تاریخ : پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ Thursday, 18 July , 2024
8
عدالت درآموزش حق همه فرزندان ایران است

مواظب مرگ عدالت آموزشی باشيم

 • کد خبر : 2532
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷
مواظب مرگ عدالت آموزشی باشيم
در روز اول بازگشــایى مــدارس، دوربین هــاى فراوانــى بــه برخــى مــدارس رفــت تــا رعایــت پروتکل هــا را بـه مـردم نشـان دهنـد، امـا واقعیـت در سـایر مـدارس توسـط عکس هایـی کـه از والدیـن یـا کارکنـان مـدارس گرفتـه میشـد و در فضـاى مجـازى منتشـر شـد....
 • جـور دیگـرى بـود، در ایـن عکس هـا خبـرى از رعایـت فاصلـه اجتماعـى نبـود و حتـى در یـک کلاس در هـر میـز سـه دانـش آمـوز نشسـته بودنـد و عــدم توانایــى مــدارس ، در رعایــت ســاده ترین پروتکل هــاى بهداشــتى را نشــان مــی داد.
  تنهـا ، پـس از گذشـت چنـد روز و مقایسـه واقعیـت هـا بـا داده هـای دوربیـن و نوشـته هـای روى کاغـذ، در نهایـت بـا فشـار پزشـکان و جامعـه سـامت و همچنیـن کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس، حضـور دانـش آمـوزان در مـدارس اختیـارى شـد وقرارشـد، بسـته بـه تصمیـم والدیـن ، دانـش آمـوز بتوانـد در کلاس درس حاضـر شـوند و یـا تصمیـم بـه دریافـت آموزش هـا ازطریـق مجـازی بگیـرد. عقب گـردی کـه وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا سـخنانی در رسـانه ملـی اینگونـه بیـان کـرد: »بـه صراحـت اعـلام میکنیـم کـه هیـچ یـک از مـدارس دولتـی و غیردولتـی حـق ندارنـد دانـش آمـوزان را ملـزم بـه حضـور در مدرسـه کننـد؛ مـا ملـزم هسـتیم خدمـات آموزشـی را بـه همـه دانـش آمـوزان ارائـه دهیـم و بـرای ایـن کار تدابیـر لازم اندیشـیده شـده اسـت.«
  باتوجـه بـه اختیـارى شـدن حضـور در مدرسـه و طبـق شـیوه نامـه بازگشـایى مـدارس وزارت آمـوزش و پـرورش کـه بـراى تمـام مـدارس کشـور ارسـال شـده، دانـش آمـوزان بایـد درطـول هفتـه در تعـداد ســاعت مشــخصى، آموزش هــاى مجــازى و از راه دور را فــرا بگیرنــد کــه دانــش آمــوزان و والدیــن در صــورت عــدم ارائــه آمــوزش مجــازى از ســوى مــدارس و معلمــان بایــد مطالبــه خــود را بــه گــوش مســئولین برســانند.
  یکــی از بزرگتریــن مشــکلات و چالش هــاى آموزش هــای مجــازى در سیســتم آموزشــی امــروز ایــران، اینترنــت اســت؛ در دســترس نبــودن اینترنــت مناســب و کارآمــد در بعضــى از نقــاط اســتان، اســتفاده از بســیاری برنامه هــا و آموزش هــاى آنلایــن معلمــان را یــا غیــر ممکــن میکنــد یــا کیفیــت اســتفاده را کاهـش میدهـد. ایـن درحالیسـت کـه ، مطابـق آمـار آمـوزش و پـرورش، ۳ و نیـم میلیـون دانـش آمـوز دسترسـی بـه سـامانه شـاد و فضـای مجـازی را ندارنـد.

