تاریخ : دوشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 10 June , 2024
12
رمز موفقیت

رمز موفقیت این عوضی های لعنتی چیست

 • کد خبر : 721
 • ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶
رمز موفقیت این عوضی های لعنتی چیست

اینکــه مــی خواهــم «آنگونــه کــه مــی خواهــم» زندگــی کنــم، خودخواهــی نیســت. اینکــه مــی خواهــی، «آنگونــه کــه مــی خواهــی» زندگــی کنــم، خودخواهــی اســت! زندگــی یعنــی کشــیدن حقتــان از حلقــوم دیگــران و البتــه کشــیدن حــق دیگــران از حلقــوم شــان هــم که هزار امتیــاز دارد. ایــن دنیــای یــک عوضــی اســت و بــا اینکــه نمــی خواهیــم اعتــراف کنیــم امــا […]

 • اینکــه مــی خواهــم «آنگونــه کــه مــی خواهــم» زندگــی کنــم، خودخواهــی نیســت. اینکــه مــی خواهــی، «آنگونــه کــه مــی خواهــی» زندگــی کنــم، خودخواهــی اســت! زندگــی یعنــی کشــیدن حقتــان از حلقــوم دیگــران و البتــه کشــیدن حــق دیگــران از حلقــوم شــان هــم که هزار امتیــاز دارد. ایــن دنیــای یــک عوضــی اســت و بــا اینکــه نمــی خواهیــم اعتــراف کنیــم امــا بــه هــر حــال کارش اینگونــه راه مــی افتــد. رمــز اصلــی بــه ســادگی این اســت کــه یــک عوضــی در اعمــاق ذهــن مــا ارج و قــرب دارد و مطمئــن باشــید انــکار ایــن واقعیــت کمکــی بــه مــا نمــی کنــد.

  تصور یک عوضی از جهان چگونه است؟

  آدم هــای عوضــی بســیاری مــی شناســیم کــه یــک بازنــده واقعــی هســتند. در عــوض هــر وقــت جدالــی بیــن یــک عوضــی زیــرک و یــک آدم مــردم دار و مبــادی آداب باهــوش دیدیــم، آدم عوضــی اســت کــه از ایــن جــدال پیــروز بیــرون مــی آیــد.
  عوضی بودن یا عوضی نبودن؟ مسئله این است.
  جهــان را از نــگاه یــک عوضــی تصــور کنیــد؛ صفــی کــه در ســوپرمارکت ایجــاد شــده تــوده ای از احمــق هــای بــی اهمیــت اســت و ایــن بــی عدالتــی آشــکاری اســت کــه شــما بایــد صبــر کنیــد تــا آنهــا فــس فــس کنــان کارشــان را راه بیندازنــد. مهمانــدار هواپیمــا آدم مزخرفــی اســت کــه کار مهمــی نــدارد، جــز آن کــه مــوی دمــاغ شــما شــود تــا تلفــن همراهتــان را خامــوش کنیــد. منشــی هــا و کارمنــدان شــرکت غرغروهــای تنبلــی هســتند کــه پــول از جیــب شــما کــم مــی کننــد تــا کارهایــی را انجــام دهنــد کــه هــر خنگــی مــی تواندانجــام دهــد. شــخصی کــه در جلســه بــا شــما اختــلاف نظــر دارد، ابلهــی اســت کــه بایــد حالــش را جلــوی جمــع بگیریــد تــا دهانــش را ببنــدد. وارد متــرو شــدن ورزشــی اســت کــه در آن بایــد بــه هــر پخمــه ای کــه ســر راهتــان اســت، تنــه بزنیــد…

  زندگی یعنی کشیدن حقتان از حلقوم دیگران و البته کشیدن حق دیگران از حلقوم شان هم که هزار امتیاز دارد.
  ایــن دنیــای یــک عوضــی اســت و بــا اینکــه نمــی خواهیــم اعتــراف کنیــم امــا بــه هــر حــال کارش اینگونــه راه مــی افتــد و البتــه هــر کســی را هــم کــه جلــوی راهــش باشــد زیــر مــی گیــرد. چــرا؟ ظاهــرا ماننــد عوضــی هــا رفتــار کــردن مدالــی برایشــان بــه ارمغــان نمــی آورد. رمــز اصلــی بــه ســادگی ایــن اســت کــه یــک عوضــی در اعمــاق ذهــن مــا ارج و قــرب دارد و مطمئــن باشــید انــکار ایــن واقعیــت کمکــی بــه مــا نمــی کنــد.

