تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024
11
بررسی شایعاتی درباره ناتوانی ایران در خرید واکسن کرونا

مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند

 • کد خبر : 4931
 • ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند
محمد امامی-شـیوع جدیدتریـن ویـروس از خانـواده کرونـا ویـروس هـا ادامـه دارد و هـر روز تعـداد زیـادی از مـردم ایـران و کشـورهای دیگـر، بـه خاطـر ابتـلا شـدن بـه ویـروس کرونـا و بیمـاری ناشـی از آن جـان خودشـان را از دسـت مـی دهنـد. از طرفـی، تـلاش هایـی در جریـان اسـت کـه واکسن مناسـبی بـرای مقابلـه بــا ایــن ویــروس ســاخته شــود و بــر اســاس گفتــه مســئولان شــرکت هــای پیشــروی دنیــا در ســاخت واکسن کرونا، خریــد دو دوز از واکسن کرونــا بــرای هــر انســان ۵۰ دلار هزینــه دارد.
 • اخیــرا و پــس از اعــلام خبــر تولیــد واکسن کوویــد-۱۹ توســط کمپانــی آمریکایــی فایــزر، خبرهایــی بــا مضمــون عــدم توانایــی ایــران بــرای خریــد واکسن، در شــبکه های اجتماعــی بــاز نشــر می شــود؛ در ایــن خبرهــا آمــده اســت، بــا ایــن کــه دو دوز از واکسن کمپانــی فایــزر کمتــر از ۲۰ دلار قیمــت دارد، ایــران توانایــی خریــد آن را نــدارد.

  بــه نظــر مــی رســد،عمده ایــن اخبــار بــا سوءاســتفاده  از مصاحبـه دکتـر مردانـی، عضـو کمیتـه علمـی سـتاد  مبــارزه بــا کرونــا، بــا اهــداف و جهت گیری هــای مغرضانــه بازنشــر می شــود، ایــن در حالی اســت کــه اظهــارات دکتــر مردانــی فقــط در مــورد عــدم خریــد واکسن از کمپانــی فایــزر بــوده و وی هرگــز نگفتــه  اسـت کـه ایـران واکسن کرونا را وارد نخواهـد کرد.

  بــر اســاس اظهــارات دکتــر مردانــی چندیــن واکسن مشــابه، از جملــه واکسن آکســفورد، وجــود دارد کــه اثــار و کیفیــت آنهــا مشــابه واکسن فایــزر بــوده و دارای قیمــت پایین تــری هســتند.
  بــر اســاس بررســی های بــه عمــل آمــده، مشــاهده  مــی کنیــم کــه بــر خـلاف ادعــای مطرح شــده در فضــای مجــازی کــه قیمــت واکسن شــرکت فایــزر را کمتــر از ۲۰ دلار عنــوان کرده انــد، دو دوز از ایــن واکسن ۴۰ دلار قیمــت دارد و در مقایســه بــا واکسن ۴ دلاری آکســفورد قیمــت بســیار بالایــی دارد.
  از طرفــی طبــق اظهــارات معــاون کل وزارت بهداشــت در خصـوص خریـد واکسن کرونـا از شـرکت فایـزر، “جمهــوری اســلامی ایــران در کنسرســیومی قــرار دارد کــه ســازمان بهداشــت جهانــی تشــکیل داده و ۱۸ شــرکت معتبــری کــه واکسن های آنهــا مــورد تأییــد ســازمان بهداشــت جهانــی قــرار گرفتــه، مقــرر شــده کــه بــرای کشــورهایی کــه عضــو کنسرســیوم هســتند تأمیــن شــود و مــا جــزو ایــن کنسرســیوم هســتیم و انتخاب هایمــان را از بیــن ایــن شــرکت ها انجــام خواهیــم داد.”
  در همیــن راســتا،ایرج حریرچــی، معــاون کل وزارت  بهداشــت بــا بیــان جمــلات فــوق، تاکیــد کــرد: جمهــوری اســلامی و وزارت بهداشــت اقدامــات لازم  را انجـام داده انـد، مـا در کنسرسـیوم سـازمان بهداشـت  جهانـی هسـتیم و از واکسـن های مـورد تأییـد اسـتفاده خواهیــم کــرد.

  بــه گفتــه حریــر چــی؛ شــرکت فایــزر هــم یکــی از ایــن ۱۸ شــرکتی اســت کــه امــکان انتخــاب و خریــد از آنهـا داریـم و هنـوز هیـچ کشـوری انتخـاب نکـرده کـه از کـدام سـبد اسـتفاده خواهـد کـرد و مـا امـکان انتخــاب داریــم و آنچــه بــه صــلاح مــردم باشــد، انجــام خواهــد شــد.

  در شــبکه های اجتماعــی خبــر دیگــری نیــز بــاز  نشــر شــد کــه بــا اســتناد بــه نمــوداری از وبســایت اکونومیســت، ادعــا شــده بــود برخــلاف گفتــه وزارت بهداشــت، ایــران واکسنی ســفارش نــداده اســت. امــا بــا بررســی دقیق تــر اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه حقیقــت جلــوه دیگــری پیــدا مــی کنــد.  ســیما ســادات لاری، ســخنگوی وزارت بهداشــت، در  خصـوص خریـد واکسن از کووکـس گفتـه اسـت: ما هــم در حــوزه تولیــد واکسن کرونا اقــدام میکنیــم و هــم از آنجایــی کــه ممکــن اســت کشــورهایی در ایـن حـوزه از مـا جلوتـر باشـند بایـد در پیـش خریـد مشــارکت میکردیــم کــه ایــن اقــدام هــم انجــام شــده اســت.
  بنــا بــه اظهــار لاری مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه؛ در بیــن ۱۸۰ کشــوری کــه در کووکــس قــرار دارنــد، برخــی کشــورهای ضعیــف و متوســط هســتند و اکثــر کشــورهای اروپایــی هــم حضــور دارنــد. در عیــن حــال، ۸۴ کشــور پرداخــت کننــده پــول هســتند کــه ایــران هــم جــزو آن مــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه پیــش پرداخــت ۵۲ میلیــون دلاری خریــد واکسن نیــز از طــرف ایــن انجــام شــده اســت پــس مــی تــوان نتیجـه گرفـت کـه ایـران ۱۰ درصـد از واکسن مـورد نیـاز خـود را بـا عضویـت در کووکـس تهیـه خواهـد کــرد و ۱۰ درصــد نیــز از شــرکت های خصوصــی در ســایر کشــورها از جملــه هندوســتان خریــداری خواهــد شــد کــه ایــن سفارشــات در وبســایت هایی همچــون اکونومیســت درج نمی شــود.
  نهایتــا اینکــه بــا توجــه بــه ظرفیــت بــالای شــرکت هــای توانمنــد و جــوان دانــش بنیــان در جهــت ســاخت واکسن ایرانــی کرونــا و عزمــی کــه ایــن جوانـان در راه سـاخت آن بـه خـرج داده انـد، شـکی نیســت کــه در آینــده نزدیــک شــاهد ســاخت آن در ایــران باشــیم و همچنین بــا صحبــت هایــی کــه در زمینــه پیــش خریــد واکسن شــده، مطمئنــا مــردم
  ایــران نبایــد نگــران عــدم دسترترســی بــه واکسـن کرونا باشــند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=4931

  برچسب ها

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.