تاریخ : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024
10

کرونا فاتحه بازار لوازم التحرير را خواند

 • کد خبر : 2530
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
کرونا فاتحه بازار لوازم التحرير را خواند
فاتحـه بـازار لـوازم التحریـر ایـن روزهـا بـا آمـوزش هـای مجـازی خوانـده شـده اسـت، اگـر تـا دیـروز، بـرق لـوازم التحریـر لاکچـری و گران قیمـت خانـواده هـا را مـی گرفـت، اکنـون کسـادی و رکـود اسـت کـه در ایـن بـازار مـوج مـی زنـد.
 • اکنـون وحشـت از کرونـا و مجـازی شـدن درس هـا باعـث شـده کـه بسـیاری از خانـواده هـا قیـد خریـد لوازم التحرير را بزننـد و در فکرکالایـی بزرگترمثـل موبایــل و تبلــت بــرای بچــه هایشــان باشــند.
  ایــن در حالــی اســت کــه ســال پیــش در چنیــن روزهایــی در بــازار لوازم التحرير غوغایــی بــود، از جمعیتــی کــه مــی خواســتند، بــرای دانــش آموزانشــان لوازم التحرير بخرنـد، امـا اکنـون در راسـته لوازم التحرير فروشـان، قـو هـم نمـی پـرد و اکثـر کسـانی کـه شغلشـان ایـن بـوده ناراضـی از اوضـاع فعلـی هسـتند. بـه گفتـه فعـالان ایـن بـازار، بسـیاری از فروشـندگان حـالا فروششـان معطـوف شـده بـه ادارات و دفاتـر خدماتـی و انـدک واحدهـای صنعتـی کـه تنهـا بخشـی از سـرمایه صـرف شـده آنهـا را جبـران خواهـد کـرد .

  بورس خلوت لوازم التحرير

  کافـی اسـت بـه بـورس فـروش لوازم التحرير سـری بزنیـد، تـا شـاهد خلوتـی و کسـادی ایـن بـازار باشـید. اسـماعیل از جملـه کسـانی اسـت کـه سـال هـا اسـت شـغلش فـروش لوازم التحرير اسـت و بـه قـول خـودش تـا بـه حـال بـازار را بـه ایـن شـکل ندیـده اسـت. بـه گفتـه او بسـیاری از کسـانی کـه در ایـن صنـف هسـتند، از شغلشـان ناامیـد شـده انـد. بخشـی از آنهـا کـه مالـک بـوده انـد، در فکـر تغییـر کاربـری مغـازه شـان هسـتند و برخـی هـم کـه مسـتاجر هسـتند، عطـای ایـن شـغل را بـر لقایـش بخشـیده انـد.
  بـه گفتـه فعـالان ایـن صنـف، اگـر ایـن مشـکالت بـا همیـن رویـه پیـش بـرود، امیـدی بـه فعالیـت ایـن صنـف نخواهـد بـود و باعـث مـی شـود کـه بـر بدنـه ایـن صنـف ضربـه نهایـی وارد شـود.
  بـه گفتـه حسـینی، یکـی از فروشـندگان ایـن بـازار، رکـود و کسـادی باعـث شـده کـه بسـیاری عطـای ایـن شـغل را بـر لقایـش ببخشـند و ترجیـح بدهنـد کـه تغییـر کاربـری داشـته و بـه شـغل دیگـری روی بیاورنـد.
  افراسـیابی هـم از کسـانی اسـت کـه سـال هاسـت در ایـن رشـته مشـغول بـه کار اسـت بـه نظـر او اگـر تـا سـال پیـش امیدمـان بـه ایـن روزهـا بـود، حـالا ناامیدتـر از قبـل شـده ایـم و بـه نوعـی ایـن موضـوع ضربـه نهایـی را بـه بدنـه ایـن صنـف مـی زنـد. رئیـس اتحادیـه صنـف فروشـندگان لوازم التحرير و نوشـت افـزار نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه، اگـر شـرایط بـه همیـن منـوال پیـش بـرود، امیـدی بـه آینـده فعالیـت در ایـن رسـته نیسـت.

