـکان ادامـه تحصیـل به
  صــورت غیــر حضــوری، عــدم محدودیــت در انتخــاب رشــته مــورد دلخــواه بــدون در نظــر گرفتــن مــدرک تحصیلــی ) کارشناســی یــا کاردانــی یــا … ( ، امــکان
  تحصیــل همزمــان در فراگير و دانشــگاه هــا ومعافیــت تحصیلـی بـرای مشـمولان خدمت وظیفـه طراحـی واجرا شـده، بـا عـدم برگـزاری آزمـون های فراگير، طبیعتـا از
  ایـن اهـداف و چشـم انـداز فاصلـه مـی گیـرد. لـذا، بـه نظـر می رسـد، با لغـو یکبـاره و ناگهانـی آزمـون ورودی ایـن دوره هـا بایـد منتظـر محرومیـت از تحصیـل قشـر بزرگـی از افـراد جامعـه باشـیم کـه بـا توجـه بـه مزایای دوره هـای فراگير فرصـت تحصیـل پیـدا کـرده بودنـد و بـه نوعـی از عدالـت تحصیلـی برخـوردار شـده بودنـد.

  عدالتـی کـه بـا لغـو آزمون های فراگير از آنـان سـلب شـده اسـت. شـایان ذکــر اســت کــه بنــا بــه شــواهد موجـود در نظـام هـای آموزشـی، برگـزاری و یـا لغـو هرآزمونـی بــدون کار شناســی و انجــام معــادلات اجتماعــی راه بــه جایــی نخواهــد بــرد و بــه جــز ضــرر مــادی و انســانی هیچگونــه نفعــی بــرای تصمیــم گیــران بــه ارمغــان نخواهــد آورد.

  در هرصــورت بــه نظــر مــی رســد، اعــلام لغــو آزمـون در زمـان نامناسـب و بـه صـورت ناگهانـی و یکطرفـه از طـرف دانشـگاه پیـام نـور بـا توجـه بـه مشـکلات مـادی و معنویـی کـه بـرای دانـش پذیـران بوجــود آورده، بــه عنــوان یــک تصمیــم مدیریتــی پایــدار دوام نخواهــد آورد وبــا اعــام تجدیــد نظــر در ایـن دسـتور، بـه جـای لغـو آزمـون امسـال، بایـد منتظـر زمـان برگـزاری آزمـون در آینـده ای نزدیـک باشــیم.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2544

  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.