تاریخ : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳ Sunday, 16 June , 2024
12

تنها فرصت امروز فضای کسب و کار چیست

 • کد خبر : 782
 • ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰
تنها فرصت امروز فضای کسب و کار چیست

امــروزه در عرصــه جهانــی اشــخاص خــلاق و نــوآور بــه عنــوان کارآفریــن منشــا تحــولات بزرگی در زمینــه های تولیــد و خدمات شــده انــد. هنگامــی که مســیر حــوادث، و فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع را بررســی می کنیم، متوجه میشــویم که انســان هــا همــواره بــه دنبــال تغییر بــوده انــد ودرایــن بیــن، افــرادی بوده انــد کــه از قوانیــن […]

 • امــروزه در عرصــه جهانــی اشــخاص خــلاق و نــوآور بــه عنــوان کارآفریــن منشــا تحــولات بزرگی در زمینــه های تولیــد و خدمات شــده انــد. هنگامــی که مســیر حــوادث، و فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع را بررســی می کنیم، متوجه میشــویم که انســان هــا همــواره بــه دنبــال تغییر بــوده انــد ودرایــن بیــن، افــرادی بوده انــد کــه از قوانیــن کلــی جوامع تبعیــت نکــرده اندو باعــث تغییر در جوامــع خــود و جوامــع بشــری شــده اند. جامعــه پیشــرفته امــروزی، توســعه خــود را مدیــون همین انســان هایــی اســت کــه قادربودندتــا رویاهــا و ایــده هــای خلاقانــه خودرابــه حقیقــت تبدیــل کننــد، وهمچنیــن از جرأت کافــی برای مبــارزه بــا روش هــای جــا افتــاده برخــوردار بــوده انــد. ایــن عامــلان تغییــر، شــخصیت و روحیــه ای داشــته انــد کــه امــروزه «کارآفرینــی» نامیــده مــی شــود.در پرونده ایــن هفته ســعی نموده ایــم بــه بعضــی از ابعــاد کارآفرینــی از جملــه چگونگــی شــکل گیــری و رونــد بــروز و ظهــور کار آفرینــی و رشــد آن در ایــران بپردازیم.

  تاریخچه

  کارآفریــن واژه ای تقریباقدیمی اســت،که ریشــه ی آن فرانســوی اســت. ســال قدمــت داردامــا کارآفرینــی بــه شــکلی کــه ۳۰۰ ایــن کلمــه حدود مــا امــروزه درک میکنیــم تنهاحدودیــک قــرن اســت کــه رواج پیداکــرده …اســت.این واژه درطــول زمــان بــه همــراه تحــول شــیوه هــای تولیدو دچارتغییرویــا افزایــش مفاهیــم دربرگیرنده ی آن شــده اســت. مرســوم اســت کــه درهرفعالیــت و حــوزه ای برخــی ازپیشکســوت هــای آن حــوزه را بــه عنــوان پدریــا مــادرآن حــوزه اعــلام مــی کننــد، برهمیــن اســاس آقــای ژوزف شــومپیتر بعنــوان پدرعلــم کارآفرینــی معرفــی شــده اســت.

  شــومپیتر در سال ۱۹۲۸ تعریــف کارآفرینــی را اینگونــه بیــان کــرد

  عصــاره کارآفرینــی در درک وبهــره بــرداری از فرصــت هااســت.البته شــومپیتر باتدریــج بــا ورود بــه سیاســت تعریــف اش را کمــی کلان تــر ارائــه دادوبیــان کردکــه کارآفرینــان کســانی هســتندکه اقتصادوســازمان هــا را زنــده میکننــد. شــومپیتربه رابطــه بیــن کارآفرینــی ونــوآوری توجــه بســزایی داشــت وکارآفرینــی راچیــزی فراترازیــک مفهــوم فرصــت جویــی میدیــد .

