تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024
5
کرونا را شکست دادیم و خلاص؟

جان را با نان عوض کردیم

 • کد خبر : 725
 • ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
جان را با نان عوض کردیم

دریــا قدرتــی پــور- خیابــان هــای شــلوغ و خــط پررنــگ مــرگ بــر فاصلــه اجتماعی که ایــن روزهــا رعایــت نمــی شــود، چشــم هــای هــر بیننــده نکتــه ســنجی را اذیــت مــی کنــد. بــی توجهــی بــه طرحــی کــه قــرار بــود اصفهــان قرمــز را ســفید کنــد، بــا ســپری شــدن روزهــای قرنطینــه شــرایط را طــوری رقــم زده کــه معلــوم نیســت بــاز […]

 • دریــا قدرتــی پــور- خیابــان هــای شــلوغ و خــط پررنــگ مــرگ بــر فاصلــه اجتماعی که ایــن روزهــا رعایــت نمــی شــود، چشــم هــای هــر بیننــده نکتــه ســنجی را اذیــت مــی کنــد. بــی توجهــی بــه طرحــی کــه قــرار بــود اصفهــان قرمــز را ســفید کنــد، بــا ســپری شــدن روزهــای قرنطینــه شــرایط را طــوری رقــم زده کــه معلــوم نیســت بــاز هــم ایــن کلان شــهر بتوانــد بــه دوران بــی خطــر خــود بازگــردد .
  چنــد روز بعــد از ســپری شــدن ســال نــو بــود کــه دولــت تشــخیص داد بــه خاطــر کاهــش ضــرر دهــی و آســیب هــای ناشــی از تعطیلــی ادارات و کســب و کارهــا طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــا رعایــت نــکات بهداشــتی را اجرایــی کنــد. از همــان موقــع بــود کــه انــگار همــه چیــز بــه روال قبــل برگشــت و مــردم بعــد از چندیــن روز قرنطینــه بــه خیابــان هــا پــا گذاشــتند، امــا ایــن بــار بــدون تــرس از کرونایــی کــه روزانــه صدهــا نفــر را بــه کام مــرگ مــی کشــاند.
  فاصله اجتماعــی اصــل مهمــی کــه ایــن روزهــا بهترین راهــکار در جلوگیــری از شــیوع ویــروس کروناســت بــا بــی توجهــی شــهروندان زنــگ خطــر افزایــش تعــداد بیمــاران را بــه صــدا درآورده اســت . قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس بــا حضــور دوبــاره مــردم در اماکــن عمومی حــالا کمرنگ تــر از همیشــه اســت و بــا وجــود اینکــه تــا قبــل از ایــن شــاهد کاهــش مــوارد ابتــلا و مــرگ و میــر بودیــم، گویــا در روزهــای آتــی بایــد دوبــاره شــاهد فجایــع غــم انگیــزی باشــیم کــه کرونــا متهــم اصلــی آن اســت . بــا وجــود اینکــه در اوایــل برگــزاری طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی، خیلــی هــا هنــوز فرامــوش نکــرده بودنــد کــه ویــروس از میــان نرفتــه اســت و همــکاری خوبــی در ایــن زمینــه داشــتند، امــا بــه مــروز زمــان حضــور در تجمعــات و مهمانــی هــا و ســفره هــای رنگــی دوبــاره از ســر گرفتــه شــده اســت .

  مجبوریم به خیابان ها بیاییم

  رســول عبداللهــی از شــهروندانی اســت کــه بــه گفتــه خــودش مجبــور اســت ســر کار بــرود، امــا دلیــل اینکــه برخــی بــدون حفاظــت خاصــی در خیابــان ها تــردد مــی کنند را نمــی دانــد. او مــی گویــد: بــرای خاکســپاری پــدرم بــه همــراه تعــداد اندکــی از نردیکان بــه قبرســتان رفتیــم و شــاهد مــوج عظیمــی از مردمــی بــودم کــه بــرای خاکســپاری عزیزشــان آمــده بودند،بــدون اینکــه نســبت بــه رعایــت فاصلــه اجتماعی حســاس باشــند و حتــی رعایــت حــال یکدیگــر را بکننــد. ایــن موضــوع در فروشــگاه هــای مــواد غذایی، میــوه فروشــی هــا و فروشــگاه هــای پوشــاک نیــز بــه خوبــی نمایــان اســت و معلــوم نیســت بــا ایــن نــوع برخــورد ایــن ویــروس قــرار اســت چــه اتفاقاتــی را رقــم بزنــد. بمانــد کــه در ایــن میــان برخــی هــم مجبورنــد بــه خیابــان هــا بیاینــد و در محــل کار خــود حاضــر شــوند؛ بدهــی هــا زیــاد اســت و اجــاره هــا بــالا، آنهــا مــی گوینــد: اگــر مغــازه هایمــان را بــاز نکنیــم و در خانــه بمانیــم، فاجعــه بدتــری گریبانمــان را مــی گیــرد.

