تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024
17

سامورایی ها در ايران

 • کد خبر : 2496
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱
سامورایی ها در ايران
ســابقه حضــور نیســان در ایــران، بــه پیــش از انقــلاب برمیگــردد، امــا از دهــه 60 ایــن شــرکت، بــه طــور رســمی و گســترده وارد بـازار خـودرو ایـران شـد.
 • شـرکت پـارس خـودرو اولیـن شـرکتی بود،کـه بـه مونتـاژ و عرضـه تولیـدات نیسـان در ایـران پرداخــت. نیســان پاتــرول اولیــن خودرویــی بــود، کــه توســط پــارس خــودرو مونتــاژ شــد. پــس از پاتــرول، ایــن شاســی بلنـد رونیـز و سـپس سـدان محبـوب ماکسـیما بودنـد، کـه بـه خـط تولیـد پـارس خـودرو آمدنـد و نوبـت بـه تیانـا، مورانـو و قشـقایی نیـز رسـید، تـا اینکـه در حـال حاضـر سـوای محصـول زامیـاد( سـایپا ۲۴ )کـه بـه خـودرو پیـکاپ تولیـدی پـر فـروش کشـور بـدل شـده اسـت، هیـچ خـودرو ژاپنـی در داخـل کشـور بـه مونتـاژ نمـی رسـد. پـارس خودروییهـا در طـول حـدودا ۱۱ سـالی کـه از ماکسـیما پذیرایـی کردنـد، بیـش از ۲۷ هـزار دسـتگاه از ایـن خـودرو را بـه مونتـاژ رسـاندند. همـکاری شـرکت های نیسـان و پـارس خـودرو تـا سـال ۲۰۱۱ ادامـه داشـت، امـا بـه دلیـل اعمـال تحریمهـا علیـه ایـران ایـن همـکاری قطـع شـد.

  اواخـر سـال ۱۳۹۵ ،شـرکت جهـان نویـن آریـا، فـروش محصـوالت جدیـد نیسـان در ایـران را آغـاز کـرد. فعالیـت ایـن شـرکت بــا فــروش نیســان جــوک آغــاز شــد، کــه بنابــر آمــار منتشــر شــده ۸۰ درصــد مشــتریان نیســان جــوک جوانــان هســتند و در فاصلـه اندکـی خـودرو ایکستریـل هـم بـه سـبد محصـوالت شـرکت افـزوده شـد.

  گـروه بهمـن در سـال ۱۳۳۱ شمسـی تاسـیس شـد و از سـال ۱۳۳۸ رو بـه مونتـاژ وانتهـای سـه چـرخ مـزدا بـا ظرفیـت ۲۰۰ کیلوگـرم آورد. ایـن شـرکت خودروسـازی و محصـوالت مـزدا، نقـش بـه سـزایی در سـازندگی ایـران در اوایـل انقـلاب داشـتهاند، چـرا کـه وانتهـای مـزدا ۱۰۰۰ و مـزدا ۱۶۰۰ از سـال ۱۳۵۰ وارد خـط تولیـد گـروه بهمـن شـد و بـه بسـیاری از نیازهـای مـردم و ارگانهـا در جهـت حمـل بـار پاسـخ داد.
  در دهـه ۶۰ شـرکت بهمـن، بـه مونتـاژ وانـت مـزدا ۱۸۰۰ پرداخـت و در سـال ۱۳۷۲ پـس از واگـذاری سـهام ایـن شـرکت، بـه بخـش خصوصـی در پـی تنوعبخشـی در تولیــد محصــوالت، نخســتین نمونههــای مــزدا ۳۲۳ در ایــران بــه مونتــاژ رســید. ایــن ســدان دوســت داشــتنی بــرای ایرانیــان، از ســال ۱۳۷۸ بــا نامهــای ۳۲۳F و ۳۲۳SL بـه تولیـد رسـید. پـس از آن بـود، کـه ایـن سـدان محبـوب مـزدا، در ایـران بـا عرضـه در نسـخه ۳۲۳FL تـا سـال ۱۳۸۶ در پنـج تیـپ و بـا موتـور ۱۶۰۰ سیســی توانســت فــروش خــود را گســترش دهــد. از آخریــن خودروهــای مــزدا در ایــران میتــوان، بــه خــودرو هاچبــک مــزدا ۲ و مــزدا ۳ اشــاره کــرد.

  سامورایی ها در ايران

  سامورایی ها در ايران

  ورود محصـوالت تویوتـا بـه کشـورمان نخســتین بــار در ســال ۱۳۵۳ شمســی توســط اولیــن و تنهــا نمایندگــی رســمی ایــن خودروســاز در ایــران، شـرکت ایرتویوتـا صـورت پذیرفـت و تـا بـه امـروز، شـاهد حضـور گسـترده سـبد محصـوالت تویوتـا و لکسـس در بــازار کشــورمان بــوده ایــم.

