تاریخ : دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 27 May , 2024

ودیعـه مسـکن

۰۶شهریور
لطفا هیچ کاری نکنید

لطفا هیچ کاری نکنید

بعـد از طـرح افزایـش وام مسـکن بـرای خانـه اولـی هـا کـه بنـا بـه اذعـان کارشناسـان حـوزه مسـکن، دردی را از مصـرف کننـدگان اصلی مسـکن حـل نکـرد، طرح ودیعه مسـکن هـم از راه رسـید تـا نمکـی باشـد بر زخـم مسـتاجران.