  علیرضــا حبیبــی، یکــی از همــان هــا اســت، او صاحــب یــک فروشــگاه اجــاره ای کفــش اســت و بــا اینکــه ایــن روزهــا کســی رغبــت بــه خریــد کفــش نمــی کنــد و بــازار خوابیــده، امــا او بــاز هــم از ۱۰ صبــح تا ۱۰ شــب ســر کارش اســت تــا بتوانــد قــدری از ضررهــای شــب عیــدش را جبــران کنــد و بــه قــول خــودش بعضــی مواقــع نــان از جــان مهمتــره!.

  بــا اینکــه کاســبی هــا هنــوز جــان نگرفتــه امــا، صحنــه هــای شــلوغی کــه در خیابــان هــا و اماکــن فــروش تــا پیــش از ایــن ســکانس هــای ترســناکی بودنــد و خیلــی هــا را در خانــه هــا قرنطینــه کــرده بــود، حــالا رنــگ باختــه و امــری عــادی شــده ، گویــا نــه خانــی آمــده و نــه خانــی رفتــه اســت . ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــلوغی هــا خیلــی هــا را هــم نگــران کــرده اســت، آنهــا بــا وجــود مانــدن چندیــن روز ه در خانــه ، بــاز هــم تــرس دارنــد کــه ممکــن اســت بــه علــت رعایــت نکــردن عــده ای بــه ویــروس مبتــلا شــوند. بیشــتر از همــه کادر درمانــی کــه هــر روز بــا بیمارانــی ســر و کار دارنــد کــه گاهــی بدحــال شــده و بــه لیســت مــرگ و میرهــا اضافــه مــی شــوند و در خــط اول جبهــه مبــارزه بــا کرونــا هســتند ایــن مســاله را بــه خوبــی لمــس مــی کننــد.

