تاریخ : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024
22

پژو ۴۰۵ ، خشت اولِ حضور موفق فرانسوی ها در ايران

 • کد خبر : 2498
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰
پژو ۴۰۵ ، خشت اولِ حضور موفق فرانسوی ها در ايران
پــژو 405 خودرویــی اســت کــه بــرای صنعــت خــودرو کشــورمان، بیــش از یــک خــودرو نقــش ایفــا کــرده اســت. در حقیقــت 405 خشــت اول حضــور موفــق فرانســوی ها در بــازار خــودرو کشــورمان (پــس از انقــلاب اســلامی) و خمیرمایــه شــکل گرفتــن، اولیــن خــودرو ملـی (سـمند) و بـه نحـوی انتخـاب همیشـگی خانواده هـای متوسـط و رو بـه رشـد ایرانـی از ابتـدای دهـه 70 شمسـی تاکنـون اسـت.
 • ولید و عرضه ۴۰۵ از کی آغاز شده است؟

  در سـال ۱۹۸۷ بـرای اولیـن بـار ۴۰۵ روانـه بازارهـای اروپـا شـد و تولیـد نمونـه استیشـن نیـز از سـال بعـد، یعنـی ۱۹۸۸ آغـاز شـد. بـا ایـن حـال عرضـه ایـن خـودرو، در کشـورهای متفـاوت از دورههـای زمانـی متفاوتـی آغـاز شـده اسـت. در ایـران از سـال ۱۹۹۲( ۱۳۷۱ )و پـس از قـراردادی کـه در اواخـر دهـه ۸۰ میـادی بیـن دو طـرف امضـا شـد، عرضـه ۴۰۵ آغـاز شـد. در آرژانتیـن، شـیلی و مصـر نیـز همیـن سـال آغـاز تولیـد ۴۰۵ اسـت. بـا ایـن حـال تولیـد ۴۰۵ در زیمبابـوه و انگلسـتان از ۱۹۸۷ ،در تایـوان و اندونـزی از ۱۹۸۹ و در لهسـتان از ۱۹۹۳ آغـاز شـد.

  آیـا ۴۰۵ بـه عنـوان خـودرو سـال اروپـا انتخـاب شـده اسـت؟

  پاسـخ بـه ایـن جـواب مثبـت اسـت. بـا وجـود اینکــه بســیاری از مــردم کشــورمان، پــس از مدتــی ایــن داســتان را فرامــوش کردنــد، امــا همیــن موفقیــت ۴۰۵ در بــازار اروپــا دســتمایه تبلیغاتــی مهــم، بــرای خودروســاز داخلــی در عرضــه و تولیــد ۴۰۵ تلقــی میشــد. در ســال ۱۹۸۸ ۴۰۵ توانســت، بهراحتــی رقبایــی هماننــد
  سـیتروئن AX و هونـدا پریلیـود را شکسـت دهـد و بـا رأی قاطعـی کـه حتـی تاکنـون رکـوردش شکســته نشــده، شکســت دهــد و بــه عنــوان خـودرو سـال اروپـا دسـت یابـد. کارایـی بـالا در کنــار کیفیــت مناســب ســاخت و قیمــت و امکانــات رفاهــی قابــل قبــول در کنــار ظاهــر شــیک و بــهروز از جملــه مهمتریــن عوامــل موفقیــت ۴۰۵ در آن دوره بودنــد.

  آیا طراحی ۴۰۵ ایتالیایی است؟

  پــژو در دوران طالیــی خــود کــه از اواخــر دهـه ۶۰ تـا اواخـر دهـه ۹۰ میـادی بـه طـول انجامیـد، بـا اسـتودیو پینینفارینـا ایتالیـا رابطـه تنگاتنگـی داشـت و طراحـی بیشـتر محصـوالت خـود را بـه ایـن اسـتودیو میسـپرد و در صورت نیـاز بـه انجـام طراحـی در داخـل کمپانـی نیـز معمــوال از مشــاوران ارشــد پینین فارینــا کمــک میگرفــت. ۴۰۵ نیــز در همیــن دوره ظهــور کــرد و بــه همیــن دلیــل طراحــی آن توســط همیـن اسـتودیو ایتالیایـی انجـام گرفـت. ظاهـر کلــی ۴۰۵ شــباهت های زیــادی، بــه آلفارومئــو
  ۱۶۴ دارد کــه تصادفــی نیســت و بــه دلیــل آن اسـت کـه آلفـا نیـز توسـط پینیـن فارینـا شـکل گرفتــه اســت. ۴۰۵ در زمــان عرضــه یکــی از زیباتریــن خودروهــای کالس خــود قلمــداد میشــد و عــاوه بــر ایــن بــه ســبب خطــوط آیرودینامیکــش، ضریــب پســایی در حــدود ۲۹٫۰ داشـت کـه حتـی امـروزه نیـز بـرای یـک سـدان متوسـط رقمـی بسـیار مناسـب اسـت. در ســال ۱۹۹۲ یــک فیس لیفــت کلــی بــرای ۴۰۵ انجـام گرفـت کـه در آن فـرم چراغهـای عقـب تغییـر کـرده، پوشـش پالسـتیکی بیـن آنهـا نیـز حـذف شـد. عـاوه بـر ایـن، داشـبورد خـودرو نیــز کامــا دچــار تغییراتــی اساســی شــد.

