تاریخ : دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ Monday, 15 April , 2024
15

پژو محبوب دوران

 • کد خبر : 2492
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵
پژو محبوب دوران
پـژو برنـد بعـدی بـود، کـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه دسترسـی آسـان؛ تنـوع تولیـد و شـباهت بسـیار بـه خودروهـای آمریکایـی عالیـق ایرانـی ها را برانگیخـت و بـه نوعـی اولیـن تاکسـی هـا در ایـران از نـوع پـژو 202 بودنـد کــه بــا ورود بــه ایــران در ســال1952( 1331 شمســی (توانســتند، محبوبیــت خوبـی بـه دسـت آوردنـد .
 • محبوبیـت پـژو آنقـدر زیـاد بـود، کـه ۶۰ سـال بـه صـورت مسـتمر حضـور داشـت و گرچـه در برخـی مواقـع ارتباطـش بـا ایـران کمرنگتـر شـد، امـا بـه واسـطه فـروش قابـل قبولـش در ایـران، ایـن ارتبـاط بـا ایـران حفظ شـد. البتـه ایـن ارتبـاط خـوب میـان ایـران و پـژو از سـال ۹۷ کمی شـکراب شـده و طبـق اعـام فرانسـویها، فعـا همـکاری میـان ایـن دو کشـور نیسـت.

  ایشــون آقــای محمــود خیامــی هســتن، ملقــب بــه پــدر صنعــت اتومبیــل و اولیــن ســازنده ی خــودرو در ایــران. محمـود خیامـی متولـد سـال ۱۳۰۸ در مشـهد، کار رو در تعمیـرگاه کامیـون پـدرش شـروع کـرد و بعـد از چنـد سـال بـه تهـران رفـت و اونجـا بـا بـرادرش شـرکت »ایـران ناسـیونال« رو تاسـیس کـرد. کارش رو در تهـران بـا تولیـد اتوبـوس شـروع میکنـه و بعـد از چنـد ســال مجــوز تولیــد خــودروی ســواری رو میگیــره و ایــن میشــه ابتـدای مسـیر پـر چالـش و موفقیـت آمیـز محمـود خیامـی

  بعـد از چندیـن تـاش ناموفـق، بـرای سـاخت اتومبیلهـای فیـات در اوایـل دهـه ۱۳۴۰ ،قـرارداد مونتـاژ پیـکان )آخریـن مـدل هیلمـن هانتـر؛ )کرایسـلر(روتـس ارو مـدل ۱۹۶۶ ) در ایـران بیـن شـرکت ایـران ناسـیونال )ایـران خـودروی کنونـی( و گـروه صنعتـی روتـس )Rootes Group ) انگلســتان، کــه در حــال ورشکســتگی بــود، بســته شـد و تولیـد ایـن خـودرو پـس از یـک دهـه تولیـد در انگلسـتان، در ایـران شـروع شـد. از سـال ۱۳۴۶ تـا ۱۳۵۷ پیـکان در مدل هـای کار، لوکـس، جوانـان، استیشـن و وانـت سـاخته شـد.

  پژو محبوب

  پژو محبوب

  نوستالژی پیکان

  طراحــی اصلــی پیــکان کاری از شــرکت تالبــوت از زیــر مجموعه هــای گـروه روتـس بـود. یـک سـال بعـد در سـال ۱۳۴۷ شـرکت آمریکایـی کرایســلر توانســت، گــروه صنعتــی روتــس را بخــرد کــه تأثیــری بــر رونــد تولیــد پیــکان در ایــران نداشــت و مدلهــای مختلــف پیــکان در ایـران تولیـد میشـد. در سـال ۱۳۵۹ تولیـد پیـکان بـا ظاهـری جدیـد(معـروف بـه چـراغ بنـزی) طراحـی معـروف کرایسـلر بـود، در ایـران آغـاز شـد. رونـد مونتـاژ خـودرو در ایـران خـودرو بـه همیـن ترتیـب تـا سـال ۱۳۶۴ ادامـه یافـت و تـا ایـن سـال کمـاکان قطعـات اصلـی از خــارج وارد و شــرکت ایــران خــودرو آنهــا را مونتــاژ میکــرد، و در کنــار آن قســمتهایی چــون بدنــه، رادیاتــور، شیشــه و کمــک فنــر عقـب و جلـو در ایـران سـاخته میشـدند. در سـال ۱۳۶۴ خـط تولیـد پیـکان در کرایسـلر انگلسـتان متوقـف شـد و در شـرکت پـژو فرانسـه ادغــام شــد و در نتیجــه ایــران خــودرو بــا کاهــش دســتگاه انتقــال قـدرت اصلـی مواجـه شـد و تولیـد پیـکان از سـقف بیـش از ۷۰ هـزار دســتگاه در ســال ۱۳۶۳ بــه ســه هــزار دســتگاه در ســال ۱۳۶۸ ســقوط کــرد.

  پژو محبوب

  پژو محبوب

  در ایــن ســال کارخانــه پــژو موافقــت کــرد، ایــران خــودرو بــا بـکار بـردن سیسـتم تعلیـق و موتـور پـژو ۵۰۴ بــر روی بدنـه پیـکان، بـه تولیـد پیـکان ادامـه دهـد، کـه ایـن رونـد در حـدود شـش سـال دوام آورد. پــس از آن بــا ســاخت قطعــات الزم در ایــران، پیــکان۱۶۰۰ در شـهریور مـاه ۱۳۷۱ تولیـد شـد و تولیـد آن تـا ۲۵ اردیبهشـت سـال ۱۳۸۴ ،در حــدود ۱۳ ســال ادامــه داشــت.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2492

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.