  جان را با نان عوض کردیم

  جان را با نان عوض کردیم

  سکته مغزی و بیماری کلیوی عوارض جدید کرونا

  دکتــر الهــام شــهبازی، متخصــص طــب اورژانــس و بیمارســتان امیــن کــه بــه عنــوان ســانتر کرونــا در اصفهــان مشــخص شــده اســت دربــاره عادی ســازی کرونــا مــی گویــد: کرونــا ویــروس عــلاوه بــر بعــد علمــی، دارای ابعــاد اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی هــم هســت و همانطور کــه خودمان دیدیــم بســیاری از مــردم بــه خاطــر وجــود قرنطینــه مشــکل پیــدا کــرده بودنــد. البتــه ایــن شــرایط نــه تنهــا در ایــران بلکــه در کشــورهای مختلف دیگــر هــم ایجــاد شــد و برخــی از شــغل هــا اعــلام ورشکســتگی کردند و عــادی ســازی سیاســتی نبــود کــه فقــط در ایــران انجــام شــده باشــد، بلکــه در برخــی از کشــورهای دیگرهــم بــه مــردم اجــازه داده شــد کــه با رعایــت فاصلــه اجتماعــی و فیزیکــی بــه خیابان هــا وارد شــوند.
  وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از دانشــمندان معتقدنــد کــه بــا همــه گیــری کرونــا مــی توانیــم زمینــه ای فراهــم کنیــم کــه ویــروس ضعیــف تــر شــود، امــا در عیــن حــال عــده ای از دانشــمندان هــم مــی گوینــد که بایــد قرنطینــه هــا ادامــه یابــد و ایــن راهــکار مناســبی نیســت مــی گوید: نظــر مــن بــه شــخصه ایــن اســت کــه مــردم بایــد بــه خاطــر خــود و اطرافیانشــان تــا آنجــا کــه مــی تواننــد در قرنطینــه بماننــد و تنهــا بــرای کارهــای ضــروری از خانــه خــارج شــوند، چــرا کــه مــا هنــوز بیمارانــی داریــم کــه مبتــلا هســتند و متاســفانه تعــداد مریــض هــای بدحــال هــر روز بیشــتر مــی شــود. ایــن متخصــص بــا اعــلام اینکــه عــوارض ویــروس نســبت بــه بیمــاران اولیــه تغییــر کــرده اســت بیــان کــرد: قبــلا بیمــاران تنهــا علایــم ســرفه خشــک، تــب و گلــو درد و لــرز داشــتند، امــا بــه تازگــی بــا بیمارانــی روبــرو شــده ایــم کــه علایــم گوارشــی دارنــد و یــا ســکته مغــزی گــذرا داشــته انــد و علایــم دیگــری مثــل ســردردهای مقــاوم بــه درمــان را هــم در آنهــا مشــاهده کردیــم .
  ایــن در حالــی اســت کــه قبــلا می گفتنــد این ویــروس تنهــا ریــه را درگیــر مــی کنــد، ولی مــا شــاهد التهــاب عضلات قلــب، درگیــری کلیــه و آنزیــم هــای کبــدی نیــز در بیمــاران بودیــم و می توانیــم بگوییــم کــه عــوارض ویــروس غیرقابــل پیــش بینــی اســت و اگر مــردم اطلاعــات کافــی داشــتند و مــی دانســتند کــه ایــن ویــروس چقدر مــی توانــد شــکل هــای مختلــف و علایــم و عــوارض متفاوتــی داشــته باشــد و در زندگیشــان تاثیــر منفــی بگــذارد، ســعی مــی کردنــد بیشــتر رعایــت کننــد. بــه گفتــه شــهبازی، تصمیــم گرفتــن بــرای عــادی ســازی یــا محدودیــت یــک تصمیــم جــدی اســت کــه بایــد بــا حضــور روانشناســان، جامعــه شناســان کادر علمــی ، سیاســت مــداران و اقتصاددانــان باشــد .

  هیچ آمار دقیقی نداریم

  وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ آمــار دقیقــی نداریــم، ولــی طبــق مشــاهدات بنــده از حدود نیمــه دوم تعطیــلات، یعنــی هشــتم فروردین به بعــد و همچنیــن در روزهایی کــه محدودیت هــا بیشــتر بــود و پلیــس جریمــه هــای ســنگینی را بــرای کســانی کــه توجــه نمــی کننــد قــرار داده بــود بــا ســیر نزولــی بیمــاری روبــرو بودیــم و در هــر شــیفت ۱۲ ســاعته تعــداد مریــض هــا کمتــر از قبــل  مــی شــد، ولــی یکدفعــه از ۲۵ و۲۴ فروردیــن دوبــاره ما شــاهد ســیر صعــودی مبتلایــان بودیــم و تعــداد زیــادی بیمــار را مشــاهده کردیــم کــه بــه کرونــا و آمارهــا مثــل  ۱۶ و ۱۵ اســفندماه کــه پیــک کرونــا بــود بــالا رفــت؛ بنابراین مــی تــوان گفــت کــه تعــداد بیمــاران کــم نشــده و ایــن در حالی اســت که مــردم برایشــان عــادی شــده و بــه راحتــی رفــت و آمــد مــی کننــد، بــدون اینکــه ماســک یــا دســتکش داشــته باشــند و بــدون اینکــه فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کننــد، بــه مراکــز خریــد مــی رونــد و نیازهــای غیرضــروری تامیــن مــی شــود و ایــن خیلــی بــد اســت .

  ایــن متخصــص تصریــح مــی کنــد: مــردم مــی تواننــد از آمــار مــرگ و میــر کادر درمــان متوجــه شــوند کــه اوضــاع اصــلا عــادی نیســت و بایــد بــا رعایــت نــکات بهداشــتی در اماکــن عمومــی کمتــر حضــور داشــت و در خانــه مانــد. مصوبات استان هماهنگ با کشور بوده است در حالــی کــه متخصصــان بهداشــتی و کادر درمــان از بــالا رفتــن آمارهــا بــه علــت عــادی شــدن موضــوع کرونــا بــرای مــردم صحبــت مــی کننــد ، معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری اصفهــان و ســخنگوی ســتاد مدیریت بیمــاری کرونا اســتانداری اصفهــان معتقد اســت بــا تدابیــر ویــژه و آمــوزش هایــی کــه انجــام گرفتــه، بــا ســیر نزولــی آمار مــرگ و میرهــا و مبتلایــان بــه کرونــا در اســتان روبرو هســتیم. حجــت الله غلامــی، بــا اشــاره بــه اینکه مــا با ویروســی روبــرو هســتیم که جامعه پزشــکی هیــچ شــناختی از آن نــدارد و تــا کنــون داروی خــاص و واکســنی بــرای آن وجــود نداشــته و بــه همیــن خاطــر تنهــا کاری کــه مــی توانیــم در مقابــل آن انجــام دهیــم ایــن اســت که بهداشــت عمومــی و فــردی را بــه صــورت ویــژه در جامعــه ای کــه درگیــر آن هســت، ترویــج دهیم.

