تاریخ : دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 24 June , 2024
8
زنانی که پشت درهای قانون مانده اند

حامیان بی حامی

 • کد خبر : 4934
 • ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
حامیان بی حامی
کلیـد را مـی چرخانـد و در را بـاز مــی کنــد. وارد خانــه کــه مــی شــود پســرش را میبینــد، روبــروی تلویزیـون نشسـته و کارتون تماشـا می کنــد. نیــم نگاهــی بــه مــادر مــی انــدازد زیــر لبــی ســلام داده و دوبــاره بــه تماشــای تلویزیــون مشــغول مــی شــود. آنقــدر خســته اســت کــه خــودش هـم بـه همیـن مقـدار سـلام کردن رضایــت مــی دهــد توانــی بــرای بغــل کــردن پســرش در وجــود خــود نمی بینــد. همــان جلــوی در مانتــوی خــود را درآورده و از چــوب رختــی آویــزان می کنــد.
 • بـه طـرف آشـپزخانه کـه مـی رود مشــغول تماشــای شــاهکارهای پسـرش در نبـود مـادر مـی شـود. لیوان هــای رهــا شــده در ســینک ظرفشــویی، خــرده کیــک ریختــه روی ســرامیک آشــپزخانه و ســفره صبحانــه ای کــه هنــوز روی میــز مانــده بــود. خســتگی اش بیشــتر مــی شــود  وقتــی یــادش مــی افتــد کــه شــیر پایین ســینک خرابــی داشــته
  و قــرار بــوده لولــه کــش بیــاورد، امــا بــه کســی اعتمــاد نــدارد. قبــل از هــر کاری ســراغ جعبــه ابــزار داخــل کمــد مــی رود و آچــار فرانســه را برمــی دارد. ســعی مــی کنــد شــیر را ســفت کنــد. تمــام زورش را بــه کار می گیــرد. شــیر ســفت شــد. حــالا خیالــش راحــت اســت کــه دیگــر مجبــور نیســت یــک مــرد غریبــه را بــه داخــل خانــه بیــاورد، تــازه پولــی هــم خــرج نکــرده اســت.
  از وقتـی همسـر رویـا بـه رحمـت خـدا رفتـه سـعی کـرده یـک تنـه همــه کارهــا را بــر عهــده بگیــرد حتــی کارهــای تعمیراتــی را هــم ســعی می کنــد از اینترنــت ســرچ کنــد و تــا حــد امــکان خــودش انجــام دهــد. در آپارتمانــی کــه او زندگــی میکنــد همســایه ها  می داننــد کــه تنهاســت و بــه هــر ورود و خروجـی حساسـیت نشـان می دهنــد. خانــم همســایه طبقــه بــالا حتــی ورود و خــروج همســر خــود را هــم کنتــرل می کنــد و همیشــه بــا نیــش و کنایــه بــا رویــا صحبــت می کنــد رویــا امــا دنــدان روی جگــر می گــذارد و چیــزی نمیگویــد هــر جــا بــرود همیــن اســت.

  او میگویــد: تمــام زندگــی و رفــت و آمــدم زیــر ذره بیــن خانــواده و فامیــل قــرار گرفتــه و ایــن موضــوع برایــم آزار دهنــده اســت. رویــا در مــورد مشــکلات کاری هـم گلـه دارد: چنـد جـا کار پیـدا کــردم صاحــب کارم تــا فهمیــد تنهـا هسـتم نـوع نگاهـش عـوض شـد و مـن مجبـور بـه تـرک کارم شــدم . آن هــم کاری کــه مــزدش خیلــی کمتــر از حداقــل حقــوق یــک کارگــر بــود و بــه ســختی گیــرش آورده بــودم. داسـتان زندگـی رویـا تنهـا سـوژه در بــاره ایــن موضــوع نیســت نمونه هــای بســیاری در جامعــه مــا وجــود دارد کــه درگیــر مســائل حادتــر و پیچیده تــر از رویــا هســتند.
  میتــرا هــم زن تنهایــی اســت کــه بــا دختــر و پســر خــود در یــک خانـه اجـارهای زندگـی مـی کنـد و مســتمری کــه میگیــرد حتــی کفــاف هزینه هــای زندگــی، اجــاره خانــه و پــول آب و بــرق و گاز را نمی کنــد . او می گویــد: چنــد جــا بــرای کار مراجعــه کــردم امــا جنــس زن در ایــن مملکــت انــگار بهــا نــدارد و حقوقــی کــه بــه زن مــی پردازنــد بســیار پاییــن اســت.

  او در پیــدا کــردن خانــه هــم بــا مشــکل مواجــه اســت. بنــگاه داران، اغلــب بــه زن تنهــا خانــه اجــاره نمی دهنــد و او مجبــور اســت بــه همــراه بــرادرش بــرای پیــدا کــردن ســرپناهی بــرای خــود و فرزندانــش بــه بنگاه هــا مراجعــه کنــد. وقتــی از او مــی پرســم بــه رغــم ایــن همــه مشــکلات چــرا ازدواج نمــی کنــد مــی گویــد: ازگذشــته هــای دور در خانــواده مــا ازدواج مجــدد قبــح بــوده و اگــر ازدواج کنــم خانــواده انــدک حمایتــی راهــم کــه دارنــد از مــن و فرزندانــم دریــغ خواهنــد کــرد.

