تاریخ : یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ Sunday, 14 April , 2024
14

بگذارید تا زنده ام کار کنم

 • کد خبر : 847
 • ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۹:۴۴
بگذارید تا زنده ام کار کنم

راستش را بخواهید وقتی وارد اتاقش شدم شوکه شدم. ابرقهرمان ساختمان سازی مدرن به جای میز چوب گردویی ریاست ، پشت میز عمومی کار نشسته بود. میزی که در میانه پایین اتاق مستطیلی و مشرف به میز ریاست قرار داشت. سادگی دیوارهای اتاق با چند قاب ساده خطاطی به طرز مرموزی حس خودی بودن را […]

 • راستش را بخواهید وقتی وارد اتاقش شدم شوکه شدم. ابرقهرمان ساختمان سازی مدرن به جای میز چوب گردویی ریاست ، پشت میز عمومی کار نشسته بود. میزی که در میانه پایین اتاق مستطیلی و مشرف به میز ریاست قرار داشت. سادگی دیوارهای اتاق با چند قاب ساده خطاطی به طرز مرموزی حس خودی بودن را به تازه وارد می داد . و کتابخانه کوچک کنار میز که نشان از احترام وی به یارمهربانش است. پیراهنی راحت و اسپرت اما از جنس خوبش را به تن کرده بود و بی آلایش تقاضا کرد عکس و فیلمی از او در گزارش نباشد، می گوید: برایم دردسر می شود. ما هم به رسم ادب پذیرفتیم. مردی که توانسته کارآفرینی را به خوبی هجی کند و درسش را خوب یادگرفته .مسعود صرامی حالا یک میلیاردر تمام عیار است، کسی که از شمع فروشی به کرسی پولدارترین های اصفهان تکیه زده و قرار است، دومین سیتی سنتر اصفهان را در کاوه اصفهان پایه گذاری کند.

  از شمع سازی تا ابرقهرمانی ساختمان سازی مدرن در اصفهان. چه شد که به اینجا رسیدید؟

  خدا را شاکرم که خداوند به من یک عقل کامل و سالم داد که ثمره اش کار شده است و برای من ارزش دارد که از بنده به عنوان ابرقهرمان سازندگی نام برده می شود، اما خودم این لقب را قبول ندارم، به این خاطر که آنچه که به عنوان یک انسان لازم بوده را انجام داده ایم و هر آنچه که درست بوده را به سرانجام رسانده ایم.

  قرار است در آینده به کجا برسید؟

  در آینده می خواهیم به سمت رفع موانع موجود در شهر و کشور حرکت کنیم ، یعنی هر آنچه که نیاز یک شهروند و انسان و حق طبیعی مردم هست به انجام برسانیم و حتی اگر دولت نتوانسته این کار را انجام دهد، ما به سهم خود آرزوهای اصفهانی ها را برآورده کنیم؛ حال چه در زمینه های درمانی وچه فرهنگی و چه اجتماعی، این وظیفه ای است که ما خودمان تعیین کرده ایم و حداکثر تلاشمان را انجام می دهیم.

  یکــی از کارهایــی کــه شــما کردیــد ایجــاد مدرســه اقتصــاد اســت، بــه نظــر شــما چنــد اقتصــاد دان نخبــه از دل ایــن مدرســه بیــرون مــی آیــد؟

  مدرســه اقتصــاد متعلــق بــه تمامــی مــردم شــهر اصفهــان اســت و تنهــا دلیــل پایــه گــذاری آن ســاختن مدیرانــی بــرای نســل آینــده و رشــد و توســعه کشــور اســت . در واقــع امنیــت فــردای ایــن مــردم، مرهــون پــرورش صحیحــی اســت کــه ایــن بچــه هــا پیــدا مــی کنند.ایــن مدرســه قــرار اســت موانعــی کــه بــر ســر راه رشــد و توســعه شــهر ایجــاد شــده را بــردارد.

  بگذارید تا زنده ام کار کنم

  بگذارید تا زنده ام کار کنم

  موقع ساخت سیتی سنتر درفکر تشکیل یک لایف استایل بودید چقدر به این هدف رسیدید؟

  مــا طبــق پذیــرش مــردم کار کردیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه مــرور تغییراتــی را ایجــاد نمودیــم کــه مــردم دوســتش داشــتند. اکنــون اصفهــان امکاناتــی دارد کــه بــه روز اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن حــق اصفهانــی هاســت و امیدواریــم در ایــن زمینــه خدمــت رســان خوبــی باشــیم.

  یه موقعی گفتید برج العرب دبی را درایران می سازم ! ساختید؟

  بله دقیقا به هدفی که می خواستیم، رسیدیم،در واقع صحبت من در آن زمان این بود که برخی کشورها مثل دبی ساختمان هایی می سازند که سمبل کشورشان است و چرا ما هم این بناها را که با تاریخمان گره خورده و می تواند سمبل کشورمان باشد نداشته باشیم؟ بنابراین هتلی طراحی کردیم که سمبل هایی مثل برج کبوتر و یا چهل ستون را داشته باشد و بتواند به شکل سمبلیک تاریخ ما را برای آیندگان نشان دهد. گرچه این موضوع درآمدی برای ما ندارد، ولی به عنوان یک ارزش تاریخی می تواند معرف آثار تاریخی گذشتگان ما و نسل آینده باشد. در حقیقت ما آهنگ روز را بر تاریخ گذشته سوار کردیم و به شکل سمبلیک از ادوات و متریالی استفاده کردیم که مردم خسته نشوند. همچنین بر روی بدنه از طرح های اسلیمی که نماد اصفهان هست استفاده شد و در طبقه آخر هم با سایه ها و نماد آب سعی کردیم که سمبل نصف جهان را نشان دهیم. تمام این نمادها و سمبل ها در یک هتل ۵ ستاره با تاریخ اصفهان به نمایش گذاشته شده است.

