تاریخ : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 21 May , 2024
9

آینده بورس چه می شود

 • کد خبر : 7311
 • ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۲
آینده بورس چه می شود
بورس تهــران همچنــان در اصــلاح به ســر میبــرد و بــا وجــود افــت کم مقــدار شــاخص کل، امــا چهــره ای منفــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت. ایــن بــازار در ماه هــای آینــده انتخابــات ریاســت جمهوری را نیــز پیــش رو دارد؛
 • آن نیــز در سـالی کـه افزایـش ضریـب نفـوذ بـازار سـرمایه میـان مـردم شـرایط را نسـبت بـه گذشـته متفـاوت کـرده اسـت. در ایـن میـان کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه بـازار سـهام بـه غیـر از انتخابـات از مذاکـرات برجامـی نیـز تاثیـر خواهـد پذیرفـت. در ایـن مـدت بورس چـه مسـیری را در پیـش خواهـد گرفـت؟

  مهـدی رباطـی، مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره کارگـزاری بورس بیمـه ایـران در توییتـی از دامنـه نوسـان متقـارن و تصمیمـات غیرکارشناسـی مسـئولان بورس انتقـاد کـرد و نوشـت: سـاعت ۲۳روزی کـه تصمیـم دامنـه نوسـان گرفتـه شـد در گفـت و گویـی زنـده بـه صراحـت بیـان کـردم کـه ایـن تصمیـم مـرگ بورس خواهـد بـود و هیـچ کمکـی بـه بـازار نمی کنـد، در همـان زمـان عـده ای از جملـه سـفته بــازان و تـازه واردان بـه بورس انــواع نوازش هـای کلامـی را انجـام دادنـد.

  اکنــون وضعیــت بــازار را شــاهدیم و ایــن مــدل تصمیم گیــری مدلــی اســت کــه بــر تمــام شــئون اقتصــادی کشــور حاکــم اســت. وقتــی کار بــه دســت حلقــه بســته ای اســت کــه کمتریــن اســتفاده از نظــرات کارشناســی را انجــام نمی دهنــد، خروجــی غیــر از ایــن باشــد جــای تعجــب اســت. اگرچــه برجــام و توافقــات احتمالــی پیــش روی آن در شــرایط فعلــی میتواننــد کشــور را بــرای ورود بــه شــرایط اقتصــادی بهتــر آمــاده کننــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه افــت ریســک های سیســتماتیک در اقتصــاد ایــران کــه بــا کاهــش نســبتا پایــدار تــورم همســو خواهــد بــود، میتوانــد فضــا را بــرای تعدیــل بیشــتر قیمت هــا بــا نــرخ بــازده بـدون ریسـک یـا همـان نسـبت بازگشـت سـرمایه بـا سـپرده گذاری در بانـک فراهـم کنـد. ایـن بخـش از فعـالان بـازار معتقـد هسـتند کـه هـر نـوع خریـدی در شـرایط فعلـی بایـد بـا نـگاه جـدی بـه تبعـات ایـن اتفـاق انجـام شـود و بنـا بـر ایـن درآمدهـای آتـی شـرکت هـر نـوع تغییـری از ایـن بابـت را پوشـش دهـد.

  در حـال حاضـر بخشـی از فعـالان بـازار بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بـا توجـه بـه ریـزش قابـل توجـه قیمتهـا نسـبت بـه اوج ۲میلیـون و ۱۰۰هـزار واحـدی شـاخص، زمـان مناسـبی بـرای خریـد سـهام اسـت تـا بـا بهبـود وضعیـت و ارتقـای سـطح مذاکـرات برجامـی بتـوان، میـوه بهبـود شـرایط سیاسـی، اقتصـادی کشـور را در بورس تهـران چیـد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=7311

  برچسب ها

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.