تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

نمایش

۰۲آذر
آقازاده ای در اوج و آقازاده ای بر موج
گذرا درباره سریال دیدنی این روزهای شبکه نمایش خانگی

آقازاده ای در اوج و آقازاده ای بر موج

سریال‌های نمایش خانگی هرچند عمر خیلی زیادی در ایران ندارند، ولی مثل بسیاری از پدیدهای مدرن که بدنه اندیشه‌ای سنتی با آنها مخالف است، توانسته اند مرزهایی که در حوزه‌های هرمنوتیک وجود داشت را جا به جا کنند.

۲۲خرداد
انتخابی که با منطق و عقل همراهی خوبی نشان نمی  دهد

انتخابی که با منطق و عقل همراهی خوبی نشان نمی دهد

در این دو مجموعه تلویزیونی، سلامت رفتاری و تلاش سالم، واجد ارزش دانسته نمی شود و به سمت پذیرش عناصری می رویم که با ویژگی های بی مسئولیتی برایمان ترسیم شده اند بایــد دیــد چــرا تلویزیــون در حــال القــای اجبــاری ازدواج مجــدد دو عنصــر از هــم جــدا شــده اســت. تعریــف خانــواده بــرای تلویزیــون مــا واجــد […]