تاریخ : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024

ورزش بانوان

۰۵مرداد
بازی دختران ایرانی در زمین سوخته

بازی دختران ایرانی در زمین سوخته

مروری بر تمام دختران ورزشکار ایرانی که به کشورهای دیگر پناهنده شدند،واقعیتی تلخ را گوشزد می کند و آن اینکه حواسمان به دختران ورزشکار ایرانی نیست و آنها را راحت از دست می دهیم. جواد محمدپور: همیشه بحث قهر و خداحافظی ملی پوشان در رشته های مختلف ورزشی در ایران مطرح بوده و ورزشکاران زیادی […]

۲۱خرداد
حال ورزش بانوان ایران خوب نیست

حال ورزش بانوان ایران خوب نیست

بانــوان نیمــه گمشــده ورزش ایــران هســتند و در حالی کــه معاونــت بانــوان در وزارت ورزش و جوانــان داریــم و در هــر یــک از فدراســیونها نایــب رییــس بانــوان هســت امــا عمــلا کمتــر از ده درصــد بانــوان بــه نســبت آقایــان در ورزش قهرمانــی فعالیــت دارنــد و در ورزش همگانــی هــم واقعــا آمارهــا ناراحــت کننــده و تاســف بــار […]