  پنج شیوه مدنظرشومپیتر برای کارآفرینی

  * معرفی یک کالای جدید
  * به کارگرفتن شیوه ای جدید برای تولید محصول قدیمی
  * بوجودآوردن یک بازار جدیدبرای محصول موجود
  *کشــف وبــه کارگرفتــن یــک منبــع جدیــد بــرای تامیــن کــردن مواداولیــه
  *ایجاد یک ساختارجدید برای یک صنعت موجود

  سیرتاریخی مفهوم کارآفرینی

  دوره اول (قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی) :

  درایــن دوره اولیــن تعاریــف درموردکارآفرینــی ارائــه شــده اســت. ایــن دوره کــه همزمــان بــادوره قدرتمنــدی حکومــت هــای فئودالــی دراروپــا اســت،کارآفرین راشــخصی میدانســتندکه مســئولیت اجــرای پــروژه هــای بزرگ(مانند:معمــاران مســئول ســاخت کلیســا)را برعهــده مــی گرفت.والبتــه درایــن راه مخاطــره ای را نمــی پذیرفــت

  دوره دوم (قرن ۱۷ میــلادی):

  ایــن دوره هــم زمــان بــا شــروع انقــلاب صنعتــی در اروپــا بــوده اســت . درایــن دوره بازرگانان،صنعتگران،ودیگرمالــکان خصوصــی را بعنــوان کارآفریــن درنظرمیگرفتندکــه البتــه شــاخص ریســک پذیری رادرکســب وکارخــود لحــاظ مــی کردند.ریچاردکانتیلــون نویســنده واقتصــاددان کارآفریــن را فــردی ریســک پذیــر معرفــی کــرده اســت.

  دوره سوم (قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی) 

  در ایــن دوره بــه دلیــل پدیــده صنعتــی شــدن درسراســرجهان،کار آفرین فــردی اســت کــه ریســک راپذیرفتــه وســرمایه خــودرا از طریــق وام تامیــن مــی کنددرواقــع کارآفرینــان از ســرمایه گــذاران جــدا شــدند. بــه ایــن معنــی کــه شــخصی کــه ریســک را مــی پذیــرد بــا فــردی کــه ســرمایه را تامیــن مــی کنــد متفــاوت اســت.

  دوره چهارم (دهه های میانی قرن ۲۰ میلادی) :

  درایــن دوره بخــش نــواوری شــامل خلــق محصــولات جدیــد ویــا حتــی ایجــاد یــک ساختارســازمانی جدیــد بــه تعاریــف کارآفرینــی اضافــه شــد. مفهــوم نــواوری درایــن دوره بــه دلیــل افزایــش بــازار محصــولات و همچنیــن ایجــاد مزیــت رقابتــی درکســب وکارهــا بوجــود آمــد.

  دوره پنجم (دوران معاصر از اواخر دهه ی ۱۹۷۰ تاکنون):

  درایــن دوره کــه همزمــان بــا شــروع مــوج جدیــدی از کســب وکارهای کوچــک ورشــداقتصادی اســت کارآفرینــی بــه عنــوان تســریع کننــده ی ایــن ســازوکار شــناخته شــد. قبــل از ایــن دوره اغلــب توجــه اقتصاددانــان بــه کارآفرینــی معطــوف بــود، امــا در ایــن دوره بــه تدریــج جامعــه شناســان، روان شناســان و محققیــن علــوم مدیریــت نیــز بــه کارآفرینــی توجــه نمــوده انــد.

  امواجی که موضوع کارآفرینی را به جلو سوق داده اند

  مــوج اول: انفجــار عمومــی مطالعــه و تحقیــق در قالــب انتشــار کتابهــای زندگــی کارآفرینــان و تاریخچــه شــرکتهای آنهــا، چگونگــی ایجــاد کســب و کار شــخصی و شــیوه های ســریع پولــدار شــدن شــروع مــی باشد. این موج از اواسط دهه ۱۹۵۰ شروع می شود.

  مــوج دوم: ایــن مــوج کــه شــروع آن ازدهــه ۱۹۶۰ بوده شامل ارائه رشــته های آمــوزش کارآفرینــی در حوزه هــای مهندســی و بازرگانــی اســت کــه در حــال حاضــر ایــن حوزه هــا بــه ســایر رشــته ها نیــز تســری یافتــه اســت.

  مــوج ســوم: ایــن مــوج شــامل افزایــش علاقمنــدی دولتهــا بــه تحقیقــات درزمینــه کارآفرینــی و بنگاههــای کوچک،تشــویق رشــد شــرکت های کوچــک و انجــام تحقیقــات در خصــوص نوآوری هــای صنعتــی می شود که از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغــاز شــده اســت.

  تنها فرصت امروز فضای کسب و کار چیست | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=782

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.