تاریخ : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳ Sunday, 16 June , 2024

405

۱۳مهر
آيا ۴۰۵ يک سدان اسپرت تلقی ميشود؟

آيا ۴۰۵ يک سدان اسپرت تلقی ميشود؟

در مـورد اکثـر گونه هـای 405 کـه شـامل نمونـه اصلـی بـازار کشـورمان (GLX و GL )نیـز میشـود، پاسـخ بـه ایـن سـوال منفـی اسـت.

۱۳مهر
نمونه هايی از ۴۰۵ که مختص ايران ساخته شد

نمونه هايی از ۴۰۵ که مختص ايران ساخته شد

ساســا گونــه GL کــه از ابتــدا بــه بــازار ایــران معرفــی شــد و بعدهـا بـا نمونـه GLX جایگزیـن شـد، تنهـا نمونه هـای اصلـی ۴۰۵ حاضــر در بــازار ایــران بودنــد. بعدهــا گونــه GLI بــا امکانــات رفاهــی کمتــر )بــدون شیشــهها و آینه هــای برقــی و رنـگ روغنـی بـه جـای متالیـک( بـه طـور محـدود عرضه شـد. عـلـاوه بــر ایــن […]

۱۳مهر
توليد در همه جای دنيا

توليد در همه جای دنيا

در ســال 1996 تولیــد نمونــه ســدان 405 ،در اروپــا قطـع شـد و نمونـه استیشـن نیـز در سـال 1997 بـا 406 جایگزیـن شـد. بـا ایـن حـال، تولیـد 405 در آرژانتیـن تــا ســال 2000 و در زیمبابــوه تــا ســال 2002 ادامــه یافـت. امـا تولیـد 405 در ایـران و مصـر همچنـان ادامه دارد.