  محصــوالت هونــدا در دهــه ۸۰ شمســی در بــازار کشــورمان، از محبوبیــت زیــادی برخــوردار بودنــد و هونــدا آکــورد و ســیویک نمونــه بــارز ایــن موضــوع هســتند. پــس از آن از ســال ۱۳۹۴ بــود کــه شــرکت گلرنـگ فامیلـی موتـور نماینـده فـروش و خدمـات پس از فـروش خودروهـای سـواری، بـا برنـد تجـاری هوندا در ایــران رو بــه واردات محصــوالت بــه روز و جدیــد هونـدا آورد. عمـده تریـن محصوالتـی کـه این شـرکت بــه بــازار کشــورمان وارد کــرد، ســه محصــول هونــدا آکــورد و هونــدا ســیویک و هونــدا V-CR هســتند.

  تنهــا دو محصــول از برنــد ســوزوکی در بــازار کشـورمان بـه چشـم می خـورد، که شـامل سـوزوکی ویتــارا شاســی بلنــد و کیزاشــی ســدان اســت. خــط تولیــد محصــوالت ســوزوکی در کشــورمان در قبــال محصــول ویتــارا بــه شــرکت ایــران خــودرو تعلــق دارد. ایــران خــودرو خراســان از ســال ۱۳۸۵ تــا بــه امـروز، وظیفـه تولیـد شاسـی بلنـد سـوزوکی گرنـد ویتـارا را بـر عهـده دارد و دیگـر محصـول سـوزوکی یعنـی کیزاشـی نیـز در تعـداد انـدک از سـوی ایـران خــودرو، بــه کشــورمان وارد شــده اســت.

  دو رقیب یکی ماند و دیگری رفت

  بخــش عمــده حضــور میتسوبیشــی در بــازار کشــورمان، بــه عنــوان یــک شــرکت صرفــا صــادر کننــده خــودرو اســت و تنهــا خودرویــی کـه از ایـن شـرکت بـه کارخانـه هـای کشـورمان وارد شــد، مــدل پاجــرو اســت. ســابقه حضــور میتسوبیشــی در ایــران بــه دهــه ۵۰ و ورود مــدل گالانـت سـیگما بـر میگـردد. سـپس در دهـه ۷۰ مدلهــای مطــرح گالنـت ، لنســر و اکلیپــس)در تعــداد محــدود( از مرزهــای کشــور عبــور و بــه خیابــان هــای کشــورمان آمدنــد. میــزان کیفیــت خودروهـای ژاپنـی را مـی تـوان، در محصـوالت میتسوبیشـی بـه عینـه دیـد، چـرا کـه هنـوز نیـز محصــوالت نامبــرده شــده، در خیابــان هــای کشـورمان در رفـت و آمـد هسـتند. پـس از توقف
  ۱۲ ســاله واردات، میتسوبیشــی مجــددا ایــن بــار توسـط گـروه بهمـن بـر سـر زبـان هـا افتـاد و از ۱۳۸۴ تـا ۱۳۸۶ مـدل پاجـرو در کارخانـه بهمـن موتــور بــه مونتــاژ رســید. میتسوبیشــی پــس از فــراز و نشــیب فــراوان در بــازار، ســرانجام در ســال ۱۳۹۰ بــود کــه نمایندگــی رســمی خــود را بــه شــرکت آرینموتــور پویــا داد. شــرکت آرین موتــور پویــا نیــز تــا قبــل از ممنوعیــت واردات خــودرو، از ســال ۱۳۹۰ تــا بــه امــروز، محصوالتـی اعـم از ASX ، میـراژ، اوتلنـدر و لنسـر را راهــی خیابــان هــای کشــور کــرد.

  برنــد ســوبارو، یکــی از برندهــای مطــرح خودرویــی در جهــان و ژاپــن اســت کــه کیفیـت بـاالی محصـوالت و کسـب افتخـارات فـراوان در مسـابقات جهانـی و رالـی توســط آن بــر کســی پوشــیده نیســت. برنــد ســوبارو بــر خــاف دیگــر برندهــای ژاپنـی حضـوری ناموفـق را در بـازار کشـورمان تجربـه کـرد و بـا وجـود اخـذ مجـوز نمایندگـی رسـمی سـوبارو، از سـوی شـرکت سـیف خـودرو، در سـال ۸۳ ،هیچـگاه شــاهد عرضــه گســترده محصــوالت ســوبارو در کشــور نبودیــم.

  سـیف خـودرو، در تعـدادی بسـیار محـدود مـدل لگاسـی نسـل چهـارم را بـه بـازار عرضـه کـرد و پـس از آن در نمایشـگاه هـای سـال ۹۳ سـه محصـول لگاسـی، فارسـتر
  و XV را بـرای عرضـه بـه نمایـش گذاشـت، امـا هرگـز در ارائـه ایـن خودروهـا بـه بـازار موفـق عمـل نکـرد و نتوانسـت تصویـر خوبـی از برنـد بـر جـای بگـذارد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2496

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 3در انتظار بررسی : 3انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.