تاریخ : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024

بایگانی‌های دفاع مقدس - مجله خبری این هفته

۱۳مهر
قهرمانانی که ته نشین شده اند

قهرمانانی که ته نشین شده اند

میـدان انقـلاب بـه طـرف خیابـان کمـال اسـماعیل را کـه طـی کنـی، راهـی نیسـت تا بهشـت کوچکـی که حـس غریبـی دارد و شـاید تنهـا میلـه هـای سـبز آهنـی بتوانـد راهنمایـت باشـد، جایی کـه جلـد شناسـنامه اش ورم کرده اسـت .

۱۳مهر
معراجی ها
به مناسبت یادبود 175 غواص دفاع مقدس

معراجی ها

چیزی یافت نشد !