تاریخ : دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 27 May , 2024

بایگانی‌های طنز اقتصادی - مجله خبری این هفته

۱۳مهر
چارچرخی برای تمام فصول !

چارچرخی برای تمام فصول !

معلـوم نیسـت، کـدام آدم شـیر پـاک خـورده ای بـرای اولیـن بـار بـه صرافت افتـاد، که از چارچـرخ هـای هندلـی گازوئیـل نوشـخوار کـن، بـه جای درشـکه هـای رهـوار زلم زیمبوئـی و از ماشـین دودی پـر تلـق و تولـوق، بـه جـای واگـن هـای اسـبی مظلـوم بینـوا ! اسـتفاده نمایـد. و موجبـات انقـراض آخریـن حلقــه همــکاری انسـان و حیـوان را فراهـم سـازد !

چیزی یافت نشد !