تاریخ : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024

بایگانی‌های طنز تلخ - مجله خبری این هفته

۱۳مهر
دير آمديد ، کجا با اين عجله !

دير آمديد ، کجا با اين عجله !

کـی از محاسـن بـزرگ زندگـی کـردن در ایـن کشـور ، ایـن اسـت کـه هرکسـی مـی توانـد هـر ادعایـی بکنـد و کسـی هـم از او دلیــل و مدرکــی نمــی خواهــد و از اتفــاق کلــی آدم هــم پیـدا مـی شـوند کـه آن را تاییـد یـا قبـول کننـد و چـه بسـا از صاحــب ادعــا هــم مدعــی تــر از آب در بیاینــد !

چیزی یافت نشد !