تاریخ : شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 20 April , 2024
7

اسطوره های که نيامده، رفتند

 • کد خبر : 2489
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶
اسطوره های که نيامده، رفتند
چشــم مظفرالدیــن شــاه قاجــار در سـفر فرنـگ وقتـی بـه اولیـن ماشـین افتـاد، نـه یـک دل، بلکـه صـد دل عاشـقش شـد. بـرای او ایـن پدیـده عجیـب و غریـب در سـال 1900 میـادی پـا گذاشـتن بـه دنیـای دیگـری بـود.
 • ایـن اتفـاق پـای دو دسـتگاه اتومبیـل را هـم، بـه ایـران کشـاند، تـا بـر پیشـانی رنو،ُ نــام اولیــن ماشــین، در ایــران مهــر شــود. آنجــا بــود ،کــه ایــن ماشــین همایونــی، نیامــده بــه ایــران، نــام ایـن برنـد فرانسـوی را بـر سـر زبـان هـا انداخـت.

  روزهای خوب «رنو»

  تـا قبـل از ورود رنـو، مـردم در ایـران تنهـا کالسـکه هـای قدیمی و گاری مــی دیدنــد و کالســکه هــای بخــاری شــبیه تریــن وسـیله نقلیـه بـه اتومبیـل بودنـد . مظفرالدیـن شـاه نخسـتین جفـت اتومبیلهـای رنـوی فرانسـوی خریـداری شـده را در پاریــس، بهوســیله راهآهــن و کشــتی و از طریــق روســیه و دریـای خـزر بـه ایـران فرسـتاد. گویـا ایـن دو رنـو خریداری شـده، یکـی در میانـه راه بـه علـت نقـص فنـی و مشـکالت حمـل آن بـرای همیشـه میمانـد و دیگـری در هنـگام تـرور نافرجــام محمدعلــی شــاه )کــه در دوشــانتپه بــرای دیــدن بــاغ وحــش مــیرود( بــا نارنجــک منفجــر میشــود، و در پایــان بــدون اینکــه ایــن اتفــاق خســارت جانــی بــردارد، محمدعلــی شــاه بــا کالســکه بــه دربــار برمیگــردد.

  بعـد از مظفرالدیـن شـاه، احمـد شـاه قاجـار دومیـن شـاه ایـران اسـت، کـه اتومبیلـی خریـداری میکنـد وسـومین شـاه ایـران اسـت، کـه سـوار شـدن بـر آن را تجربـه کـرده اسـت. نقـل اسـت کـه ناصرالملـک کـه مدتهـا در انگلسـتان و فرانسـه زندگـی کـرده بـود، هنـگام انتصـاب بـه مقـام نیابـت سـلطنت بـرای احمـد شـاه خردسـال یـک دسـتگاه اتومبیـل را بـه هزینـه دولـت ایـران از اروپـا خریـداری کـرد. ایـن اتومبیـل راهـی تهـران شـد و مـورد اسـتفاده دربـار قـرار میگرفـت. بـه غیـر از دربـار قاجـار سـیاحان اروپایـی نیـز اولیـن اتومبیلهـا را وارد ایـران کردنـد، امـا بعدهـا نیـز در میـان سیاسـتمداران و مالکیـن بـزرگ و تجـار سرشـناس بهخصـوص تجـار بوشـهری همچـون حـاج امینالتجـار و معینالتجـار بوشـهری و دیگـر تجـار یزدی،شـیرازی و کرمانـی خریـد اتومبیـل بـاب شـد و بـه نوعـی نشـانه اشـرافیت و چشـم و هـم چشـمی تجـار از هـم بـود.

  اسطوره های که نيامده، رفتند

  اسطوره های که نيامده، رفتند

  اتومبیل های مردان سیاست

  اولیـن اتومبیلهایـی کـه بـه ایـران وارد شـد. سـواریهای فـورد، کروکــی، کالچــی بــا الســتیک توپــر بــود. اتومبیلهایــی نیــز شـبیه وانـت امـروزی وارد تهـران شـد، کـه بـه آنهـا ماشـین الری میگفتنــد و هــم چنیــن اتومبیلهــای دورســیمی کــه بــرای حمــل بــار و مســافر می آمدنــد.

  حــاال بیــش از یــک قــرن از واردات خــودرو بــرای اولیــن بــار در ایــران مــی گــذرد. اتــول هــا پــس از گذشــت زمــان اشــکال جدیدتــری بــه خــود گرفتنــد، چــرا کــه ایرانــی هــا عاشــق ایــن چهارچـرخ هـای نویـن شـده بودنـد و عالقـه بـزرگان بـه خـودرو باعـث شـده بـود، کـه دروازه هـای ورود خودروهـا بـه ایـران بـاز شـود.
  بـا گذشـت زمـان و آشـنایی هرچـه بیشـتر مـردم و البتـه بـزرگان و متــوالن جامعــه بــا خودروهــای از فرنــگ آمــده، کــم کــم نمایندگیهــای خودروســازان جهانــی بــه ایــران در رفــت و آمــد بودنــد و همیــن امــر دلیلــی شــد، تــا برخــی از مــردان سیاســت در آن زمـان کنتـرل بـازار واردات اتومبیـل را در دسـت بگیرنـد و مدلهـای متعــدد خودروســازیهای بــزرگ دنیــا را بــه کشورشــان هدیــه دهنــد.