  از طرفــی اعتمــاد بــه مــردی کــه بتوانــد ســایه ای بــالای ســر فرزندانــم باشــد بســیار ســخت اســت. بــدون شــک ســنت های غلــط در جامعــه مــا همــواره دامن گیــر افــراد و اقشــار مختلــف بــوده و آن را بــا آســیب هــای جــدی مواجــه مــی کنــد. عـلاوه بــر آن لطماتــی کــه برخــی عقــده هــای سـرکوب شـده بـه قشـر زن علـی الخصــوص زنــان بی سرپرست وارد مــی کنــد برکســی پوشــیده نیســت اگــر چــه ایــن آســیب هــا آمــار دقیقــی نداشــته و کمتــر مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد.
  الهــام والــی، کارشــناس علــوم اجتماعــی بــا اشــاره بــه آســیب هــای وارده بــر زندگــی ایــن زنــان میگویــد: نزدیــک بــه پنــج میلیــون زن بی سرپرست در ایــران وجــود دارد کــه در مشــکلات اقتصــادی و فرهنگــی زیــادی دســت و پــا مــی زننــد در حالــی کــه نــگاه هــای مــرد ســالارانه کــه در طــول تاریــخ در اذهــان برخــی مــردم نقــش بســته اســت همچنــان طلاق را باعــث ســرافکندگی خانــواده مــی دانــد.
  جــای بســی تاســف اســت کــه ایــن نــگاه ســنتی همچنــان در جامعـه وجـود دارد و باعـث عـدم حمایــت از آنــان مــی شــود و تــا زمانــی کــه زن از خــودش دفــاع نکنــد جامعــه مدنــی نمــی توانــد در ایــن راســتا گامــی بــردارد. در جامعــه مــا زن همچنــان بــه حقــوق شــهروندی خــود واقــف نبــوده و اغلــب روح خــود را در پســتوی خانــه حبــس مــی کنـد.
  خشــونت هــای جنســی و کلامــی و برچســب زنــی در جامعــه بســیار اســت و ســکوت زن بــه ایــن تعارضــات دامــن مــی زنــد. در واقــع او بایــد بــه نهادهــای قانونــی مراجعــه کــرده و در احقاق حقــوق خــود تـلاش نمایــد،کاری کـه متاسـفانه خیـلی از آنهـا انجـام نمــی دهنــد.
  بــه نظــر مــی رســد، اســاتید دانشــگاه و زنــان پیشــرو در فعالیت هــای مدنــی لازم اســت عـلاوه برانجــام مســئولیت های خـود در زمینـه حمایـت از اقشـار مختلــف در حــوزه زنــان بی سرپرست نیــز فعالیــت کننــد. خــلاء تشــکل های مــردم نهــاد  و NGO هــای حامــی زنــان بــه شــدت محســوس اســت و اگــر هــم باشــد از طــرف مردانــی اســت کــه بیشــتر قصدشــان ســوء اســتفاده بــوده تــا حمایــت. عــدم وجــود قانــون گذارانــی کــه دغدغــه ی حمایــت از ایــن قشــر را داشــته باشــند نیــز عامــل دیگــری اســت کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان یکــی دیگــر از دلایــل نبــود NGO هــای حمایــت از زنــان نــام بــرد.
  تثبیــت جایــگاه زن در جامعــه از طریــق اســاتید دانشــگاهی و فعــالان عرصــه هــای مختلــف از جنــس خودشــان مــی توانــد ایــن نــگاه را در جامعــه نســبت بــه جنــس زن تغییــر دهــد. بــه نظــر می رســد فرهنگ ســازی در نــوع نگــرش جامعــه و ارتقــاء ســطح فکــری عمــوم در کاهــش آســیب پذیری بانــوان بی سرپرست بســیار مؤثــر باشــد. در حــوزه اقتصــادی نیــز طــرح توانمندســازی زنــان سرپرسـت خانــوار و ایجــاد درآمــد مناســب بــرای گــذران زندگــی ایــن قشــر از جامعــه بایــد هــدف گــذاری شــده و بــه منصــه ظهــور برســد. بایــد در نظــر داشــت زنانــی کــه بــه هر دلیلــی تصمیــم بــه تنهــا زندگــی کــردن گرفته انــد ناخواســته و ناعادلانــه محکــوم بــه قضاوت هــا و نگاه هایــی هســتند کــه نــه تنهــا دور از واقعیــت اســت بلکــه برگرفتــه از عقده هایــی اســت کــه همــه روزه در جامعــه مــا در حــال متولــد شــدن اســت و هیــچ چــاره ای بــرای رفــع آن اندیشــیده نشــده اســت و فقــط فرهنگســازی در جامعــه و آمــاده ســاختن زیرســاختهای اقتصــادی و اجتماعــی لازم می توانــد در راســتای کاهــش آســیب های وارده بــه بانــوان سرپرســت خانــوار موثــر باشــد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=4934

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.