تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

BMW

۱۳مهر
اسطوره های که نيامده، رفتند

اسطوره های که نيامده، رفتند

چشــم مظفرالدیــن شــاه قاجــار در سـفر فرنـگ وقتـی بـه اولیـن ماشـین افتـاد، نـه یـک دل، بلکـه صـد دل عاشـقش شـد. بـرای او ایـن پدیـده عجیـب و غریـب در سـال 1900 میـادی پـا گذاشـتن بـه دنیـای دیگـری بـود.