  بــا وجــود اینکــه واردات خــودرو بــه ایــران در آن دوران چنــدان روی قاعــده و قانــون خاصــی انجــام نمــی شــود، بــا ایــن حــال ایرانــی هــا میزبــان هــای خوبــی بودنــد، کــه ورود خودروهــای خارجـی از شـرکت هـای متفـاوت را بـا آغـوش بـاز مـی پذیرفتند.

  اسطوره های که نيامده، رفتند

  اسطوره های که نيامده، رفتند

  از درشکه و اسب تا مرسدس بنز

  ایــن موضــوع باعــث شــد، کــه نمایندگــی هــا کــم کــم راهشــان را بــه ایــران بــاز کننــد و دارای مجــوز شــوند، تــا ۳۰ نمایندگــی در ایــران جایشــان بــاز شــود و مدلهــای متعــددی از برندهــای معتبــر جهانــی بــه کشــور وارد شــود.

  در سـالهایی کـه هنـوز درشـکه و اسـب در خیابـان هـا حرکـت مـی کردنـد، نـام مرسـدس بنـز بـر سـر زبـان هـا افتـاد و درسـت در سـال ۱۳۲۷ تهـران قدیـم چشـمش بـه ایـن ماشـین وارداتـی دلربـا بـاز شـد، تـا بـاز هـم رجـال و بـزرگان بـر کرسـی هـای ایـن خـودرو گـران بـا برنـد آلمانـی تکیـه بزنند. همــان زمــان بــا بنــز شــرکت دیگــری بــا نــام لیــدا وارد میــدان شــد و تــاش کــرد، تــا نمایندگــی واردات محصــوالت بنــز را بــر عهــده بگیــرد، کــه ورود بــدون دانــش آن باعــث تعویــق ســه ســاله در واردات
  محصــوالت مرســدس شــد. پــس از آن امــا شــرکت مریــخ عهــده دار واردات محصـوالت ایـن شـرکت شـد و بـه دلیـل ابتـکار عمـل و دانـش بــاال موفقیــت نســبتا خوبــی را بدســت آورد.
  روزهـای موفقـت آمیـز یکـی پـس از دیگری بـرای شـرکت مریـخ در حال گـذر بودنـد، تـا جایـی کـه ایـن شـرکت موفـق بـه واردات کامیونهـای یونیمــاگ بــه کشــور شــد. پــس از آن نیــز مدلهــای متعــددی از مینــی بــوس و کامیونهــای تولیــدی بنــز هــم پایشــان بــه ایــران بــاز شــد، بــه گونــه ای کــه دیگــر در دهــه ۶۰میــادی همــه محصــوالت بنــز در ایــران موجـود بودنـد.

  اسطوره های که نيامده، رفتند

  اسطوره های که نيامده، رفتند

  BMW خودروی پر رونق

  پــس از بنــز، ب ام و بــود کــه امپراطــور خیابــان هــای ایـران شـد و واردات ایـن ماشـین زیبـا، در سـال ۱۳۱۴ بـه نــام ایــن خــودرو زده شــد. بعــداز جنــگ جهانــی دوم ایــن کمپانــی آلمانــی بــا مشـکالتی همـراه شـد، امـا در سـال ۱۳۳۴ شـرکت سـهامی ماشــین فالحتــی نمایندگــی رســمی واردات خودروهــای ب ام و را بـر عهـده گرفـت، کـه البتـه در ابتـدا چنـدان پر رونـق نبـود؛ چـرا کـه ایرانیهـا برنـد ب ام و را بـه عنـوان موتــور ســیکلت میشــناختند و چنــدان از خودروهــای ایـن شـرکت اسـتقبال نکردنـد.

  بــا ایــن حــال امــا محصــوالت ایــن کمپانــی آلمانــی تــا دهـه ۵۰ فـروش تقریبـا ثابتـی داشـت؛ تـا اینکـه در سـال ۵۷ و آغــاز انقــاب اســامی، ســاختمان ایــن شــرکت بــه کلـی خـراب شـد. امــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و از ســرگیری واردات ماشـین بـه ایـران، جریـان ورود خودروهـای BMW بــه ایــران تســهیل شــد، تــا جایــی کــه در حــال حاضــر پرشــیا خــودرو نماینــده رســمی محصــوالت ب ام و در ایــران شــناخته میشــود.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2489

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.