تاریخ : یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 23 June , 2024
11

می خوام شاه بشم

 • کد خبر : 640
 • ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
می خوام شاه بشم
برزگــر در یــک شــب بارانــی گردشــگر آلمانــی را بــه خانه ۲ فقیرانــه خــود میهمــان و از آنها بــا دمپختــک و ترشــی لیتــه پذیرایــی می کنــد. میهمانــان خارجــی برزگــر بــا پذیرایــی صمیمانــه و بی ریــای او روز تمــام بــه ســبک ۲ روســتاییان ایرانــی زندگــی می کننــد و گویــا ایــن تجربــه منحصربه فــرد آن قــدر برایشــان جــذاب بــوده اســت کــه بــه ســرعت موضــوع را رســانه ای می کننــد و برزگــر را بــا انبوهــی میهمــان ناخوانــده از آن ســوی مرزهــا مواجــه می کننــد.
 • اگــر همیــن الان اســم «عبــاس برزگــر» را گــوگل کنیــد، بــه چنیــن تیترهایــی برمی خوریــد: «ایــل آریایــی عبــاس آقــا»،» ده نکتــه آموزشــی از ماجــرای کارآفرینــی عبــاس برزگــر»،» عبــاس برزگــر؛ موفق تریــن فــرد ایرانــی در صنعــت توریســم»،» عبــاس برزگــر؛ مهمــان شــیرین زبان برنامــه مــاه عســل»،»عباس برزگــر؛ از دستفروشــی در روســتا تــا میلیــاردری هالیــوودی»، «درآمــد میلیــاردی مــرد روســتایی از هتل بی ســتاره»،» از دمپختــک گوجه فرنگــی تــا بســتن قــرارداد بــا هالیــوود» ،» هالیــوود، زندگــی چهــره موفــق صنعــت گردشــگری ایــران را فیلــم می کنــد» و«مهــدی گنجــی» کارگردان «مــن می خــوام شــاه بشــم» ایــن مــرد را ســوژه مســتندش قــرار داده و مــو بــه مــوی داســتان عجیــب او را روایــت کــرده. «مــن می خــوام شــاه بشــم» قصــه همیــن کشمکش هاســت. قصــه قدرت طلبــی عبــاس و عملــی کــردن رویایــی کــه در ســر دارد. قصــه تلــخ و شــیرین هــای زندگی ســاده روســتای ایش.اشــتباه نکنیــد قرار نیســت ازفیلــم مســتند و فیلمنامــه آن بگوییــم . فقــط بــا توجــه بــه پرونــده ایــن هفتــه ســعی داریــم شــما را قبــل از دیــدن آن مســتند بیشــتر بــا زندگــی عبــاس و تغییــرات آن آشــنا کنیــم و یکــی از کارآفرینــان خــلاق را بــه عینــه مثــال زده باشــیم.

  موقعیت شناسی خلاقانه کارآفرین

  میلیــارد دلاری ایــران کارش را از دستفروشــی و درآمــد روزانــه هــزار تومــان شــروع کــرده اســت. ٣ او تنهــا ٨٣ ســال دارد و درآمدزایــی چشــمگیرش بــا یــک اتفــاق معجزه آســ ااســتار تخــورد هاســت. «عبــاس برزگــر»، زاده و ســاکن یــک روســتای بســیار کوچــک بــه نــام «بــزم» شهرســتان بوانــات در اســتان فــارس اســت. روســتایی کــه نه چنــدان حاصلخیــز اســت و نــه جاذبــه خاصــی دارد امــا بــا موقعیت شناســی درســت ایــن جــوان روســتایی توانســته در کتــاب
  راهنمــای گردشــگری یونســکو، عنوان شــگفت انگیزترین تجربــه گردشــگری ایــران را از آن خــود کنــد. هوشــمندی او بــرای بهره بــرداری از ایــن اتفــاق، بــه ســرعت برزگــر را شــهره عــام و خــاص می کنــد و شــبکه های تلویزیونــی از سراســر جهــان کارآفریــن روســتایی ایــران را روی آنتــن خــود می برنــد. برزگــر حــالا عــاوه بــر دهکــده توریســتی اش در یــک تــور عشــایری بــا ٥١ هــزار ســیاه چــادر نیــز دارد. کارشناســان می گوینــد ایــن تــور می توانــد درآمدزایــی برزگــر را بــه انــدازه تمــام صــادرات نفــت کشــور برســاند.

