تاریخ : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024

هولدینگ پارس پندار نهاد

۰۹بهمن
اصفهان میزبان متولی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور

اصفهان میزبان متولی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، به نقل از رئیس سازمان صمت استان اصفهان در تاریخ ۹ بهمن ماه سال جهش تولید معاون وزیر صمت ورییس کل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وتولید کنندگان ایران به اصفهان سفر می کند...

۰۶شهریور
گروه مشاوران املاک پارس بیشترین حق انتخاب را به شما می دهد

گروه مشاوران املاک پارس بیشترین حق انتخاب را به شما می دهد

گــروه امــلاک پــارس یکــی از همــان راه هــای میــان بــری اســت کــه بــا اســتفاده از مشــاوران متخصــص و کارآزمــوده مــی توانــد بهتریــن راه ممکـن بـرای خانـه دار شـدن عـده زیـادی از مـردم باشـد.