  اما واقعا رمز موفقیت این عوضی های لعنتی چیست؟ً

  آخریــن تحقیقــات و بررســی هایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام و در نشــریه وال اســتریت ژورنــال پوشــش داده شــده، از ایــن معمــا پــرده بــرداری مــی کنــد کــه داشــتن اعتمــاد بــه نفــس زیــاد از حــد در موقــع لــزوم، چــه فوایــدی مــی توانــد داشــته باشــد؛ بــه ویــژه اینکــه اغلــب تصــور مــی شــد فوایــدی نــدارد. پاســخ مختصــر و مفیــد بــه ایــن ســوال ایــن اســت کــه اگرچــه اعتمــاد بــه نفــس زیــادی و اغلــب کاذب نتایج چنــدان رضایت بخشــی بــرای خــود شــخص نــدارد امــا بقیــه آن را مثبــت مــی بینند.

  رمز موفقیت این عوضی های لعنتی چیست

  رمز موفقیت این عوضی های لعنتی چیست

  عوضی های دوست داشتنی

  اول از همــه بگذاریــد تکلیــف مــان را بــا ایــن واژه «عوضــی» روشــن کنیــم. اگرچــه تعریــف خاصی بــرای عوضــی وجود نــدارد، امــا همــه وقتــی یــک عوضــی مــی بینیــم، او را بــه جــا مــی آوریــم. زورگویــی و گــردن کلفتــی کــردن بــرای ضعیــف تــر از خــود یــا همســطح خــود؟ همیــن اســت. مســخره کــردن بقیــه؟ صددرصــد! گیــر دادن الکــی، داد و بیــداد راه انداختــن، فحاشــی کــردن، خودشــیفتگی و لجبــازی؟ بلــه همــه اینهــا در ردیــف واژه عوضــی بــازی قــرار مــی گیرنــد. عوضــی بــودن یــا عوضــی نبــودن؟ مســئله ایــن اســت. مــن آدم هــای عوضــی بســیاری مــی شناســم کــه یــک بازنــده واقعــی هســتند. امــا اگــر یــک عوضــی ناقــلا باشــید، شــما را حلــوا حلــوا مــی کننــد.

  کیمیاگری که نسبت پدری خود با دخترش را تکذیب کرد

  اســتیو جابــز یــک عوضــی بود.اســتیو خــوب نابغــه بــود، شــخصیتی کاریزماتیــک داشــت و اســتاد بــود بــه معنــای واقعی کلمــه؛ کیمیاگــری کــه یــک شــرکت کامپیوتــری در حــال احتضــار را بــه طــلا تبدیــل کــرد. اســتیو بــد کــج خلــق و بــد قلــق، بــی ادب، کینــه تــوز و ســلطه جــو بــود. او ســال هــای ســال نســبت پــدری خــود را بــا دختــرش لیــزا انــکار کــرد، بــه همیــن خاطــر همســر و دختــرش در تمــام آن ســال هــا بــا کمــک هــای خیریــه زندگــی مــی کردنــد. او بــه بزرگترین شــریکش اســتیو وزنیــاک بــه خاطــر پولــی کــه از شــرکت  Atari عایدشــان مــی شــد، خیانــت کــرد. مردی که مســخره کــردن کارمندانــش جلــوی همــه از نظــرش هیــچ ایــرادی نداشــت، همچنیــن بــه نــام خــود زدن نتیجــه زحمــات دیگری، قشــقرق بــه پــا کــردن وقتــی اوضــاع بــه کامش نباشــد یــا حتــی پــارک کــردن مرســدس بنــزش در پارکینــگ ویــژه افراد معلــول در شــرکت اپــل. امــا بــا ایــن همــه او اســتیو جابــز اســت و مــا ستایشــش مــی کنیــم، حتــی بعــد از ایــن کــه می  دانیــم چــه ناکســی بــوده، ستایشــش مــی کنیــم. ابداعــات او شــکوهمند اســت و بعد از گذشــت ســه ســال از مــرگ او اپل هنــوز بــی نظیــر اســت. بــه عنــوان یــک مدیــر و رهبــر جابــز راهــش را خــوب انتخــاب کــرد و بعــد از مرگش میلیــون ها آدم ســوگواری کردنــد و حتــی عجیــب تــر آن کــه دوســتان و خانــواده اش غــم از دســت دادن او را داشــتند.

