تاریخ : چهارشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۳ Wednesday, 17 April , 2024

زنان بی سرپرست

۲۰آذر
حامیان بی حامی
زنانی که پشت درهای قانون مانده اند

حامیان بی حامی

کلیـد را مـی چرخانـد و در را بـاز مــی کنــد. وارد خانــه کــه مــی شــود پســرش را میبینــد، روبــروی تلویزیـون نشسـته و کارتون تماشـا می کنــد. نیــم نگاهــی بــه مــادر مــی انــدازد زیــر لبــی ســلام داده و دوبــاره بــه تماشــای تلویزیــون مشــغول مــی شــود. آنقــدر خســته اســت کــه خــودش هـم بـه همیـن مقـدار سـلام کردن رضایــت مــی دهــد توانــی بــرای بغــل کــردن پســرش در وجــود خــود نمی بینــد. همــان جلــوی در مانتــوی خــود را درآورده و از چــوب رختــی آویــزان می کنــد.