  وی بــا اعــلام اینکــه در گام اول بــه ایــن خاطــر اینکــه ایــن بیمــاری نیــاز بــه آمــوزش هــای لازم بــرای خــود مراقبتــی داشــت، راهکارهــای ضربتــی و فرهنگســازی قــوی از طریــق رســانه هــا لازم بــود، بنابرایــن مقــرر شــد کــه طــی مدتــی قرنطینــه کامــل صــورت گیــرد تــا آمــوزش هــای گســترده از طریــق رســانه ملــی بــه مــردم آمــوزش داده شــود. غلامــی ادامــه داد: در گام اول کــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی مطــرح شــد همــه مشــاغل تعطیــل شــدند، ســرویس هــای حمــل و نقــل عمومــی، متوقف شــد، کســب و کارهایی کــه محــل تجمــع بــود و مــی توانســت ایــن ویــروس را انتقــال بدهــد تعطیــل شــدند و از ســفرهای غیرضــروری هــم جلوگیــری شــد، در کنــار ایــن موضــوع آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا و خوابــگاه هــا هــم کــه مــی توانســتند خــود بــه عنــوان محلی بــرای اپیدمــی ویــروس باشــند، تعطیــل شــدند و مراســم مذهبــی و اجتماعــات هــم متوقــف شــد و تنهــا مراکــزی کــه مایحتــاج عمومــی مــردم را تامیــن مــی کردنــد اجازه داشــتند کــه در ایــن شــرایط فعالیــت کننــد. ایــن بهتریــن راهــکار بــرای قطــع زنجیــره کرونــا در مرحلــه اول بــود.

  وی افــزود: البتــه در ایــن رابطــه مصوبــات اســتانی بایــد در چهارچــوب مصوبــات ملی انجــام مــی گرفــت، ولــی هــر کجــا کــه اختیــار داشــتیم تصمیماتــی گرفتیــم کــه از جملــه ایــن مــوارد در روزهــای ۱۲ و ۱۳ فروردیــن مــاه بــود کــه اجــازه خــروج خودرو  را ندادیــم و ایــن امــر تنهــا در اســتان اصفهــان اتفــاق افتــاد، بــه ایــن خاطــر کــه بــه لحــاظ شــرایط خــاص اســتان و وجــود باغــات پیشــبینی مــی کردیــم کــه هم در شــرق و هــم در غــرب بــه دلیــل بــاغ هــای بســیاری کــه وجــود دارد مــردم تجمــع کننــد.

  همچنیــن توقــف ترددهــای بیــن اســتانی و بیــن شهرســتانی را هــم بــه علــت اینکــه یــژه بــود و ِبرخــی از شهرســتان هــای اصفهــان از لحــاظ مــکان هــای گردشــگری و باعــث تجمــع مــی شــد ادامــه دادیــم.

