تاریخ : دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 27 May , 2024

هوندا

۱۳مهر
سامورایی ها در ايران

سامورایی ها در ايران

ســابقه حضــور نیســان در ایــران، بــه پیــش از انقــلاب برمیگــردد، امــا از دهــه 60 ایــن شــرکت، بــه طــور رســمی و گســترده وارد بـازار خـودرو ایـران شـد.