تاریخ : شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024
9
فرهنگ مدیریت مصرف آب برای جامعه از شعار به شعور تبدیل شده است

لطفاً سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تحويل دهيد

 • کد خبر : 2542
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰
لطفاً سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تحويل دهيد
دوســتی مــی گفــت: در شــرایطی کــه در برخــی اســتانهای کشــور حتــی نمــی تــوان شــدت زیــاد فشــار آب را تنظیــم کــرد، تعییــن تکلیــف هــای ســالیانه بــرای مــردم اصفهـان، بـه منظـور مصـرف کمتـر، بـه راسـتی عجیـب!! و پایبنـدی اصفهانـی هـا بـه ایـن موضـوع صرفـه جویـی در مصـرف آب هـم خـودش الگویـی بـرای تمامـی مـردم کشـور شـده اسـت.
 • هـر سـاله، بـا فـرا رسـیدن پیـک مصـرف تابسـتان، مشـکلات آب شـرب اسـتان اصفهـان بیشـتر نمـود پیـدا مـی کنـد و مـردم و مسـئولین معنـای واژه «بحـران» را بهتـر
  درک مـی کننـد .
  »نزدیـک ۳۰ سـال ، همـه سـاله در بـاره کـم آبـی و راه هـای مدیریـت مصـرف آن صحبـت مـی شـود. امـا متاسـفانه بـه همیـن چنـد روز بسـنده شـده و تنهـا صحبتهـای
  کلیشـهای مطـرح میشـود. ولـی مـا در اسـتان اصفهـان بـه سـبب شـرایط سـخت آب، تمـام سـال در مـورد مدیریـت مصـرف آب صحبـت میکنیـم«. اینهـا صحبـت هـای
  هاشـم امینـی، مدیـر عامـل جهـادی آب و فاضـا ً ب اسـتان در حضـور خبرنـگاران اسـتان بـود. واقعـا راسـت مـی گفـت. هرسـاله صحبـت و گوشـزد و درآخـر هـم هیـچ.

  فشار مضاعفی که بر دوش سیستم آبرسانی استان است

  هرچنــد امینــی در همــان جلســه راهــکار را هــم بیــان کــرد: » بهــره بــرداری از ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بــزرگ«. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان اصفهـان در آخریـن کنفرانـس مطبوعاتـی خـود بـا اصحـاب رسـانه اسـتان خبـر از بحـران در حـوزه آب شـرب داد و گفـت: ایــن اســتان در حــوزه آب شــرب دچــار تنــش آبــی نیســت، بلکــه دچــار بحــران اسـت کـه در ایـن راسـتا، اجـرای طرحهـای آبرسانی و انتقـال آب بـه ایـن اسـتان یکـی از مطالبـات مـردم و مدیـران آن اسـت.
  بنـا بـه گفتـه کارشناسـان حـوزه آب، ظرفیـت تامیـن آب اصفهـان بـا نیـاز آبـی آن یکسـان نیسـت و نیـاز آبـی اصفهـان در طـی زمـان افزایـش یافتـه و ایـن نیـاز، مازاد
  آبـی اسـت کـه بـه شـبکه توزیـع آب اصفهـان تحمیـل مـی شـود و ایـن امـر بعضـا موجـب افـت فشـار آب در بخـش هایـی از مناطـق اسـتان مـی شـود.

  چنـدی قبـل نیـز، مدیـران آبفـای اسـتان، خبـر از ایـن دادنـد کـه: » ۱۰ درصد منابـع آبی اصفهـان از چـاه هـای فلمـن و چـاه هـای متفرقـه شـهرها و ۹۰ درصـد از تصفیـه خانـه بابـا شـیخ علی تامیـن مـی شـود و بـه خاطـر رعایـت توزیـع عادلانـه آب، اختـاط دو منبـع آبـی بـا یکدیگـر اجتنـاپ پذیر اسـت «. علــی رغــم اینکــه آب چــاه هــا، بــا تاییــد شــبکه بهداشــت اســتان وارد مــدار توزیـع شـرب و بهداشـت مـی شـود ولـی، فشـار مضاعفـی کـه بـر شـبکه توزیـع آب شـرب تحمیـل مـی شـود بـه جـای خـود باقـی اسـت. ایـن موضـوع نشـاندهنده وضعیـت بحرانـی اسـتان اصفهـان در تأمیـن و پایـداری آب شــرب و بهداشــت اســت، در صورتــی کــه برخــی میگوینــد: ایــن اســتان مشــکلی از بابــت آب نــدارد.