  جان را با نان عوض کردیم

  جان را با نان عوض کردیم

  برنامه ریزی فاصله گذاری هوشمند

  ســخنگوی ســتاد مدیریــت بیماری کرونــا اســتانداری اصفهــان افــزود: در عیــن حــال در طــول دو ماهــی کــه ایــن محدودیــت هــا انجــام شــد ســعی کردیــم کــه حرکــت اصلــی را برنامــه ریــزی کنیــم؛ ابتدا آمــوزش و مراقبــت های بهداشــت فــردی، همــراه بــا ترویج بهداشــت عمومــی و ســپس فراهــم آوردن الزامــات آن . همانطــور کــه در جریــان هســتید در روزهــای اولیــه شــیوع کرونــا مایــع ضــد عفونــی و ماســک بســیار محــدود بــود، امــا توانســتیم بــا اســتفاده از تمامی امکانــات اســتان، اعــم از نهادهــا، کارخانجــات، مــردم، خیریــن و… همــه امکانــات بهداشــتی را فراهــم کنیــم و در عیــن حــال صــدا و ســیما هــم طریقــه برخــورد مــردم بــا ایــن ویــروس را آمــوزش داد. وی ادامــه داد: در کنــار ایــن فعالیت ها مــا توانســتیم مرحلــه دوم فاصله گــذاری اجتماعــی یــا فاصلــه گــذاری هوشــمند را عملیاتــی کنیــم و مشــاغلی کــه می توانســت اقتصــاد کشــور را بــه لحــاظ تعطیلــی فلج کنــد را فعــال کردیم؛ فعالیــت هایــی که بــا دســتورالعمل هــای خــاص ابــلاغ شــد و ســعی کردیــم بــه شــکل پلکانــی و مرحله ای وارد ایــن مشــاغل شــویم، امــا همچنــان مســاجد، دانشــگاه هــا و … تعطیــل اســت؛ بنابرایــن آنچــه کــه بــه تولیــد ارتبــاط داشــت و مــی توانســت اقتصــاد کشــور را به زانــو دربیــاورد بــا تدابیــر جــدی و متناســب بــا محدودیــت هــا شــروع شــد. کــه از جملــه آنهــا ادارات ابتــدا بــا یــک ســوم ظرفیت شــروع بــه کار کردنــد و در نهایــت بــه دو ســوم افزایــش یافتنــد، از طرفــی حجــم ســفرهای شــهری را در ابتــدا  بــه میــزان ۸۰ درصــد  نیــز کاهــش دادیــم و ایــن اقدامــات باعــث کاهــش آمــار مبتلایــان بــه ۰۷ درصــد شــد؛ بنابرایــن بــا تصمیمــی کــه هــم در ســتاد ملــی و هــم در ســتاد اســتان گرفتــه شــد هــم ســلامت را در الویــت قــرار دادیــم و هــم رونــق اقتصــادی را کــه لازمــه حرکــت پویــای جامعــه بــود فعــال کردیــم.

  یکسویه نیستیم؛ هم جان وهم نان

  بــه گفتــه غلامــی مــا یــک ســویه نمــی توانســتیم بــه میــدان برویــم چــرا کــه اگــر تــوان اقتصــادی مــا آنقــدر بــالا بــود که مــی توانســتیم یکســال بــدون نیــاز بــه تولیــدات ایــن کار را بکنیــم، البتــه بهتــر بود، امــا چنین موقعیتــی وجود نداشــت و بنابرایــن نیــاز جامعــه کــه همــان جــان و نــان بــود بایــد در نظــر گرفتــه مــی شــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکه اکنــون و در شــرایط فعلــی شــاهد ســیر نزولــی منحنــی مبتلایــان و مــرگ و میرهــا هســتیم گفــت: بــا گزارشــی کــه علــوم پزشــکی داد، میــزان بســتری هــا بــا میــزان ترخیصــی هــا برابــر شــده و عــدد بــه زیــر ۱۰۰ نفــر رســیده و در کاشــان هــم وضعیــت بــه مراتــب بهتــر از قبــل اســت و نشــان مــی دهد کــه سیاســتگذاری منطقــی و هوشــمندی بــود کــه هم اقتصــاد دچــار رکــود نشــود و هــم ســلامت جامعــه در نظــر گرفتــه شــود. وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا رعایــت درســت و همکاری مــردم مســیری را طــی مــی کنیم که ســلامت در کنــار اقتصــاد جامعه را رقــم بزنیــم .

  امــا در شــرایط امــروز بــا خیابــان هــای شــلوغی کــه شــاهد هســتیم آیــا مــردم رعایــت مــی کننــد ؟ تــا در آینــده ای نزدیــک شــاهد از پــای درآمــدن کرونــا باشــیم و یــا بایــد بــا ایــن شــرایط تــا مــاه هــا بــا تــرس و وحشــت از حفــظ جان عزیزانمــان زندگــی کنیــم و تهدیــد کرونــا همچنــان بــر ســرمان ســایه بیاندازد؟تــا آخریــن لحضــات قبــل از چــاپ ایــن گــزارش کــه هنــوز ســایه اش بــالای ســرمان بــود!

  جان را با نان عوض کردیم

  این هفته | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=725

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.