  چــه گونه هایــی از ۴۰۵ تولیــد شــده اســت؟

  از نظـر فـرم بدنـه ۴۰۵ بـه طـور رسـمی فقط در ۲ گونـه سـدان و استیشـن تولیـد شـده اسـت. اما از همـان ۲ نمونـه، گونههـای متفاوتـی منشـعب شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه نـوع پیشـرانه و امکانـات رفاهـی بـا حـروف و اسـامی متفاوتـی شــناخته میشــوند کــه البتــه در برخــی بازارهــا نیــز هماننــد کشــورمان دارای نام هــای متفاوتــی هســتند. مهمتریــن گونه هــای ۴۰۵ عبارتنــد از: ,GTDt, GRDt, GLDt, GRD, GLD, GR, GL, GE Mi16 , GLX ,GTX, Sri, GRi ,Mi16x4,STdt, STi
  و در کنــار نمونه هــای کمترشناخته شــدهای هماننــد Style, Caddywagon, Quasar, Hunter و Executive .در کنــار ایــن نمونه هــا گونــه نــادر T16 نیـز بـه طـور محـدود تولیـد شـده اسـت. (تیــراژ ۱۰۶۱ دســتگاه)

  چه پیشرانه هایی برای ۴۰۵ در نظر گرفته شده بود؟

  بـرای ۴۰۵ پیشـرانههای ۴٫۱ لیتـری تـا ۲ لیتـری ۸ سـوپاپه بنزینـی، بـا قدرتـی بیـن ۶۴ تـا ۱۲۵ اسـب بخـار در کنـار گونـه بنزینـی ۱۶ سـوپاپ ۹٫۱ لیتـری و ۲ لیتـری بـه قـدرت ۱۶۰ اسـب بخـار پیشـرانه های اصلـی ۴۰۵ بودنـد. در کنـار ایـن دو گونـه دیزلـی ۹٫۱ لیتـری و توربـو دیزلـی ۸٫۱ لیتـری بـا قدرتهـای ۶۸ و ۹۲ اسـب بخـار نیـز بـرای ایـن خـودرو قابـل سـفارش بـود. بهتریـن شـتاب صفرتـا۱۰۰ ثبـت شـده بـرای گونههـای دیزلـی ۲٫۱۲ ثانیـه و بـرای گونههـای ۸ سـوپاپ بنزینـی ۷٫۹ ثانیـه و بـرای گونه هــای ۱۶ ســوپاپه در حــدود ۵٫۸ ثانیــه اســت.

  پژو 405 ، خشت اولِ حضور موفق فرانسوی ها در ايران

  پژو ۴۰۵ ، خشت اولِ حضور موفق فرانسوی ها در ايران

  آیا نمونه کوپهای از ۴۰۵ تولید شده است؟

  هیچ گاه نمونه کوپه ۴۰۵ به طور رسمی توسط پژو عرضه نشد. این در حالی بود که ۵۰۴ و ۴۰۶ به عنوان سلف و جانشین ۴۰۵ هر دو نمونه های کوپه زیبایی داشتند که توسط پینین فارینا طراحی و ساخته شدند. تنها نمونه کوپه ای که توسط پژو ساخته شد، در حقیقت گونه موتور وسط T16 GR بود که آن نیز جز اندکی شباهتهای
  ظاهری، ارتباط چندانی با ۴۰۵ خیابانی نداشت و هرگز نیز به خیابان راه نیافت. با این حال در سال ۱۹۸۸استودیو و کارگاه مشهور فرانسوی یعنی Heuliez( هولیز) نمونه زیبایی از ۴۰۵ را به صورت کوپه طراحی کرده، به نمایش درآورد. با آنکه ظاهر کلی این خودرو با ۴۰۵ عادی دارای مشترکات زیادی بود و در حقیقت یک Mi16 2در بود، اما تغییرات متعددی که در کابین و جزئیات خاص بدنه آن مشاهده میشد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. با این حال پژو هیچگاه آن را به صورت انبوه به بازار عرضه
  نکرد و تنها یک پیش نمونه از آن ساخته شد.

