تاریخ : دوشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 10 June , 2024
4
وب سایت من و رژیم

رويايی که به سلامتی و تغذيه سالم تعبير شد

 • کد خبر : 2548
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷
رويايی که به سلامتی و تغذيه سالم تعبير شد
شـاید وقتـی ، بـورد تخصصـی طـب اورژانـس ایـده اش را بـا اعضـای تیـم «مـن و رژیـم» در میـان گذاشـت، فکـرش را نمـی کرد در آینـده ای نزدیـک ایـده اش بـه رویایـی دسـت یافتنـی بـدل خواهـد شـد.
 • رویایی که حالا دیگر نه فقط یک رویا، که انجام ماموریتی بزرگ با هدف رسیدن به سلامتی و تغذیه سالم انسان ها شده بود.
  دکتـر الهـام شـهبازی، همزمـان بـا مراحـل کسـب مـدرک دکتـرای عمومـی در رشـته پزشـکی از دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک و موفقیـت در ارتقاءمـدرک خـود بـه تخصـص، در رشـته ی طـب اورژانـس از دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان اقـدام بـه نوشـتن مقـالات و پژوهـش هـای بسـیاری در راسـتای ارتقـاء سـامت فـردی و اصـاح سـبک تغذیـه افـراد جامعـه نمـود.
  بنـا بـه گفتـه دکتـر شـهبازی شـعار ماموریـت بـزرگ آنهـا و تیـم من و رژیم، سـلامتی و تغذیـه سـالم بـا هزینـه ای مناسـب بـرای یـک شـخص ایرانـی اسـت. همیـن و بـس.
  در سـند راهبـردی و چشـمانداز من و رژیم نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده کـه، تـا سـال ١۴۰۰ هـر شـخص ایرانـی بایـد از بابـت اینکـه میتوانـد متناسـب بـا شـرایط فعلـی، تغذیـه و بدنـی سـالم داشـته باشـد، آسـوده خیال باشـد.
  هرچنـد ایـن تیـم جـوان و باانگیـزه، هنـوز در اول راه هسـتند و بـه گفتـه خودشـان، تنهـا فرصـت ارایـه ی الفبـای خدمـت و کیفیـت برتـر بـه مشتریانشـان را داشـته انـد، ولـی بـا توجـه بـه اینکـه، از همیـن ابتـدای راه قدمهایشـان را محکـم و بلنـد برداشـته انـد ، بـه خوبـی توانسـته انـد ثابـت کنندکـه، مـرد سـفر هسـتند.

  جوانانی که در آغاز راهی بس طولانی هستند

  تیم حرفه ای من و رژیم در ابتدا، جمعی بودند؛ علاقه مند به تناسب اندام که سوابق حرفه ای متفاوتی در حیطهی کسب و کار داشتند.
  امـا وقتـی دور هـم جمـع شـدند، تـا چنیـن رویایـی را بـه واقعیـت مبـدل کننـد، انـرژی بـا هـم بـودن آنچنـان در روحشـان شـعله ور شـد تـا، طرحی کـه بیـش از پنـج سـال روی زمیـن مانـده بـود، را بـا همراهـی تیمـی قدرتمنـد و مشـارکت شـرکت های tech high علـم تغذیـه و سـامت ؛ بـه سـایتی پیشـرفته و رو بـه توسـعه تبدیـل کننـدو همچـون، جویبـار ی کوچـک، راهشـان را بـه آرامـی، در دل کویـر بـاز کردند.
  جویباری که در طول زمان، به رودخانه ای پرآب بدل شده و تا دریا شدن، مسیر پرپیچ و خمی در پیش دارد.
  مسـیری کـه در ابتـدا، بـه اعتقـاد خیلی هـا، محکـوم بـه شکسـت بـود؛ امـا تـوان بـاالی کارگروهـی و یـک دلـی در انجـام ماموریـت، من و رژیم را سـایتی موفـق و رشـکبرانگیز کـرده کـه فرزنـد تمامـی ایـران اسـت.
  هرچنـد ، من و رژیم هنـوز جـوان اسـت و در ابتـدای مسـیر رشـد ، امـا بـا قدم هـای تاریخـی و مهمـی کـه در حـوزه علـم تغذیـه ایـن کشـور برداشـته اسـت، آینـده ای بـس روش را بـرای مخاطبـان خـود فراهـم آورده اسـت.
  در حـال حاضـر، بـه نظـر مـی رسـد کـه شـرایط، هرگـز بـه آنچـه پیـش از من و رژیم بـوده، برنخواهـد گشـت و مخاطبینـی کـه بـه کیفیـت خدمــات و آســانتر شــدن ســامتی عــادت کرده انــد، دیگــر بــه هیچچیــزی کمتــر از آن رضایــت نخواهنــد داد.
  بـه گونـه ای بچـه هـای تیـم من و رژیم، بـا ارایـه ی کیفیتـی بینظیـر، سـهولت و اطمینـان، و ارایـه دانـش روز بـه دنبـال کننـدگان سایتشـان، سـطح انتظـار مـردم را بـالا بـرده انـد و همیـن موضـوع باعـث تـاش بیشـتر و ارتقـاء هرچـه بیشـتر خدمـات موجـود در سـایت شـده اسـت.
  کوتـاه سـخن اینکـه، بنـا بـه قـول مدیـران سـایت من و رژیم، ماموریـت اصلـی آنهـا، فـروش آنلایـن رژیـم چاقـی و لاغـری نیسـت، بلکـه بهبود و اصـلاح تغذیـه، همـراه بـا احسـاس سـامتی خاطره انگیـز، مطمئـن و مناسـب بـرای یـک خانـوادهی ایرانـی اسـت و تـا رسـیدن بـه چنیـن روزی، هیچکــدام از آنهـا، دســت از تـاش برنخواهنـد داشـت.

  توضیحات کلی درباره وب سایت من ورژیم،

  وب سایت من و رژیم با دریافت مشخصات کاربران (قد، وزن، سن) و محاسبه آنلاین آن ها در کسری از ثانیه BMI یا همان شاخص توده بدنی افراد را مشخص می کند و بر اساس داده های استاندارد، میزان اضافه وزن و یا کمبود وزن را مشخص می کند. در نهایت فرد با عضویت در سایت می تواند نسبت به دریافت رژیم های چاقی و لاغری اقدام کند. رژیم هایی که در وب سایت من و رژیم ارائه می شود، شامل موارد زیر است:

  •رژیم چاقی
  •رژیم لاغری
  •رژیم تثبیت وزن

  هر کدام از مراحل بالا، در سه مرحله سی روزه (جمعا سه ماه) به کاربران ارائه می شود. کاربران در صورت تمایل می توانند در زمان خرید رژیم مورد نظرشان، سرویس هایی نیز به پروفایل خود اضافه کنند. این سرویس ها شامل سرویس پیشنهاد صبحانه، سرویس پیشنهاد ناهار و شام، سرویس پیشنهاد کامل صبحانه ناهار، شام، مشاوره تلفنی با کارشناس پس از ثبت نام، مشاوره تلفنی با کارشناس در هر هفته، نکات مهم تغذیه ای و جملات انگیزشی در هر روز می باشند که هر سرویس هزینه خاص خودش را دارد و به مبلغ رژیم اضافه می شود. همچنین، در پروفایل کاربری، افراد می توانند وزن فعلی خود را ثبت کنند و در یک نمودار خطی شاهد تغییرات وزن خود در طول رعایت رژیم باشند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2548

  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.