  در ایــن میــان چالــش خانواده هایــى بــا ســطح درآمــد پاییــن نیــز ، مشــکل عمــده دیگــری اســت کــه خیلـی هـا بـه آن مبتـا هسـتند. خانـواده هایـی کـه در دورتریـن نقـاط روسـتایی بـا کمتریـن سـرانه هـای درآمـدی زندگـی مـی کننـد ؛ آیـا تـوان خریـد وسـایل گرانقیمـت اسـتفاده از تکنولـوژی را دارنـد. بعضـی از آنهـا، حتـی قـدرت خریـد تلویزیـون را هـم ندارنـد. دانـش آموزانـی کـه والدیـن آنهـا از اسـتطاعت تهیــه ،کامپیوتــر، لپتــاپ و گوشــی هوشــمند کــه از جملــه ملزومــات اولیــه آنهــا بــراى حاضــر شــدن در کلاس درس مجـازی اسـت برخـوردار نیسـتند هـم کـم نیسـتند و سـنگی هسـتند جلـوی پـای اجـرای طـرح آمـوزش مجـازی.!
  هزینـه اینترنـت هـم کـه شـرایط خـاص خـودش را دارد. ایـن هزینـه در طـول هفتـه بـراى آموزش هـاى مجـازى یــک ، دو یــا ســه فرزنــد زیــاد اســت و باتوجــه بــه قیمــت بــالاى بســته هاى اینترنــت بســیارى از خانواده هــا قـادر بـه پرداخـت ایـن هزینـه نیسـتند. هرچنـد ، قـرار بـر ایـن شـده کـه سـیم کارت دانـش آمـوزى بـا اینترنت رایـگان بـراى نـرم افزارهـاى داخلـى نظیـر برنامـه شـاد، در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار بگیـرد ، ولـی تاکنـون محقـق نشـده اسـت.

  در مقابـل طـرح آمـوزش مجـازی، کسـانی نیـز از ریشـه بـا آن مخالـف هسـتند و عقیـده دارنـد؛ دانش آمـوز و معلـم بایـد از نزدیـک بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند و آمـوزش در فضـای حقیقـی شـکل بگیـرد. چـون در فضـای آمـوزش حضـوری، طـرح پرسـش از سـوی دانش آمـوز و پاسـخ بـه آن از سـوی معلـم سـریعتر اتفـاق می افتـد و میـزان یادگیـری دانش آمـوز بالاتـر اسـت. در آمـوزش حضـوری از ابـزار کمـک آمـوزش هــم اســتفاده میشــود، امــا در روش مجــازی بــه دلیــل کمبــود زمــان و نبــود وســعت دیــد کافــی بــرای دانش آمـوز نمیتـوان از ابـزار کمـک آموزشـی بـه عنـوان مکمـل آمـوزش اسـتفاده کـرد و دانش آمـوزان بــه ویــژه دبســتانی ها از ایـن موضــوع محـروم میشــوند. همچنیــن، درک برخــی دروس دشــوارتر ماننــد ریاضـی، فیزیـک و غیـره هـم در فضـای مجـازی بـا امـا و اگرهـای بسـیاری مواجـه اسـت.

  در هـر صـورت، بـا توجـه بـه هشـدارهاى بسـیارى کـه پزشـکان و متخصصـان ، در خصـوص خطرنـاک بــودن حضــور دانــش آمــوزان در مدرســه، رعایــت نشــدن پروتکل هــا بــه طــور کامــل، عــدم توانایــى کنتــرل اپیدمــى کرونــا درصــورت ابتــاى تعــداد زیــادى از دانــش آمــوزان و خانواده هایشــان بــه مــردم مــی دهنــد و تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه ، علائــم کرونــا در کــودکان و نوجوانــان هیــچ تفاوتــى بــا بزرگسـالان نـدارد و تنهـا در ایـن گـروه سـنى، کوویـد۱۹ بصـورت خفیـف بـروز میکنـد و عـاوه بـر آن، کـودکان، ناقلیـن بسـیار قـوى هسـتند کـه موجـب ابتـاى خانـواده خـود و چرخـش ویـروس نیزخواهنـد شـد بـه نظـر مـی رسـد ، سیسـتم آموزشـی فعـ ًا، چـاره دیگـری بـه جـز برگـزاری کلاس هـا بـه صـورت مجـازی نـدارد و برخـی خانواده هـا نیـز ترجیـح مـی دهنـد، دانـش آموزشـان بـه مدرسـه نـرود تـا مبـادا آسـیبی بزرگتـر از آمـوزش ناقـص، گریبانگیرشـان شـود! در مجمـوع اکنـون کـه، آمـوزش حضـورى دانـش آمـوزان بـا توجـه بـه خطرهـاى گفتـه شـده و عـدم رعایـت پروتکل هـا اختیـارى شـده اسـت، بایـد مشـکلات و چالش هـاى پیـش روى آمـوزش مجـازى بـه ویـژه مشـکل اینترنـت حـل شـده و آمـوزش و پـرورش بـا کمـک دسـتگاه های مرتبـط، بسـترهای مناسـب آمــوزش مجــازی را بــرای همــه اقشــارفراهم کنــد، تــا تمــام دانــش آمــوزان از عدالــت آموزشــى کــه حقشـان اسـت ، برخـوردار شـوند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2532

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.