تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

هفته دفاع مقدس

۱۳مهر
قهرمانانی که ته نشین شده اند

قهرمانانی که ته نشین شده اند

میـدان انقـلاب بـه طـرف خیابـان کمـال اسـماعیل را کـه طـی کنـی، راهـی نیسـت تا بهشـت کوچکـی که حـس غریبـی دارد و شـاید تنهـا میلـه هـای سـبز آهنـی بتوانـد راهنمایـت باشـد، جایی کـه جلـد شناسـنامه اش ورم کرده اسـت .

۱۳مهر
معراجی ها
به مناسبت یادبود 175 غواص دفاع مقدس

معراجی ها

ارونــد آن شــب خروشــان بــود. انــگار فهمیــده بــود کــه نــگاه آســمان امشــب آن طــور کــه بایــد و شــاید نیســت. عملیــات کربـای 4 شـروع شـده بـود .

۱۳مهر
دير آمديد ، کجا با اين عجله !

دير آمديد ، کجا با اين عجله !

کـی از محاسـن بـزرگ زندگـی کـردن در ایـن کشـور ، ایـن اسـت کـه هرکسـی مـی توانـد هـر ادعایـی بکنـد و کسـی هـم از او دلیــل و مدرکــی نمــی خواهــد و از اتفــاق کلــی آدم هــم پیـدا مـی شـوند کـه آن را تاییـد یـا قبـول کننـد و چـه بسـا از صاحــب ادعــا هــم مدعــی تــر از آب در بیاینــد !

۰۱مهر
آیین با شکوه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان
با رویکرد فرهنگی رزمی صورت گرفت:

آیین با شکوه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان

همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس و به منظور يادآوري رشادت ها وحماسه های شهدا ، رزمندگان و سایر ایثارگران و خانواده های شان در سال هاي دفاع مقدس و همچنین ارج نهادن به فداکاری های شهداي مدافع حرم و امنیت و شهدای سلامت آیین فرهنگی ، رزمی گرامیداشت سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان برگزار شد.