  می خوام شاه بشم

  می خوام شاه بشم

  گردشگران خارجی زندگی عشایر ایران را تجربه می کنند

  او ایــن روزهــا مشــغول آمــوزش خانواده هــای عشــایری بــرای پذیرایــی نفــر از جوانــان خانواده هــای ۱۰۰ از میهمانــان خارجــی اســت. می گویــد عشــایر زبــان انگلیســی آموخته انــد تــا بتواننــد بــه راحتــی بــا میهمانــان ارتبــاط برقــرار کننــد. میهمانــان بــه همــراه ایــن جوانــان راهنمــا از دامنه هــای کــوه بــالا می رونــد و همــراه بــا دختــران جــوان گیاهــان دارویــی می چیننــد. بــا چوپانــان بــه صحــرا می رونــد و در کنــار آنهــا غــذا می خورنــد. بــه ســوگواری ها و جشــن های عشــایری دعــوت می شــوند. شــبانه و در ســکوت کوهســتان بــه پیرمردهــای نــی انبــان و ســرنا نــواز گــوش می دهنــد و کنــار دارهــای زمینــی گلیــم و گبــه می نشــینند و بــر تارهــای آن گــره می زننــد. قصه هــای جــن و پــری هــای شــگفت انگیزشــان از مواجهــه بــا طبیعــت را کهنســالان ایــل و تجربه می شــنوند و باورهایشــان دربــاره تولــد یــک نــوزاد جدیــد و رسوماتشــان را یــورو بــرای هــر شــب اقامــت ۷۰۰ تماشــا می کننــد. او درحــال حاضــر همــان مجموعه اش را دریافــت می کنــد.

  تــا ۵ ســال آینــده بــه انــدازه  چاه هــای نفــت کشــور درآمــد  خواهــد داشــت

  او بــا بــزرگان طایفه هــای قشــقایی و بختیــاری بــه توافــق رســیده اســت تــا میهمانــان خارجــی را در ســیاه چادرهایشــان بپذیرنــد و هــر خانــواده عشــایری در ازای پذیرایــی از میهمانان درصــدی از هزینــه اقامــت مســافران را دریافــت کنــد. حــالا شــهرت عبــاس برزگــر بــه انــدازه ای رســیده اســت کــه تمــام ظرفیــت روز ۳۶۵ هتــل منحصــر بــه فــردش در ســال اشــغال می شــود. می گوینــد ســال آینــده به انــدازه ۵درآمــدش تــا تمــام صــادرات نفــت ایــران خواهــد رســید. یونســکو در کتــاب راهنمــای گردشــگری خــود، تــور عشــایری او را به عنــوان شــگفت انگیزترین تجربــه گردشــگری در ایــران معرفــی کــرده اســت . درحــال حاضــر هتــل برج العــرب دوبــی گرانقیمت تریــن هتــل خاورمیانــه بــه شــمار می آیــد، هزینــه
  هــزار ۱۹ اقامــت در ایــن هتــل شــبی دلار اســت و تنهــا بــرای ورود بــه آن دلار دریافــت می شــود. ۲۰ حــدود گران تریــن هتــل جهــان هتــل رویــال ژنــو اســت کــه بــرای هــر هــزار دلار دریافــت ۵۳ شــب اقامــت می کنــد. در توکیــو نیــز هتلــی بــا عنــوان ســوئیت ریاســت جمهوری کــه یــک هتــل خــاص محســوب هــزار دلار قیمــت ۲۵ می شــود شــبی دارد. زهــرا اســتادی، کارشــناس گردشــگری می گویــد اگــر هزینــه اقامــت در دهکــده عبــاس برزگــر نصــف قیمــت گرانتریــن هتــل خاورمیانــه و حتــی کمتــر باشــد می توانــد معــادل کل صــادرات نفــت کشــور درآمــد داشته باشــد. بــا ایــن حســاب اگــر برزگــر بــه ازای هــزار ســیاه ۱۵ هــر شــب اقامــت در هــزار دلار دریافــت ۱۰ چــادر حــدود کنــد تنهــا در یــک روز ســال حــدود میلیــون دلار درآمــد خواهــد ۱۵۰ داشــت. ایــن درآمــد در یک ســال بــه میلیــارد دلار می رســد کــه ۵۴ حــدود معــادل درآمــد نفتــی ایــران اســت.

