تاریخ : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024

Chanel No5

۳۱خرداد
کارآموز راهبه ای که سد شکن دنيای مد شد

کارآموز راهبه ای که سد شکن دنيای مد شد

دانش آموز راهبه ها ، خواننده شد کوکــو شــانل در پرورشــگاه بــزرگ شــد و در همانجــا دوختــن را آموخــت. قبــل از اینکــه اولیــن مغــازه خــود را بــاز کنــد برای مدتــی کســب و کار کوچکــی بــرای خــود دســت و پــا کــرد و شــب هــا در کلاب هــا آواز مــی خوانــد، تــا بتوانــد هزینــه هــای زندگــی اش […]