  نــا گفتــه نمانــد؛ در گرماگــرم همــه ایــن مشــکلات، در ابتــدای امســال، بحــث یکپارچهسـازی شـرکت آب و فاضـاب شـهری و روسـتایی هـم بالاخـره بـا همـت و برنامـه جهـادی مدیـران وقـت بـه سـرانجام رسـید و در راسـتای یکپارچه سـازی بخـش تأمیـن و توزیـع آب شـرب و بهداشـت، شـاهد ایجـاد جهشـی مثبـت در خدمات رســانی بــه مــردم در مناطــق مختلــف روســتایی بودیــم. بنــا بــه گفتــه کارشناســان آبفــا، در ســال ۹۹ اصــاح و بازســازی ۲۴۰کیلومتــر شــبکه آب اصفهــان و احــداث چندیــن مخــزن ده هــزار متــر مکعبــی بــرای رفــع افـت فشـار بعضـی مناطـق شـهری و همچنیـن، توسـعه ۲۲۰ کیلومتـری شـبکه های فاضـاب شـهر ی و روسـتایی را شـاهد بـوده ایـم و حتـی در راسـتای اسـتفاده از فنـاوری هـای روز دنیـا در حـوزه فاضـاب، ۳۶۷ کیلومتـراز شـبکه های فاضـلاب ویدیــو متــری شــده اســت وتصویــه خانه هــای فاضلابــی کــه هــم دچــار مشــکل شــده و بــوی ایــن تصفیــه خانههــا باعــث آزار مــردم شــده بــود نیــز در دســت تعمیـر مجـدد هسـتند.
  اینهـا تنهـا بخشـی از همـان فشـار مضاعفـی اسـت کـه عـدم همخوانـی ظرفیـت تامیـن آب اصفهـان بـا نیـاز آبـی بـه وجـود آورده اسـت. فشـار روانـی و اجتماعـی
  کـه در مواقـع بـروز افـت فشـار در بعضـی مناطـق شـهری و یـا روسـتایی ، تحمیـل بـر جامعـه مـی شـود هـم جـای خـود را دارد.

  تحویل سامانه دوم آبرسانی، تنها راه چاره

  ایـن در حالیسـت کـه اسـتان اصفهـان طـی سـال هـای قبـل توانسـته بـا مصـرف ۲٫۹ متـر مربعـی خـود ، بهتریـن الگـوی مدیریـت مصـرف بـرای دیگـر اسـتان هـا باشـد و
  ثابـت کـرده مسـتحق سیسـتم آبرسانی بـه روز، پرفشـار و عادلانـه اسـت.
  ســامانه ای کــه بایــد در ســال ۸۶ توســط آب منطقــهای بــه پایــان رســیده و تحویــل آبفــا مــی شــد، امــا بــه دلایــل اداری، عــدم صدورمجــوز و مســایلی کــه اســتعفای نماینــدگان اصفهــان را رقــم زد هنــوز بــه اتمــام نرســیده اســت!
  بنـا بـه گفتـه هاشـم امینـی؛ ایـن سـامانه نـگاه پدافنـد غیرعاملـی دارد و موضـوع اصلـی آن هـم رفـع مشـکل آب جمعیـت چهـار میلیونـی اسـتان اصفهـان در قالـب ۱۴
  شهرسـتان اسـت.
  همانطـور کـه مشـخص اسـت قـرار اسـت بـا تحویـل ایـن سـامانه مشـکل آبرسانی بـه مـرم اسـتان حـل شـود و قـرار نیسـت مصـرف آب مـردم زیادشـود.مقدار آب همـان
  قبلـی اسـت، امـا بـا کیفیـت و فشـار بهتـر.
  سـامانه دوم آبرسانی قراراسـت بـا مدیریـت در مصـرف و عرضـه، یـک تـوازن ایجـاد کنـد کـه نـه تنهـا منابـع آبـی حفـظ شـود بلکـه بـرای آینـدگان مـورد اسـتفاده قـرار
  گیـرد. بـا توجـه بـه ایـن مـورد، بایـد نسـبت بـه مدیریـت تقاضـا در حـوزه آب شـرب یـک همافزایـی بیـن تمامـی دسـتگاهها شـکل گیـرد و دیگـر نهادهـای متولـی را بـا ایـن حـوزه درگیـر و مسـؤول ایـن مسـئله دانسـت.
  کوتـاه سـخن، حـال کـه در حـوزه آب شـرب، مـردم ومسـئولین تمـام تـاش خـود را جهـت مصـرف بهینـه آب بـه خـرج داده انـد و فرهنـگ مدیریـت مصـرف آب در جامعـه از حالـت شـعار بـه شـعور تبدیـل شـده اسـت و وقـت آن اسـت، سـامانه دوم آبرسانی اصفهان بـزرگ کـه پـس از طـرح آمایـش سـرزمین ، براسـاس دو اصـل جمعیــت و زمیــن و برپایــه عناصــر محــوری کــه در طرحهــای آمایــش ســرزمین، پتانســیل تأمیــن آب را تعییــن میکنــد، تصویــب شــده اســت راه انــدازی و تحویــل آبفـا شـود و بنـا بـه گفتـه مدیرعامـل آبفـای اصفهـان؛ سـامانه دوم آبرسانی اصفهان بـزرگ، تنهـا چـاره ای باشـد کـه مـی توانـد گـره ای از مشـکلات آبـی اصفهـان را بـاز ودر مدیریـت بحـران آب، کمـک حـال مـردم و مسـئولین باشـد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2542

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.