  عوضی های متقلب

  اگــر فکــر مــی کنیدمــورد عجیــب اســتیو جابــز یــک اســتثنا بــوده، حتما مثــل مــن تــا ایــن لحظــه از ذات آدم هــای بزرگ تاریــخ خبر نداشــتید. بــه عنــوان مثــال بــا عــرض شــرمندگی تومــاس ادیســون در واقع متقلبــی بــوده که ایــده هــای اطرافیانــش را مــی دزدیده و بــا نــام ابتــکارات شــخصی عرضــه می کرده. ســاعت هــای متمــادی بــدون اســتراحت در آزمایشــگاهش کار کــرد و لامپ حبابــی قابــل اســتفاده بــرای منــازل را ابــداع کــرد. در واقــع لامــپ حبابــی قبل از ادیســون توســط مــردی به نــام هاینریش گوبــل اختــراع شــده بــود امــا گوبــل اختراعــش را بــه نــام خــود ثبــت نکــرده بــود؛ البتــه کــه مقصــر خــودش بــوده و البتــه کــه نــوآوری هایــی کــه او بــه ثبــت رســانده، زندگــی بشــر را کامــلا تغییــر داده امــا ادیســون هــم یــک عوضــی بــه حســاب مــی آیــد. کریســتوف کلمــب عصــا قــورت داده هــم یــک جورهایــی خــودش و بقیــه را متقاعــد کــرده بــود که کاشــف قــاره آمریکاســت؛ بــا وجــود اینکــه وقتــی پایــش بــه آمریــکا رســید، جمعیــت قابــل توجهی بومــی در خــاک آن قــاره زندگــی مــی کردنــد. در حقیقــت او یــک تاجــر بــرده و بــه نوبه خــودش یــک دیکتاتور بــوده. بعــد از آن که کشــف الکــی خــود را در بــوق و کرنــا کــرد ۲۵ نفــر از بومیــان آمریــکا را ربــود تــا آنهــا را با مســیحیت آشــنا کنــد؛ وعــده ای که البتــه عملــی نشــد و در عــوض موجــب شــد ۱۸ نفــر از آنهــا در راه برگشــت بــه وطــن شــان جانشــان را از دســت بدهند.  بــه جــز ایــن او میکــروب ســیفلیس را بــه جــای ســوغاتی بــه اروپــا برگرداند و ســبب شــیوع و گســترش ســریع آن شــد. جیمــز واتســون، آنتــوان لاوازیــه، ارســطو و بنجامیــن فرانکلیــن هــم چنــد مثــال از عوضی هــای موفــق تاریخ هســتند. اگر مثــال از عوضــی هــای معاصــر بخواهیــد، بایــد دانلنــد ترامــپ، وارن بافت و مــارک زوکربــرگ را نــام ببرم.

  رمــز موفقیــت ایــن عوضــی هــای لعنتــی چیســت؟

  آخریــن تحقیقــات و بررســی هایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام و در نشــریه وال اســتریت ژورنــال پوشــش داده شــده، از ایــن معمــا پــرده بــرداری مــی کنــد کــه داشــتن اعتمــاد بــه نفــس زیــاد از حــد در موقــع لــزوم، چــه فوایــدی مــی توانــد داشــته باشــد؛ بــه ویــژه اینکــه اغلــب تصــور می شــد فوایــدی نــدارد. بــه عبــارت دیگــر مــردم تصــور مــی کننــد کســانی کــه بیــش از حــد اعتمــاد بــه نفــس دارنــد، پایــگاه اجتماعــی بالاتــری دارنــد و پایــگاه اجتماعــی قیمتــی اســت. و اگــر تــا ایــن لحظــه بــه فکــر افتــاده ایــد کــه عوضــی شــوید، بایــد بــه شــما خبــر دهــم کــه بــی ســبب تــلاش نکنیــد چــون عوضــی بــودن ژنتیکــی اســت. مطالعــات روانشناســی نشــان داده اســت کــه بدجنــس بــودن، نامــردی، انتقادناپذیــری و در یــک کلام عوضــی بــودن از طریــق ژن منتقــل مــی شــود. حتــی اگــر پــدر و مــادر کســی عوضــی نباشــند، ممکــن اســت ایــن ژن را از دایــی، عمــه یــا پدربزرگــش بــه ارث بــرده باشــد. بــا روی هــم گذاشــتن همــه ایــن یافتــه هــا به ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه عوضــی ها اســتاد شــیره مالیــدن بــر ســر مــا هســتند. راســتش آنهــا اصــلا لازم نیســت کوششــی بکننــد، کافــی اســت خودشــان باشــند.

  باسپاس از سپیده نیری: چلچراغ

  رمز موفقیت این عوضی های لعنتی چیست

  این هفته | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=721

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.