تاریخ : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024

ورزشی

۱۳مهر
تخته گاز تا سـینما
«فورد در برابر فراری»تلفیق موفق دیگری از دو صنعت پولدار و پول ساز

تخته گاز تا سـینما

سـینما ماهیـت عجیبـی دارد. هـر جـا بـوی پـول بیایـد، صنعـت سـینما از راه میرسـد. ایـن را در همـه حرفه هـا و مشـاغلی کـه تبدیـل بـه کارخانه هـای پول سـازی شـدند؛ بــه وضــوح میبینیــم.