  همه چیز از یک اتفاق ساده شروع شد

  مســیر کســب و کار و زندگــی ایــن جــوان دســتفروش روســتایی در یــک شــب طــور معجــزه آســایی تغییــر کــرد. او می گویــد: بــا موتورســیکلتم از بارانــی به هــای روســتایمان عبــور می کــردم کــه ناگهــان بــه دو کوچــه پــس کوچه گردشــگر خارجــی و مترجمشــان رســیدم. بــاران، تاریکــی و گــم شــدن در راه شــان کــرده بــود. آنهــا را بــه خانــه خــود برگشــت حســابی خســته و کلافه دعــوت کــردم تــا شــب را در آن جــا بگذراننــد. میهمانــان آلمانــی ســرزده آمــده بودنــد و در ســفره فقیرانــه عبــاس برزگــر بــه جــز دمپختــک گوجه فرنگــی، ماســت محلــی و ترشــی لیتــه چیــز دیگــری پیــدا نمی شــد. آنهــا شــب را هــم درکنــار خانــواده برزگــر و در رختخواب هــا و ملحفه هــای دســت دوز همســرش گذراندنــد. ای بــود بی نهایــت غمگیــن و پکــر ســاله ۲۰ هــا کــه پســر جــوان یکــی از میهمان بــه نظــر می رســید.مترجم در جــواب کنجــکاوی عبــاس می گویــد کــه فــردا روز تولــد اوســت و او از این کــه نتوانســته اســت بــه کشــورش برگــردد و تولــدش را در کنــار خانــواده، دوســتان و در زادگاهــش جشــن بگیــرد ناراحــت اســت. علــی و زهــرا فرزنــدان خردســال عبــاس برزگــر موضــوع را می شــنوند. میــز کوچــک چــرخ خیاطــی مــادر، چنــد بادکنــک و کیــک خانگــی تنهــا بضاعــت آنهــا برای خوشــحال کــردن میهمــان آلمانــی اســت. میهمــان جــوان از دیــدن جشــن تولــد زده می شــود و از صحنه هــا فیلمبــرداری می کنــد. خانــواده روســتایی اش هیجــان برزگــر بعدتــر می فهمنــد کــه مــادر روزنامه نــگار آن میهمــان آلمانــی جشــن تولد ای کــرده اســت. اســتقبال مخاطبان خانــواده برزگر را به ســرعت در ایــران را رســانه محبــوب می کنــد از ســازمان میــراث فرهنگــی بــه عبــاس برزگــر خبــر می دهنــد کــه میهمانــان جدیــدش در راهنــد. ایــن ســرآغاز توســعه هتــل روســتایی عباس برزگــر می شــود.

  اعتماد راز و رمز کار جوان روستایی

  عبــاس می گویــد: ســکار خاصــی انجــام نــدادم تنها گردشــگران خارجــی را ماننــد اقــوام و فامیــل خــودم در خانه پذیرایــی کــرده ام، بــا غذاهای محلــی خودمان، چــای آتشــی، ماســت و پنیــر گوســفندی. البتــه میهمانــان هم توقــع زیادی نداشــتند تنهــا می خواســتند چنــد روز زندگی روســتایی در ایــران را تجربــه کنند. عبــاس می گویــد: مــن بــا میهمانانــم صــادق هســتم و هیچ وقــت نخواســتم آنهــا را فریــب بدهــم یا چنــد برابر قیمــت واقعــی چیــزی را به آنهــا بفروشــم. صنایع ام بــرای مشــتریان ایرانــی و خارجی یک قیمــت دارد. مــن از ناآگاهی آنها نســبت بــه بازار ایــران و دســتی و تمــام ســوغات روســتایی کــه در فروشــگاهم گذاشــته ام. تمــام غذاهــا از باکیفیت تریــن و مرغوب تریــن مــواد اولیــه محلــی و روســتایی تهیــه می شــوند. میهمانانــش در دفتر یــادگاری قیمت هایــش سوءاســتفاده نکــرده هتلــش نوشــته اند «احســاس می کننــد در کنــار خانــواده خــود زندگــی می کننــد.» و ایــن راز و رمــز موفقیــت عبــاس اســت « اعتمــاد » .

  این هفته | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=640

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.