تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

هفته

۲۲خرداد
انتخابی که با منطق و عقل همراهی خوبی نشان نمی  دهد

انتخابی که با منطق و عقل همراهی خوبی نشان نمی دهد

در این دو مجموعه تلویزیونی، سلامت رفتاری و تلاش سالم، واجد ارزش دانسته نمی شود و به سمت پذیرش عناصری می رویم که با ویژگی های بی مسئولیتی برایمان ترسیم شده اند بایــد دیــد چــرا تلویزیــون در حــال القــای اجبــاری ازدواج مجــدد دو عنصــر از هــم جــدا شــده اســت. تعریــف خانــواده بــرای تلویزیــون مــا واجــد […]