تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

بایگانی‌های گزارش توصیفی - مجله خبری این هفته

۱۳مهر
معراجی ها
به مناسبت یادبود 175 غواص دفاع مقدس

معراجی ها

ارونــد آن شــب خروشــان بــود. انــگار فهمیــده بــود کــه نــگاه آســمان امشــب آن طــور کــه بایــد و شــاید نیســت. عملیــات کربـای 4 شـروع شـده بـود .

چیزی یافت نشد !