تاریخ : شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 20 July , 2024
13

کارآموز راهبه ای که سد شکن دنيای مد شد

 • کد خبر : 849
 • ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷
کارآموز راهبه ای که سد شکن دنيای مد شد

دانش آموز راهبه ها ، خواننده شد کوکــو شــانل در پرورشــگاه بــزرگ شــد و در همانجــا دوختــن را آموخــت. قبــل از اینکــه اولیــن مغــازه خــود را بــاز کنــد برای مدتــی کســب و کار کوچکــی بــرای خــود دســت و پــا کــرد و شــب هــا در کلاب هــا آواز مــی خوانــد، تــا بتوانــد هزینــه هــای زندگــی اش […]

 • دانش آموز راهبه ها ، خواننده شد

  کوکــو شــانل در پرورشــگاه بــزرگ شــد و در همانجــا دوختــن را آموخــت. قبــل از اینکــه اولیــن مغــازه خــود را بــاز کنــد برای مدتــی کســب و کار کوچکــی بــرای خــود دســت و پــا کــرد و شــب هــا در کلاب هــا آواز مــی خوانــد، تــا بتوانــد هزینــه هــای زندگــی اش را در بیــاورد. نــام مســتعارش کوکــو شــانل یــادگار همــان دوره ایســت کــه بــه طــور موقــت بــه عنــوان خواننــده در بارهــا مشــغول بــه کار بوده اســت.

  بــا اینکــه او تغییــری بــزرگ در دنیــای مــد و زندگــی لوکــس بوجــود آورد امــا زندگــی او در ابتــدا هیچ بویــی از دنیــای لوکس و راحــت نداشــت. بعــد از درگذشــت مــادرش، پــدرش او را بــه یــک پرورشــگاه فرســتاد تــا در آنجــا زندگــی کنــد. او در این مدت دستفروشــی و دوره گــردی مــی کــرد. کوکــو شــانل زمانــی کــه در پرورشــگاه بود توانســت مهــارت دوختــن را از راهبــه هایی که او را بــزرگ مــی کردنــد بیامــوزد. ایــن مهــارت زندگــی آینــده شــغلی او را شــکل داد. نــام مســتعار او “کوکــو”، از زمانــی برایــش انتخــاب شــد کــه تصمیم گرفــت بــرای گــذران زندگــی در کلاب هــای شــبانه آواز بخوانــد. در آنجــا او را کوکو صدا مــی کردند.

  برخــی مــی گوینــد کــه ایــن نــام برگرفتــه از یکــی از آوازهایــی اســت کــه او در کلاب هــا اجــرا مــی کــرد ولــی خــود او مــی گویــد کــه ایــن نــام  از کلمــه cocotte کــه کلمــه ای فرانســوی اســت و معنی فارســی آن معشــوقه اســت اقتباس شــده.

  از قضاوت های دیگران نمی هراسید

  شــاید بتــوان در زندگینامــه کوکــو شــنل از او بــا عنــوان یــک “ســد شــکن” نــام بــرد زنــی کــه از قضــاوت هــا نمــی ترســید و هنجــار هــای اجتماعــی بــر زندگــی و تصمیماتــش تاثیری نداشــت. چــرا کــه از ایده هــا، طرح هــا و باورهایش پیداســت همیشــه “راحتــی” را بــه “قوانیــن عرفــی” ترجیــح داده اســت. قوانینــی کــه هیچــگاه معلــوم نشــد توســط چه کســانی، در چــه زمانــی و به کدامیــن دلیــل ســاخته شــده انــد و تــا کجــا قــرار اســت کورکورانــه دنبال شــوند!

  شــیوه زندگــی شــانل، اندیشــه و تصــورات او را در ایــن مــورد کــه زنــان مــدرن دنیــا چگونــه بایــد نــگاه کننــد، عمــل کننــد و لبــاس بپوشــند، نیــرو بخشــید و تقویــت کــرد. هیــکل لاغــر پســرانه او و مــدل مــوی کوتــاه و پوســت برنــزه او، همچنیــن زندگی فعــال و اســتقلال مالــی او را بــه یــک ایــده آل گــرا و آرمــان خــواه بــدل کــرد.

