تاریخ : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024

50 ســال انتـظار برای سقفی بر سر

۰۶شهریور
دست دلالان را از بازار سودآور مسکن کوتاه می کنیم

دست دلالان را از بازار سودآور مسکن کوتاه می کنیم

دریا قدرتی پور- حضور پر رنگ دلالان در احتکار خانــه هــای خالــی بــرای بــالا بــردن قیمــت هــا، کرســی نشــینان تــازه مجلــس یازدهــم را بــر آن داشــت تــا طــرح دو فوریتـی مالیـات بـر خانـه هـای خالـی را بـه تصویـب برســانند. طرحــی کــه بــه گفتــه عضــو کمیســیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی، دسـت سـوداگران را از بــازار مســکن کوتــاه مــی کنــد.