  جوان امروز ما دچار سرخوردگی شده به این علت که هر روز شاهد دزدی ها و اختلاس های چند میلیاردی است . جوان ما به این نتیجه رسیده که زحمتی که در این کشور می کشد، باعث رشدش نخواهد شد و به تناسب زمان عمرش نیست. به این خاطر که تورم زودتر از او حرکت کرده و همیشه جلوتر است.

  شما همیشه به عنوان استارتاپی موفق مطرح بوده اید ،تاثیر نخبه های خلاق و جوان در پروژه های شما چقدر بوده است؟

  متاسفانه خیلی ضعیف. به این دلیل که منیت ها باعث می شود که حاضر نشویم از عقاید شخصی پا را فراتر بگذاریم و عقایدمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم.اگر از خرد جمعی استفاده می کردیم قطعا کاری بهتر از این می توانستیم ارایه دهیم.

  از اینها بگذریم ، به نظرتان چرا جوانان امروزی پول را حلال مشــکلات و دوای هر درد بی درمانی می دانند؟

  بگذارید یک مثال بزنم ، کرونا به ما نشان داد که تنها پول نمی تواند حلال کلیه مشکلات باشد. گاهی اوقات این قدر که نرم افزارها به کمک ما می آید، پول نمی آید. اما مشــکل ما این اســت که جوان امروز ما دچار ســرخوردگی شــده به این علت که هر روز شاهد دزدی ها و اختلاس های چند میلیاردی است . جوان ما به این نتیجه رســیده که زحمتی که در این کشــور می کشــد، باعث رشــدش نخواهد شد و به تناسب زمان عمرش نیست. به این خاطر که تورم زودتر از او حرکت کرده و همیشــه جلوتر اســت . وقتی جوان ما با مقصدش فاصله پیدا می کند، اعتماد به نفســش را از دســت داده و این باور غلط برافکارش حاکم می شــود که همه چیز با پول حل می شــود.

  متاسفانه برخی از ما پشت میز ادارات نشسته ایم تا مانع کار کردن بخش خصوصی شویم .تا زمانی که این کشور بر منافع شما ارجحیت و منافع شما بر محیط و محیط بر شهر وشهر بر کشور ارجحیت داشته باشد این کشور رشد نمی کند.

  شهرک سلامت حالش چطور است؟جایی گفته بودید شهرک سلامت به کمک خیابان آمادگاه مـی آید؟آمـد؟

  ما در زمینه شهرک سلامت از برنامه پیش بینی شده، جلوتر هم هستیم ، قرار نبود شهرک سلامت ترافیک آمادگاه را کلا از بین ببرد! بلکه قرار ما این بود که میزان تردد در این خیابان  کاهش یابد. ما در حقیقت به قصد بهینه سازی حرکت کردیم و شهرک سلامت را ساختیم تا مکملی باشد برای بقیه کلینیک ها و بیمارستان هایی که در سطح شهر و به خصوص در آمادگاه وجود دارد، این تفسیر ما از ایجاد شهرک سلامت بود که در حال حاضر روزانه ۳۰۰۰ نفر را پذیرش می کند. کل فضای درمانی شهرک سلامت گنجایش  ۳۶ کلینیک را دارد که همه به کنسرسیومی از بهترین پزشکان اصفهان و کشور واگذار شده است .

  بگذارید تا زنده ام کار کنم

  بگذارید تا زنده ام کار کنم

  قرار بود سالمندان را صاحب شهرک اختصاصی کنید ، چی شد؟

  اگر با این مسئولان بی مهر باشد کاری نمی توان کرد، ولی اگر مسئولانی باشند که حس همراهی ، آینده نگری و کمک به کارآفرینی در وجودشان باشد و راس هرم کار باشند، می توانیم به فعالیت هایمان ادامه دهیم. اینکه ما نخواهیم ۹۰ درصد انرژیمان را صرف قانع کردنشان بگذاریم. وقتی یکی از مسلمان ترین و پاک ترین مسئولان این شهر برای یک بله یا خیر دو سال است ما را ساکن نگه داشته و به من می گوید از خدمت دیگری که درحال انجامش هستم باید بکاهم تا مجوز فعالیت دیگری را به من بدهد! به نظر شما تکلیف من چیست؟ این در حالی است که این آدم نه آدم بدی است، نه دزد است و نه نفعی از این موضوع می برد. متاسفانه برخی از ما پشت میز ادارات نشسته ایم تا مانع کار کردن بخش خصوصی شویم .تا زمانی که این کشور بر منافع شما ارجحیت و منافع شما بر محیط و محیط بر شهر وشهر بر کشور ارجحیت داشته باشد این کشور رشد نمی کند.

  شمع سوالات را با آرزوی شما برای اصفهان تمام می کنیم.آرزوکنید.

  آرزویم این است که هیچکس حسرت هیچ چیز را نخورد. ما دلی کار می کنیم و هیچ آرزویی جز این ندارم، عشقم این است که با مردم انرژی بگیرم . وقتی یک بیمار ناامید به شهرک سلامت می آید و امیدوار می رود این منم که لذت می برم . پس مسئولان محترم اجازه بدهید تا زنده ام برای این شهر کار انجام دهم و لذت ببرم!

  بگذارید تا زنده ام کار کنم

  این هفته | inhaftemag.com

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=847

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.