  خویشـاوندان اصلــی ۴۰۵ چــه خودروهایــی هسـتند؟

  اصلی تریــن بــرادر تنــی ۴۰۵ ســیتروئن BX اســت. ایــن خــودرو کــه در ســال ۱۹۸۲ معرفــی شــد و تــا ســال ۱۹۹۴ در خــط تولیــد مانــد، پایــه و اســاس پلتفــرم ۴۰۵ را بنــا نهــاد. بــا ایــن حــال پیشــرانه ها و ظاهــر و متعلقــات فنــی BX دارای تفاوت هـای قابـل توجهـی بـا ۴۰۵ بـود و بـه طـور کلــی BX خودرویــی چابکتــر و ســبکوزنتر از ۴۰۵ محســوب میشــود.

  در کنــار ایــن، امــا بایــد بــه ســمند و پــژو پــارس بــه عنــوان بــرادران ایرانــی ۴۰۵ اشــاره کــرد. پـارس کـه بـا نـام اولیـه پرشـیا )بعدهـا بـه دلیـل ثبت شــدن ایــن نــام تجــاری توســط یــک ســازنده موتورسـیکلت ( توسـط پـژو و بـه عنـوان خودرویـی مابیـن ۴۰۵ و ۴۰۶ بـا امکاناتـی بیشـتر از ۴۰۵ ایرانـی (GLX) هماننــد پروژکتورهــای جلــو، شیشــه های برقــی عقــب و داشــبورد شــکیلتر طراحــی شــد و بـه عنـوان نمونـه لوکستـر و مدرنتـر ۴۰۵ بـه بـازار کم تنــوع ایــران، عرضــه شــد.عالوه بــر ایــن ســمند نیـز بـه عنـوان خـودرو ملـی مـا براسـاس پلتفـرم و متعلقـات فنـی ۴۰۵ شـکل گرفتـه اسـت و از نظـر برخـی خودرونویسـان خارجـی، حتـی یکـی از انواع ۴۰۵ محســوب میشــود.

  آیــا ۴۰۵ بــه جــز ایــران در ســایر نقــاط جهــان تولیــد نمیشــود؟

  در سـال ۱۹۹۶ تولیـد نمونـه سـدان ۴۰۵ در اروپـا قطع شــد و نمونــه استیشــن نیــز در ســال ۱۹۹۷ بــا ۴۰۶ جایگزیـن شـد. بـا ایـن حـال تولیـد ۴۰۵ در آرژانتین تــا ســال ۲۰۰۰ و در زیمبابــوه تــا ســال ۲۰۰۲ ادامــه یافــت. امــا تولیــد ۴۰۵ در ایــران و مصــر همچنــان ادامــه دارد. در مصــر خودروســازی AAV عهــده دار تولیــد ایــن خــودرو اســت و بدینســان ایــران و مصـر کشـورهایی هسـتند کـه این خـودرو را پـس از گذشـت بیـش از ۲۸ سـال هنـوز هـم در خـط تولیـد دارنـد. تـا پایـان سـال ۱۹۹۷ و اتمـام تولیـد اروپایـی ایـن خـودرو، در حـدود ۵٫۲ میلیـون دسـتگاه از ۴۰۵ روانــه بــازار شــده بــود. ایــن در حالــی اســت کــه تـا پایـان سـال ۲۰۱۲ چیـزی در حـدود ۸٫۴ میلیـون دسـتگاه ۴۰۵ تولیـد شـده کـه نشـان از موفقیـت قابل توجـه ایـن خـودرو در کشـورهای ایـران و مصـر دارد.

  پــژو ۴۰۵ خودرویــی اســت کــه بــرای صنعــت خــودرو کشــورمان، بیــش از یــک خــودرو نقــش ایفــا کــرده اســت. در حقیقــت ۴۰۵ خشــت اول حضــور موفــق فرانســوی ها در بــازار خــودرو کشــورمان (پــس از انقــلاب اســلامی) و خمیرمایــه شــکل گرفتــن، اولیــن خــودرو ملـی (سـمند) و بـه نحـوی انتخـاب همیشـگی خانواده هـای متوسـط و رو بـه رشـد ایرانـی از ابتـدای دهـه ۷۰ شمسـی تاکنـون اسـت. بـا ایـن حـال متاسـفانه بسـیاری از مالـکان سـابق و کنونـی ایـن خـودرو و خویشـاوندان نزدیکـش ) سـمند، پـژو پـارس و پـژو RD )نسـبت بـه تاریخچـه آن اطالعـات چندانـی ندارنـد و فقـط بـه شـنیدههای پراکنـدهای کـه در رسـانه ها و جرایــد غیرخودرویــی کشــور منعکــس شــده اســت، بســنده میکننــد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2498

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.