تاریخ : یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳ Sunday, 26 May , 2024

وب سایت من و رژیم

۱۳مهر
رويايی که به سلامتی و تغذيه سالم  تعبير شد
وب سایت من و رژیم

رويايی که به سلامتی و تغذيه سالم تعبير شد

شـاید وقتـی ، بـورد تخصصـی طـب اورژانـس ایـده اش را بـا اعضـای تیـم «مـن و رژیـم» در میـان گذاشـت، فکـرش را نمـی کرد در آینـده ای نزدیـک ایـده اش بـه رویایـی دسـت یافتنـی بـدل خواهـد شـد.