تاریخ : جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳ Friday, 24 May , 2024

بایگانی‌های تاریخچه اقتصادی - مجله خبری این هفته

۱۳مهر
اسطوره های که نيامده، رفتند

اسطوره های که نيامده، رفتند

چشــم مظفرالدیــن شــاه قاجــار در سـفر فرنـگ وقتـی بـه اولیـن ماشـین افتـاد، نـه یـک دل، بلکـه صـد دل عاشـقش شـد. بـرای او ایـن پدیـده عجیـب و غریـب در سـال 1900 میـادی پـا گذاشـتن بـه دنیـای دیگـری بـود.

چیزی یافت نشد !