  از تغییر واهمه نداشت

  شــانل در تمــام دوران فعالیــت خــود، در بســته بندی و بازاریابــی گرایــش و ســبک شــخصی خــود موفــق بــود و در سرتاســر قرن بیســتم، بــه یــک داور عالــی و برجســته ذوق و ســلیقه زنــان تبدیــل شــد. او حتی وقتی نخســتین کیف دســتی خــودش را در ســال ۱۹۲۹ طراحــی کــرد ســبب نوعــی رســوایی شــد؛ چــرا کــه اســتفاده از بنــد کیــف بــرای زنــان در جامعــه آن زمــان نامناســب بــه نظــر مــی رســید. وی در ایــن بــاره گفــت: “از دســت گرفتــن کیــف هایــم و گــم شدنشــان واقعا خســته شــده بــودم; پــس یک بند بهشــان افــزودم. تغییــری کــه تــا بــه امــروز هــم همــراه کیف هــای زنانــه مانده اســت.

  کارآموز راهبه ای که سد شکن دنيای مد شد

  کارآموز راهبه ای که سد شکن دنيای مد شد

  چند حقیقت جالب از زندگی کوکو

  علاقه عجیب به جیب !

  کوکــو شــانل علاقــه و دقــت زیــادی بــه قــرار دادن جیــب در لبــاس هــای زنانــه و اکسســوری هــای دیگــر ماننــد کیــف هــای خانــم هــا بــود. او معتقــد بــود کــه در لبــاس خانــم هــا بــه انــدازه کافی جیــب وجــود نــدارد و به همیــن دلیــل در طراحــی های خــود حساســیت و تاکیــد زیــادی روی جیــب داشــت. حتــی تــا امــروز نیــز دقــت می شــود کــه ایــن نکتــه در طراحــی کیف ها و لبــاس هــای ایــن خانــه مــد، مــد نظــر قــرار بگیــرد و اگــر بــه کیــف های ایــن برنــد نــگاه کنید مــی بینید بــه طــور ماهرانــه ای بــه انــدازه کافــی جیــب دارند.

  اتهام همکاری با نازی ها !

  گزارشــات بســیاری وجــود دارد کــه در آن اشــاره شــده کوکــو شــانل بــا نــازی هــا همــکاری مــی کــرده اســت امــا هیچکــدام بــه اثبــات نرســید. بعضــی عقیــده دارنــد کــه در طــول جنــگ جهانــی دوم او از روابط و آشــنایان خــود در طبقه اشــراف اســپانیا و انگلیــس بــرای رســاندن اطلاعــات بــه آلمــان هــا اســتفاده مــی کــرده. عــلاوه بــر ایــن گفتــه مــی شــود در زمــان جنــگ جهانــی دوم او بــا یکــی از افســرهای ارتــش نــازی در طــول اشــغال فرانســه توســط آلمــان هــا بــه نــام هانــس گونتر فــون دینکلــج ( Gunther Von Dincklage Huns)   قــرار مــی گذاشــته و دوســت بــوده انــد.

  زندگی در هتل بیش از ۳۰ سال !

  کوکــو شــانل بــرای بیــش از  ۳۷ ســال تا زمان مرگــش در ســال ۱۹۷۱ در ســوئیت لوکســی در ریتــز هتــل (Ritz Hotel) زندگی می کــرد . او تمــام دوران جنــگ جهانــی دوم را در ایــن ســوئیت لوکــس و اشــرافی زندگــی کــرد . هتلــی کــه درآن زمــان اکثــرا مملو از افســاران عالــی رتبــه نــازی و آلمانــی بــود و باعــث شــد بــه شــایعه ارتبــاط او بــا نازی هــا دامــن بزند.

  Chanel No5

  امــا مــی شــود کــه از کوکوشــانل گفــت و از ادکلــن محبــوب و امضــای او ســخنی نگفــت؟ شــانل شــماره ۵ عطــر محبــوب همــه دوران هاســت و در تمــام دنیــا در دســترس همــه قــرار گرفتــه و در تمــام ایــن ســال هــا جــزو پرفــروش تریــن رایحــه هــای  دنیا بوده است تــا جایــی کــه در دنیــا هــر ۳۰ ثانیــه یــک نفــر یــک شیشــه از ادکلــن Chanel No 5 مــی خــرد.

  بالاخــره بــا شــروع ســال ۱۹۷۱ دنیــا بــوده اســت شــانل ۸۷ ســاله، خســته و بیمــار بــود. او کارهای معمــول خــود را در تهیــه کاتالوگ بهــار انجام داد. او بعــد از ظهــر شــنبه ۹ ژانویــه بــرای رانندگــی طولانــی رفتــه بــود. خیلــی زود ، احســاس بیمــاری کــرد ، زود بــه رختخــواب رفــت. او ســخنان پایانــی خــود را بــه خدمتــکار خــود چنیــن گفــت کــه عبارتنــد از: «مــی بینیــد ، او اینگونه مــی میرد».

  این هفته | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=849

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.