  فروشندگان و بازار کساد

  قدیمــی هــا و انبــوه فروشــان ایــن بازارهــم دل خوشــی از ایــن شــرایط ندارنــد، راســته بــازار، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه بســیاری از فعــاالن ایــن صنــف
  واحدهــای خــود را تعطیــل کــرده انــد و عرضــه کننــده پوشــاک یــا لــوازم بهداشــتی شــده انــد.
  در کنـار فروشـندگان، خریدارانـی هـم هسـتند کـه نیـاز چندانـی بـه خریـد لوازم التحرير بـرای بچـه هایشـان ندارنـد، محمـدی کـه سـه فرزنـد مدرسـه ای دارد، از خریـد لوازم التحرير منصـرف شـده اسـت، بـه نظـر او بـا توجـه بـه اینکـه، امسـال بایـد بـه جـای دفتـر و قلـم بـرای بچـه هـا تبلـت بخریـم، دیگـر نیـازی بـه خریـد لوازم التحرير نیسـت.
  کاهـش میـزان مصـرف نوشـت افـزار و لوازم التحرير بـه دلیـل گسـترش فضـای مجـازی و کامپیوتـری و کاهـش بودجـه سـازمان هـا بـرای خریـد لوازم التحرير و نوشـت افـزار، دو عاملـی هسـتند کـه اکثـر فعـاالن ایـن صنـف را ناچـار بـه تغییـر کاربـری واحدهـای صنفـی و یـا تغییـر محـل فعالیـت کـرده اسـت.
  بـه گفتـه مسـئوالن اتحادیـه لوازم التحرير فروشـان بـه دلیـل بـالا بـودن هزینـه اجـاره واحدهـای صنفـی و همچنیـن بـه ایـن علـت کـه ایـن واحدهـای صنفـی بـا کاهـش فـروش روبـرو شـده انـد، ترجیـح مـی دهنـد کـه تغییـر کاربـری داده و بـه شـغلی برونـد کـه بتواننـد هزینـه هایشـان را دربیاورنـد. ایـن روزهـا، دیگـر هیجانـی در بـازار لوازم التحرير نیسـت و آخریـن روزهـای تابسـتان شـاهد سـالی متفـاوت از سـالهای قبـل در ایـن رابطـه هسـتیم . سـالی کـه تفـاوت بـارزی نسـبت بـه قبـل دارد و فعـاالن را بـه ایـن فکـر انداختـه کـه فـروش نوشـت افـزار را کنـار بگذارنـد.

  آموزش های مجازی و رکود

  برخـی از فروشـندگان حـالا بـه شـکل کـج دار و مریـض در ایـن بـازار مشـغول هسـتند، امـا آنهـا هـم معلـوم نیسـت تـا چـه زمانـی دوام بیاورنـد، بـه ایـن خاطـر کـه بـه گفتـه آنهـا اکنـون شـبکه هـای مجـازی سـردمدار شـده انـد و بـازار لوازم التحرير را بیـش از پیـش بـه رکـود کشـانده انـد.
  بــه اعتقــاد ابراهیــم کــه کارمنــد آمــوزش و پــرورش اســت؛ قابــل کتمــان نیســت کــه بــا آمــوزش مجــازی بســیاری از هزینــه هــای والدیــن هماننــد خریــد لوازم التحرير، لبـاس، فـرم، کیـف و کفـش و حتـی سـرویس مـدارس بـه طـرز محسوسـی کاهـش یافتـه اسـت، ولـی آنهـا ایـن سـرمایه را بایـد بـرای خریـد موبایــل صــرف کننــد و حــالا تبلــت و موبایــل اســت کــه جایگزیــن روزهــای نیمکــت نشــینی شــده اســت. ایـن موضـوع برخـی از خانـواده هـا را هـم در مضیقـه انداختـه اسـت. خانـواده کارگرانـی کـه بـا دو یـا سـه فرزنـد گاهـی بایـد تـا چنـد میلیـون هزینـه کننـد تـا بتواننـد، هزینـه اینترنـت و راه یافتـن بـه فضـای مجـازی را بـرای بچـه هایشـان فراهـم کننـد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2530

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.